Sosyoloji

Liberalizm’in Çeşitleri

Liberalizm'in Çeşitleri Liberalizmin çok sayıda çeşidi bulunmaktadır. Her dönemde farklı liberal görüşler ortaya çıkmış ve yeni liberalizm türleri gelişmiştir. Klasik Liberalizm: Asıl özgürlüğün baskılardan vazgeçilmesi olduğunu; bireylerin ekonomik özgürlüklerini kısıtlayan zorlayıcı yöntemlerden kaçınılması gerektiğini savunur. Vatandaşların refahının, devletin...

Kur’an’a Göre Hz. Adem’in Serüveni

Kur'an'a Göre Hz. Adem'in Serüveni Yazarı: Gürbüz Deniz (Adem) Arapça asıllı olan bu kelime, “yeryüzü” anlamına gelen, “edimu’l-ard”dan türemiştir. Sümer dilindeki, “adamu=babam”, Asur-Babil dilindeki “adamu=yapılmış, çocuk, genç” veya Sabiî dilindeki “adam=kul”dan geldiği ileri sürülmüştür. İbranice “adamah=toprak, yeryüzü” ve eski doğu dillerinde “Adam” kelimesinden;...

Adem’in Cennetten Yeryüzüne İnişi

Adem'in Cennetten Yeryüzüne İnişi Yazarı: İbrahim Görener Bakara suresinin ilk 29 ayetinde, Kur’an’ın kendisine güvenerek hükümlerine sığınanlar için yol gösterici bir kitap olduğu ifade edilmekte; ona inanan ve inanmayan insanların davranışları anlatılmaktadır. Halife, sözlük anlamı itibariyle birinin yerine geçmek, ardından gelmek...

Adem’e (AS) Öğretilen İsimler

“Adem'e (AS) Öğretilen İsimler” başlıklı bir makale Makalenin yazarı Mehmet Akif Alpaydın, …sünnetullaha göre peygambere verilen kitaplar, gönderildiği kavmin dili üzere nazil olmuştur. …kitapların ortak özelliklerinden birisi (nerede diğerleri?) Kur’ân bütün insanlığın anlaması için gönderilmiş bir kitaptır. İşte bu...

Artvin

Artvin İslam Ansiklopedisi Artvin'in hemen yakınında doğudan gelen Berta suyunun Çoruh ırmağına karışması, bu akarsu vadisini izleyerek Ardahan üzerinden Kars’a ulaşan karayolunun Erzurum'u Hopa'ya bağlayan ana yol ile Artvin civarında kesişmesini sağlar ve şehri önemli bir yol düğüm...

Emrah Kaya – Doğu Karadeniz Müzik Kültürü İçerisinde Nefesli Sazların Yeri

Doğu Karadeniz Müzik Kültürü İçerisinde Nefesli Sazların Yeri  (Emrah Kaya'nın tezi, Doğu Karadeniz Bölgesinde icra edilen müzik ve müziğin icrasında kullanılan çalgılar hakkında malumat arayanlara faydalı olacağını düşündüğümüz bir çalışma.  Bu nedenle de tezin kısa bir...

Yonca Saatçi – Hemşin Horonlarında Atma Türküler

Hemşin Horonlarında Atma Türküler - Özet Hemşinlilerin Karadeniz Bölgesine gelişleri daha çok efsanelere ve seyyahların naklettiklerine dayandırılmaktadır. Hemşinlilerin anlattıkları birinci efsane, ulu ataları Erzurum, Kars bölgelerinden bugünkü Hemşin bölgesine gelmişlerdir. Ham/Hem ve Şem/Şin adındaki iki kardeş Hıristiyanlık dönemlerinde Çoruh ve Kaçkar...

Kubilay Mutlu – Hemşin Kültürel Kimliğinin Müziksel Dinamikleri – Özet

Hemşin Kültürel Kimliğinin Müziksel Dinamikleri Birinci bölümde Hemşinlilerin geçmişle kurdukları tarihsel bağların anlaşılması ve onların “geleneklerini icat” edişleri sırasında faydalandıkları tarihsel gereçlerin anlaşılmasına çalışılmıştır. İkinci bölümde (…) kültürel kimliğin birlik ve farklılık diyalektiği içerisinde inşa edilme süreçleri (tartışılıyor). Çalışmanın üçüncü ve dördüncü...

Hemşin Türkleri Homşetzi Türkleri

Yaşar Kalafat - Hemşin Türkleri (Homşetzi Türkleri) ve İkinci Dilleri Ermenice Olan Türklerin Karşılaştırmalı Halk İnançları Hemşinli üst başlığı altında toplanan halkın Hopa Hemşinliler olarak bilinen kısmı adeta çift dillidir. Bunlar Türkçenin yanı sıra özel sayılabilecek Ermenice karışımı bir...

Volkan Arslan – Hemşin Müzik Kültürü ve Remzi Bekar

Hemşin Müzik Kültürü ve Remzi Bekâr - Özet Karadeniz Bölgesinde yaşayan halkın bütününe “Laz” tanımlaması yapılmasına rağmen bölgede geçmişten günümüze kadar yaşamış olan birçok etnik topluluk olduğu da gözardı edilmemelidir. Karadeniz Bölgesinin doğusunda, sahilden iç kesimlere uzanan, dağlık bölgelerde yerleşik...

İhsan Topaloğlu – Rize Folklorunda Tulum Horon ve Düğünler

İhsan Topaloğlu - Rize Folklorunda Tulum Horon ve Düğünler Trabzon ve Artvin yörelerinde kullanılan gaydaya yerlilerin tulum isminden başka bilhassa, deri büyük olursa guda veya goda denilmektedir. Goda ismi aslen tulumdur. Derinin ağızlık kısmına goda, asıl deri kısmına da...

Banu Günay Güngör – Rize Yöresi Halk Oyunlarının Hareket Açışından İncelenmesi

Rize Yöresi Halk Oyunlarının Hareket Açışından İncelenmesi - Özet Türk Halk Oyunlarının bu güne kadarki zenginliği ve çeşitliliği, onun kendi içerisinde çeşitlenmesine, belli kriterler açısından da “tür”lere ayrılmasına ön ayak olmuştur. Horon, Bar, Karşılama, Zeybek gibi isimler, Türk Halk...

Mehmet Akif Korkmaz – Türkü Türü ve Doğu Karadeniz Türkü Kültürü

Türkü Türü ve Doğu Karadeniz Türkü Kültürü - Özet …bölgenin genel, dar ve özel türkü kültürü çalışmaları, zamana ve şartlara son derece bağlı bir kültür… Türk halk edebiyatında her çeşitten tür ver biçime sahip karakteriyle belli bir ezgiye bağlı...

19. Yüzyılın İlk Yarısında W. Hamilton’a Göre Samsun ve Çevresi

Ayşegül Kuş - 19. Yüzyılın İlk Yarısında W. Hamilton’a Göre Samsun ve Çevresi XVIII. ve XIX. yüzyıllarda ortaya çıkan sosyal, siyasi, idari ve ekonomik değişimler ve birtakım diğer faktörler neticesinde seyahatnamelerin sayısında belirgin bir artış olmuştur. Bununla birlikte, Osmanlının...

Doktor Abdullah Cevdet’in Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon Seyahat Notları

Ersin Müezzinoğlu - Doktor Abdullah Cevdet’in Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon Seyahat Notları Tarih araştırmalarında seyahat yazıları birinci el kaynaklar olarak vazgeçilmez bir niteliğe sahiptirler. Doktor Abdullah Cevdet 28 Eylül 1912’de Samsun, Giresun, Ordu ve Trabzon şehirlerini kapsayan bir inceleme...

Samsun İl 19 Mayıs İlçesinde Geçiş Dönemi Adetleri

Abdullah Karataş - Samsun İl 19 Mayıs İlçesinde Geçiş Dönemi Adetleri - Özet Doğum Hamile kadının kucağına gül koyması halinde bebeğin vücudunun herhangi bir yerinde gül lekesiyle doğacağına inanılır. Benzer şekilde hamile kadınlar ciğer doğradıktan sonra ellerini bebeğin bulunduğu karın...

Gastronomi Turizmi Kapsamında Samsun Mutfağına Özgü Turistik Bir Ürün Bafra Pidesi

Gastronomi Turizmi Kapsamında Samsun Mutfağına Özgü Turistik Bir Ürün Bafra Pidesi …“mutfak kültürü”, milletlerin kültürel zenginliğini ortaya koyan unsurların başında gelmektedir. (Arvas, 2013, s.232). …gastronomi turizmi sayesinde, bölgeye özgü yemekler sunularak o bölgeye ait kültürel kimlik ve miras yansıtılmakta olup (…)...

Bafra (samsun) Halk İlaçları

Elif Karcı - Bafra (samsun) Halk İlaçları - Özet Bu çalışmada, Samsun’un Bafra İlçesi’nde halk arasında şifa amacıyla kullanılan öncelikle bitkisel olmak üzere hayvansal, mineral vb. materyallerin hangi rahatsızlığa karşı nasıl kullanıldığına dair bilgiler, yapılan saha çalışmaları ile araştırılmıştır. İnsanoğlu...

Samsun ilinin Vezirköprü ilçesindeki Geleneksel Meslekler

Samsun ilinin Vezirköprü ilçesindeki Geleneksel meslekler - Özet Günümüz dünyasında kültürler arası farklılıklar gitgide yok olmaktadır. İnsanlar (…) bulundukları iş ortamında istikrarın ve huzurun sağlanması adına belli kurallar belirlenmiştir. Bu kurallar da iş ahlâkını meydana getirir (s. 3). …iş yerindeki...

19. Yüzyıl Samsun’da Bir Grup Konut Mimarisi

Nadire Tuba Yiğitpaşa & Funda Uz - 19. Yüzyıl Samsun'da Bir Grup Konut Mimarisi 19.yüzyıl (…) Osmanlı sanatı açısından da bir değişim noktası olarak kabul edilmektedir. Osmanlı sivil mimari örnekleri daha belirgin bir biçimde bu (dönemde) Avrupalı tarzlara...

XIX. Yüzyılda Samsun’un Kentsel Gelişimine Dair Bir Kaç Mimari Örnek

A. Şevki Duymaz - XIX. Yüzyılda Samsun'un Kentsel Gelişimine Dair Bir Kaç Mimari Örnek İlkçağlardan günümüze önemli bir kıyı şehri olma özelliğini taşıyan Samsun kenti, Aminsos, Amisos, Enete, Sampson, Simisso, Pompeiopolis gibi birçok adla anılmaktadır. Samsun, Osmanlı idaresinde önce Amasya,...

Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun Limanı

Coşkun Topal - Cumhuriyetin İlk Yıllarında Samsun Limanı Sonuç olarak Dünya ekonomik buhranının yaşandığı bir dönemde Samsun, liman ve liman tesislerinin olmamasının da etkisiyle Samsun-Sivas hattının sağladığı avantajdan yeterince yararlanamadı ve hinterlandının büyük bir bölümünü ile yaptığı transit ticareti...

XVI. Yüzyılda Canik (Samsun) Sancağında Eşkıyalık Faaliyetleri

XVI. Yüzyılda Canik (Samsun) Sancağında Eşkıyalık Faaliyetleri Osmanlı hukuk sisteminde eşkıyalık, had cezası gerektiren suçlardan biridir. …haramîlik olarak da adlandırılan bu suç için idam cezasının uygulanmasına ise “siyâset” denilmektedir. Konu ile ilgili olarak kullanacağımız temel kaynak, Mühimme defterleri olacaktır. …merkezî otorite boşlukları...

Amerikalı Misyonerlerin Samsun ve Çevresindeki Faaliyetleri

Erdal Açıkses - Amerikalı Misyonerlerin Samsun ve Çevresindeki Faaliyetleri Anadolu'da birçok misyoner kuruluşu olmakla beraber en etkili rolü oynayan, “Amerikan Board” olarak isimlendirdiğimiz "1810 yılında Amerika'nın Boston kentinde kurulmuş olan "American Board of Commissioners for Foreign Mission" adlı kurumdur....

Dânişmendnâme’de Samsun

Ergin Ayan - Dânişmendnâme’de Samsun Dânişmendnâme adlı Türkçe destansı mahiyetteki esere dayanarak, bu hânedân hakkında bize bilgi veren Cenâbî’ye göre de beyliğin kurucusu Dânişmend Gâzî (1085-1104) Malatyalıdır. Bizzat Dânişmendnâme’de verilen bilgiye göre Battal Gâzî’nin neslinden olan Dânişmend Gâzî, Abbâsîlerin Malatya...

En Çok Okunanlar