KADIN

  KADIN   Kadının toplumdaki yeri, ne yeni, ne de tamamen halledilmiş bir konudur. İs­lam'ın bu konudaki tutumu modernleş­miş okuyuculara pek nadiren tarafsız ola­rak sunulan konulardandır. Bu maddede biz çeşitli...

KADERÎYYE

  KADERÎYYE   Kaderiyye, insanm irade, ihtiyar ve kud­ret sahibi, yükümlülüğü olan bir yaratık olduğu, Allah' in bir dahli olmaksızın fiille­rini bizzat kendi gücüyle meydana getirdi­ği (yarattığı) inancına sahip olan...

KADER

  KADER   Kelimeolarak ölçmek, düzenlemek, tak­dir etmek, hüküm ve kaza anlamlarını ta­şıyan kader, dini bir terim olarak, Al­lah'ın her şeyi vakti gelince ezelî ilmine ve iradesine uygun bir şekilde...

JAKOBENİZM

JAKOBENİZM   Fransız devrimi sırasmda Versailles'de kurulan Jakobenler Derneği'ne mensup olanların savundukları ve iktidarda bulun­dukları yıllarda uygulamaya çalıştıkları şiddet ve teröre dayalı siyasî akım. Genel kullanımda "tepeden inmeci tavır" şeklin­de...

JAPON DÜŞÜNCESİ

  JAPON DÜŞÜNCESİ   Asya'nın Doğu-Güneydoğu bölgeleri­nin yataklık ettiği, gerçekten de büyük ve derin, dün olduğu gibi bugün de evrensel boyutlardaki din, inanç ve düşünce yaşa­mına ve bunların oluşturduğu uygarlıkla­ra...

ISLAHAT

  ISLAHAT   Dar anlamda: Osmanlı tarihinde gerile­me döneminde başlatılan, 19. yüzyılın başlarından itibaren daha çok Batı örneği­ne göre girişilen yenileşme ve ilerleme atı­lımları. Geniş anlamda: Herhangi bir usulde, iş­te, müessesede,...

IRK

  IRK   Modern çağlarda pek az kavram, ırk kav­ramından daha az anlaşılmış ve daha faz­la yanlış kullanılmaya maruz kalmıştır. Irk hakkında fiziksel antropoloji alanında çok farklı görüşler ortaya çıkmış...

En Çok Okunanlar