Din Psikolojisi

60.DİNİ TÖREN Dini Ritüel, Ayin ve Tören

Her toplumda özel zamanlarda ve mekânlarda sabit, kalıplaşmış, sembolik anlamları da olan kutlama ve törenler düzenlenir. Bunlar genel olarak toplumsal yaşamın sembolik nitelikli ya da dar anlamda dinî nitelikli eylemleri olabilir. Örneğin mezuniyet törenleri,...

59.İBADET PSİKOLOJİSİ

İbadetin TanımıSözlükte ibadet; "Tanrı buyruklarını yerine getirme, Tanrı'ya yönelen saygı davranışı, tapınma, tapınış, kulluk" gibi anlamlara gelmektedir. Terim olarak, Allah'a karşı kulluk ve bağlılığı ifade eden sözler ve hareketler, O'na yaklaşmak için yapılan dinî...

58.DUA GÜDÜLERİ Din Psikolojisi

Bireyi Allah'la iletişim kurarak O'na dua etmeye, O'ndan yardım talebinde bulunmaya yönelten güdülerin çok çeşitlilik gösterdiği görülmektedir. Bunlar bireyin yaşına, cinsiyetine, eğitim, kültür ve ekonomik durumuna göre farklı nedenlere bağlı ve farklı içeriklerde olabilmektedir....

57.DUA PSİKOLOJİSİ – Duanın Tanımı

Dua sözlükte, "çağırmak, davet etmek, yardım istemek" anlamlarına gelmektedir. Terim olarak dua, inanan kişinin Allah'la iletişim kurması, O'na yalvarışı ve yakarışı ve O'ndan yardım dilemesidir. Dolayısıyla duada bireyden Allah'a doğru bir yöneliş ve insani...

56.Dua İbadet Ve Dini Törenler

İnsan yapısı gereği dua eden bir varlıktır. Dünyanın her yerinde ve tarihin her döneminde insanlar dua etmiş, dua etmekte ve ilahi varlıkla iletişim kurarak O'na duygularını, düşüncelerini, gönüllerini açmakta, isteklerini sunmaktadır. Aynı şekilde inandıkları...

55.TANRI TASAVVURUNUN PSİKOLOJİK YANSIMALARI

Bir Tanrı tasavvuruna sahip olmak, insanın din ve Tanrı ile ilişkisini belirlediği gibi, kendisiyle, diğer insanlarla, toplumla, doğayla ve evrenle ilişkisini de belirlemekte, bunlara ilişkin bir bakış açısı kazandırmaktadır. Hatta insanın bilim, sanat, siyaset,...

54.TANRI TASAVVURU VE KÜLTÜREL FARKLILIKLAR

Psikolojik bir inşa olarak Tanrı tasavvurunun şekillenmesinde, din kadar, bireyin mensup olduğu toplumun ve kültürün de etkisi ve işlevleri gözönünde bulundurulmalıdır. Çünkü birey, hayatını sosyo-kültürel bir çevrede sürdürür. Bu çevre, bireyin tutum ve davranışlarının...

53.ANA BABA İMAJLARI VE TANRI TASAVVURU

Aile, toplumla ilgili en küçük sosyal birim, çocuğun katıldığı ilk ve en önemli kurumdur. İlişki, aileyi tanımlayan en güçlü kavramdır ve psikolojik ilişkiler bu kurumun temel özelliklerinden biridir. Bebeğin ilk karşılaştığı kişi annesidir ve...

52.TANRI TASAVVURUNUN OLUŞUMU

Din psikolojisi'nde, insanların gerekli ve yeterli bir derûni Tanrı tasavvuru oluşturmak için izledikleri yollar konusunda esasa ilişkin birtakım tezler ileri sürülmüştür.1. Tanrı tasavvurunun oluşumu konusundaki yaygın tezlerden biri, Piaget'nin kuramını temel alan bilişsel tezdir....

51.TANRI KAVRAMI VE TANRI TASAVVURU

Tanrı kavramı ve Tanrı tasavvuru, her ne kadar çok eskilere giden bir tarihe sahip iseler de, Psikoloji ve Din Psikolojisi alanındaki kullanımları oldukça yeni sayılabilir. Bu kavramları daha iyi anlayabilmek için öncelikle düşünme, kavram...

50.Tanrı Tasavvurları

Tanrı düşüncesi, insanlığın temel bir kavramıdır ve insan hayatının en önemli ve en vazgeçilmez gerçekliklerinden birini oluşturur. İnsanoğlunun dünya serüveni içerisinde başka hiçbir düşünce, Tanrı düşüncesi kadar güçlü bir etkide bulunmamıştır. Her dönemde ve...

49.DİNÎ İLGİSİZLİK, DİNİ İNKÂR VE DİN KARŞITLIĞI – İnanç Psikolojisi

İnsan hayatında kimi zaman bazı soru ve şüphelerin ortaya çıkması kaçınılmazdır. Bunlar zihinsel bakımdan olduğu kadar psikolojik ve dinî bakımdan da teşvik edilmişlerdir. Ancak bu soruların yol açtığı tercihler farklı şekiller alabilmekte, bazen dinî...

48.DİNÎ ŞÜPHE – İnanç Psikolojisi

Şüphe, insanca bir tutumdur. Her insan, çeşitli durum ve zamanlarda belirsizlik ve kararsızlık içinde kalabilir. Pekçok şeyi, şüphe konusu edebilir, seçimlerinde tereddütler yaşayabilir. Buna inanç da dâhildir. İnsanın sahip olduğu bilgilerin bütününün, bir anlamda...

47.İNANÇ GELİŞİMİ-İnanç Psikolojisi

İnanç gelişimi, insan gelişimi düşüncesiyle bağlantılı olan ve inancı, gelişim dönemleri içerisinde inceleme amacı taşıyan bütün girişimleri ifade etmek üzere oluşturulmuş özel bir kavramdır. Bunların genel adı ise dinî gelişimdir. İnancın hayat boyu gelişimiyle...

46.DİNİ İNANCIN PSİKOLOJİK YAPISI VE TABİATI-İnanç Psikolojisi

Dinî olguların analizinin, yapı ve tabiat itibariyle genellikle zor oldukları, imanın da bunların en karmaşıklarından biri olduğu zaman zaman ileri sürülmüştür. Çünkü genel olarak inanma hadisesinde, birbiriyle içiçe geçmiş birtakım psikolojik süreçler rol oynamaktadır....

45.İMAN VE İNANÇ KAVRAMLARI – İnanç Psikolojisi

İman ve inanç kavramları, bazı dillerde olduğu gibi, Türkçe'de de bazen farklı anlamlarda bazen de aynı anlama gelecek şekilde kullanılmaktadırlar. Ancak hem dinî literatürde hem de sosyal bilimler literatüründe bu kavramların daha çok birbirlerinden...

44.İnanç Psikolojisi

 İnsanlık tarihi, inançlar tarihidir. İnanç, insanlıkla yaşıttır ve tarih boyunca hayatın en vazgeçilmez gerçekliklerinden birini teşkil etmiştir. Dolayısıyla inanca ilişkin hiçbir şey, insani tecrübeye yabancı değildir. Denilebilir ki, insanoğlunun bugüne kadar ortaya koyduğu bütün...

43.YETİŞKİNLİK VE YAŞLILIK DÖNEMİ DİNDARLIĞI – Dindarlığın Gelişimi

Bireyin ruhsal işlev ve süreçlerinde hayatın sonuna kadar değişimler yaşanmakta, bunlar çeşitli hayat devrelerinde karşılaşılan değişik sorunlarla tetiklenebilmektedir. Psikolojik açıdan hepsinden önemlisi, yaşlandıkça insanların hayat algılarının gelecek yönelimli olmaktan geçmiş yönelimli olmaya yönelik değişmesidir....

42.ERGENLİK DÖNEMİ DİNDARLIĞI – Dindarlığın Gelişimi

Çocukluk dönemi dini, ergenlik dönemi duygusal ve entelektüel ihtiyaçlarını tatmin edebilecek durumda değildir. Bunun nedeni, bilişsel gelişim baştaolmak üzere ergenin gelişen diğer özellikleri ve değişen çevresidir. Dinî gelişim konusunda en çok bilimsel araştırma ergenlik...

41.ÇOCUKLUK DÖNEMİ DİNDARLIĞI Dindarlığın Gelişimi

Çocuklar bir dizi gelişim evresinden geçmektedirler. Dinî gelişim de mantıksal olarak bu gelişim evreleriyle paralellik göstermektedir. Daha gelişmiş bir dinî hayata sahip olabilmek için, bireyin öncelikle psikolojik olarak daha fazla gelişmesi gerekmektedir. Bu durumda dindarlık...

40.Dindarlığın Gelişimi

  Din ve dindarlık olgusu, statik olmayıp dinamik bir özelliği sahiptir. İnsan yavrusu, dinî bir yatkınlığa sahip olsa da, dindar bir birey olarak dünyaya gelmemektedir. Diğer birçok özellikte olduğu gibi, dindarlık da belli bir noktadan...

39. MEDENİ DURUM VE DİNDARLIK- Dindarlığı Etkileyen Faktörler

Dindarlığı etkileyen demografik değişkenlerden biri de medeni durumdur. Medeni durum bekâr, evli, boşanmış ve dul şeklinde bireyin başka birisiyle olan ilişki ya da ilişkisizlik durumunu ifade eder. Medeni durum, insanın yaşadığı hayatla bağlantılarını, toplumsal...

38.KIRSAL-KENTSEL ÇEVRE VE DİNDARLIK-Dindarlığı Etkileyen Faktörler

Önceki başlıklar artında zaman zaman dile getirildiği üzere dindarlık, sadece ruhun derinliklerinde filizlenen, dış etkilerden bağımsız gelişip olgunlaşan bir yaşantı değildir. Dindarlık, iç dinamiklerin yanında kişisel eğilimlerin ve çevresel etkilerin birlikte harmanlandığı karmaşık bir...

36.SOSYO-EKONOMİK DURUM VE DİNDARLIK Dindarlığı Etkileyen Faktörler

  Genel olarak toplumsal çeşitlilik incelendiği zaman, bu çeşitliliğin ardındaki en önemli unsurlar arasında sosyo-ekonomik farklılıkların var olduğu sonucuna ulaşılabilir. Kuşkusuz sosyo-ekonomik durum, toplum içerisinde yaşam standartlarıyla farklı olduğunu gösteren sosyal sınıf ya da tabakaları...

34.YAŞ VE DİNDARLIK -Dindarlığı Etkileyen Faktörler

Dindarlık biçiminin yapı ve kalitesini belirleyen demografik değişkenlerden biri, yaş değişkenidir. Yaş-dindarlık ilişkisiyle ilgili çalışmalar ABD başta olmak üzere, daha çok Batı kaynaklıdır. Ülkemizdeki araştırmalar, henüz belirgin bir kanaate ulaştırabilecek yeterlilikte değildir. Yapılan araştırmalar...

En Çok Okunanlar