Din Psikolojisi

19.Dindarlığın Boyutları

  Dünyadaki çeşitli dinlere bağlı kişi ve grupların hayatları incelendiğinde, dindarlığın kendisini tek değil birçok alanda ifade ettiği ve açığa vurduğu görülmektedir. Farklı din mensuplarının bu anlamda dindarlık yaşantıları bakımından ortak bir özellik taşıdığı söylenebilir....

33.CİNSİYET VE DİNDARLIK- Dindarlığı Etkileyen Faktörler

Cinsiyet değişkeniyle dindarlık ilişkisini ele alan araştırmalar, ulaştıkları genel sonuçlar itibarıyla üç grupta toplanabilir. Bir kısım araştırmalara göre kadınlar, erkeklerden; diğer bir kısmına göre erkekler kadınlardan daha dindardırlar. Bir kısım araştırmalara göre ise, cinsiyet...

32.Dindarlığı Etkileyen Faktörler

Bu ünitede, dindarlığın yaş, cinsiyet, öğrenim durumu, sosyo-ekonomik durum, kırsal-kentsel çevre durumu ve medeni durum olmak üzere 6 demografik değişkenle ilişkisi ele alınmaktadır. Günümüze kadar gerek Batı'da ve gerekse ülkemizde yapılan çok sayıda araştırma,...

31.DİNDARLIĞIN SOSYAL ETKİ VE İŞLEVLERİ

Dinlerin müntesiplerinde oluşturmaya çalıştıkları sosyal hayat formu, ahlak kavramıyla yakından ilişkilidir. Bunun içindir ki dinler, ahlakın temel kaynaklarından biri, hatta en kuvvetli olanıdır. Zira dinler, diğer ahlak kaynaklarının (vicdan, toplum, sezgi, akıl vb) sahip...

30.DİNDARLIĞIN FİZYOLOJİK ETKİ VE İŞLEVLERİ

 Dindarlık ile beden sağlığı arasındaki ilişki üzerine yapılan çalışmalarda, genellikle dinî inanç ve uygulamaların beden sağlığını olumlu yönde etkilediği sonucuna ulaşılmıştır. Bu konuda en dikkat çeken göstergelerden birisi din ile uzun yaşam arasındaki olmlu...

29.DİNDARLIĞIN PSİKOLOJİK ETKİ VE İŞLEVLERİ

  Dindarlık ve Ruh SağlığıDinin psikolojik etki ve işlevleri dendiğinde ilk akla gelen şey, dinî inanç ve uygulamalar ile ruh sağlığı arasındaki ilişkidir. Tarihî süreç içinde bu konuda iki zıt görüş ortaya konmuştur. Başta Freud...

28.Dindarlığın Etkileri

Dinin en çok kabul gören tanımlarından birisi, insanın tabiatüstü özelliklere sahip bir varlık olarak algıladığı Tanrıyla kurduğu ruhsal ve manevi bir ilişkidir. Her ilişkide olduğu gibi, karşılıklı ve canlı olan bu ilişkide de tarafların...

27.DİNDARLIĞIN SOSYAL VE KÜLTÜREL KAYNAKLARI

Her insan, kendini diğer sosyal yapılardan ayıran temel özelliklere sahip belirli bir toplum içinde doğar. Her toplumun, kökleri uzun bir geçmişe dayalı belirli duygu, düşünce, tutum ve davranış kalıplarından oluşan özel bir kültürü vardır....

26.DİNDARLIĞIN PSİKOLOJİK KAYNAKLARI

  Bir önceki ana başlık altında özellikle son onlu yıllarda gündeme gelen ve günümüzde sıkça dillendirilen biyoloji-inanç ilişkisi değerlendirilmiştir. Bu başlık altında ise, dindarlığa yönlendirdiği iddia edilen zihinsel ve ruhsal kaynaklardan bahsedilmektedir. Anlam Arayışı ve Din Anlam...

25.DİNDARLIĞIN BİYOLOJİK KAYNAKLARI

  İnsanı bir inanca bağlanmaya yönelten doğuştan bir eğilimin var olup olmadığı sorusu, her zaman bilim ve din adamlarını meşgul etmiştir. Özellikle inanma ihtiyacı, dinî kabiliyet, dinî eğilim ve hatta dinî tevarüs gibi doğuştan kişiyi...

24.Dindarlığın Kaynakları

    İnsan-din ilişkisini ele alan pek çok araştırma, dünya üzerinde yaşadığı bilinen büyük-küçük tüm insan topluluklarının güçlü dinî yönelişlere sahip olduklarını ortaya koymuştur. Bu çerçevede her toplumun insan-üstü ilahî bir varlık anlayışı ve ölüm ötesi...

23.Din ve Manevi Yaşam

  Bilim adamları genel olarak "kurumsallaşmış", "sosyal", "geleneksel" dinî inanç ve pratikleri; "bireysel", "aşkın", "karşılıklı bağlantılılık" ilkelerine sahip maneviyatçılıktan ayırmaktadırlar. Manevi yaşam, daha çok bireysel tecrübeyi tasvir etmekte ve "kişisel üstünlük", "bilinç üstü duyarlılık ve...

22.Manevi Yaşam Nedir? -Din ve Manevi Yaşam

      Manevi yaşam(spirtuality) kavramı ile anlatılmak istenen şey uzmanlar tarafından değişik şekillerde ifade edilmiştir. Buna göre manevi yaşam, "Aşkın"'la ilgili eksiksiz bir farkında oluş tecrübesi veya bireyin olgun bir var olma tarzıdır. Bu, kendilik (self),...

21.Kurumsal/Geleneksel Dindarlık ve Bireysel Dindarlık

  Batı Hıristiyan toplumlarında dindarlık geleneksel şekliyle kurumsal bir nitelik taşır. Bir başka deyişle, ancak belli bir kilisenin üyesi olarak, onun aracılığı ve rehberliği ile insanlar dinlerini yaşamak durumundadırlar. Bireysel iman ancak dinî otoritenin onayı...

20.Dindarlık Yönelimleri

  İnsanların kendilerini dine veriş derecesi, dinî hayatı yaşamadaki dikkat, ilgi, samimiyet ve yoğunluğu şu ya da bu düzeyde olabilir. Fakat bundan daha önemlisi belki de dininin gereklerini yerine getirmedeki asıl niyet ve ulaşılmak istenen...

35.ÖĞRENİM DURUMU VE DİNDARLIK -Dindarlığı Etkileyen Faktörler

Bireyin dindarlık düzeyini etkileyen demografik değişkenlerden bir diğeri, öğrenim durumudur. Öğrenim durumu-dindarlık ilişkisini iki boyutta ele almak uygun görünmektedir. Boyutlardan biri, eğitim-öğretim düzeyidir; diğeri ise, yapılan eğitim-öğretimin içeriğidir. Konumuz itibariyle öğrenim düzeyi-dindarlık ilişkisi, bireyin...

18.Dindarlığın Özellikleri

  Dindarlığın bazı özelliklerini şu şekilde sıralayabiliriz:     1. Dindarlık tek biçimli, değişmez/sabit bir durum değil, kişi ve gruplara göre değişen, gelişen dinamik bir yapı ve süreçtir. (Çocuk, genç, yetişkin, yaşlı kişinin dindarlığı; muhafazakâr dindarlık/ yenilikçi dindarlık,...

17.Dindarlığın Tanımı – DİNDARLIK

  Hayata gözlerini açan her insan yavrusu, kendisini bir dinî geleneğin ve kültürün içerisinde bulur. Dinî sözler ve telkinlerle karşılaşır, dinî nesne ve mekânları müşahede eder, dindar kimselerle görüşür ve onlarla iletişim içerisinde hayatını sürdürür....

16.Öznel Bir Gerçeklik Olarak Din

  Belli bir ortamda dinin sembolleri ile karşılaşan bireyler onlarla girdikleri iletişime bağlı olarak, kendi kişisel dindarlıklarını oluştururlar. Kulağına ezanın okunmasıyla dinî olguyla karşılaşan bir Müslüman çocuğu, evde aile üyelerinin konuşma ve uygulamalarında yer aldığı...

15.Nesnel Bir Gerçeklik Olarak Din

Din psikolojinin araştırma konusu olan din her şeyden önce kültürün içinde bir gerçekliktir. Kültürel bir gerçeklik olarak din bireylerin dışında var olan nesnel bir olgudur. Bireyler kendilerini bu gerçekliğin içinde ve onun tarafından kuşatılmış...

14.Dinin Özsel-İşlevsel Tanımı

Üçüncü bakış açısı din olgusunun hem özsel hem de işlevsel özelliklerini birleştirerek, bir bütün olarak bunları bir araya getirmeye çalışan tanımlardır. Buna örnek olarak ta şu tanım verilebilir: "Din, genel bir varoluş düzenine ilişkin kavramlaştırmalar...

12.DİNİN PSİKOLOJİK TANIMLARI

  Dinin Özsel Tanımı Bu bakış açısı dinî olguları, kültür içerisinde yer alan kendine özgü bir gerçeklik olarak kabul eder. Dinin, asli ve değişmez bazı unsurları vardır ve bunların başka bir sosyal ve kültürel alana indirgenmesi...

6.DİN PSİKOLOJİSİNDE ARAŞTIRMA KONULARI

  Bağımsız bir disiplin olarak kurulduğu günden beri din psikologlarının üzerinde araştırma yaptıkları konular ve alanlar her geçen gün artmaktadır. Şimdiye kadar üzerinde çalışılan belli başlı konular şunlar olmuştur: 1.Dindarlığın kaynakları Din ve biyoloji: Dindarlığın psiko-biyolojisi; dinî...

11.Din, Dindarlık ve Boyutları

  Din Psikolojisi dindar ya da bir şekilde din ile ilgili kimsenin dünyasını psikolojik bakımdan bir anlama çabası olduğuna göre, önce "din" den ne anladığımızı ortaya koymak gerekir. Bu anlama çabasında ilk başlangıç noktası elbette...

10. Türkiye’de Din Psikolojisi

  Din Psikolojisi ilk kuruluşundan itibaren İlahiyat Fakültelerinin ders programlarında yer almaya başlamıştır. Bu ders ilk defa 1949 yılında açılan Ankara İlahiyat Fakültesinde okutulmuştur. Onu takiben, orta derecede ve yüksek din öğretimi veren diğer tüm...

En Çok Okunanlar