Formel ve İnformel Gruplar

Birincil ve ikincil grup ayrımları yanında, sosyal grubu analiz eden yaygın ve güvenilir ayrımlardan biri de formel ve informel şeklindeki ayrımdır. Bu tarz bir...

Liderlik Çeşitleri

  Max Weber otorite tiplerini açıklamada çıkış noktası olarak “meşruiyet” ölçüsünü temel alır. Weber’e göre üç meşruiyet tipi vardır: a. Geleneksel b. Karizmatik c. Yasal....

Sosyal Kategori

  Bir veya daha çok ortak özellikleri bulunan şahıslar beraberce bir kategori meydana getirirler. Ancak bu özellikler sosyal mevki ve sosyal münasebetler için bir önem...

SOSYAL GRUPLAR

   “Grup kavramı bilim literatürüne, günlük dilden geçmiştir. Günlük dilde grup şahıslardan, hayvanlardan, bitkilerden veya diğer nesnelerden küme halinde az sayıda olanları ifade etmek için...

Sosyal Yığın ve Kalabalık

  Biz, günlük dilden ayrı olarak, sosyolojik açıdan, tesadüfen bir araya gelmiş, yanyana birlikte bulunan, beraberce yürüyen insanları zaman ve mekân yakınlığı bulunsa da sosyal...

Kitle

  Yığın özelliği taşısa da ondan ve sosyal gruptan farklı özelliklere sahip olan bir gruplaşma türü daha vardır ki, buna sosyal kitle denmektedir. Kitlede de...

SOSYAL GRUPLAR

  Sosyal grup, araştırmacıların şuuru dışında mevcuttur. Bu nedenle o sosyal kategori olarak ifade edilemez. Sosyal grup, mensupları arasındaki karakteristik ilişkiler göz önüne alındığında yalın...

Sosyal Grup Yapısı

  Mikro düzeyde bir sosyal grubun yapısı statülerin yanyana ve üstüste gelmesi ile oluşur. Statüler rol ve pozisyonlardan meydana gelir. Roller ise toplumun sosyo-kültürel normlarına...

Pozisyon-Rol-Statü

Toplumun temel görevi, kendisi ile fert arasında yer alan; tampon vazifesi gören sosyo-kültürel kişiyi meydana getirmektir. Toplumun bütünlüğü ve sürekliliği-sosyo kültürel kurallara uymakla sağlanır....

Şahsiyet Tipolojileri

  Sosyal şahsiyetle ilgili birçok tipoloji denemesi yapılmıştır. Bunlar arasında, hem günümüz hem de geçmiş toplum sistemleri içindeki şahsiyet yapıları için olanlar da vardır. Pek...

Sosyal Kimlik

  İnsanda ferdi davranışın sebeplerini açıklamak için şahsiyetin oluşumu konusu bütün psikologların ilgi duyduğu ve ele almak zorunda kaldıkları temel bir olgudur. Özellikle derinlik psikologları...

Sosyal Kişi ve Sosyoloji

  Beşeri birlikte hayat (sosyal hayat) gözlendiğinde, sonuçta onun tek tek insanlarla ilgili olduğu görülecektir. Gruplar ve kurumlarda ise sosyal ilişkiler veya sosyal süreçler gözlenebilir....

LİDER ve LİDERLİK

  Sosyo-kültürel şahsiyetin özel bir tipi de toplumda “lider” kavramı ile ifade edilen kişidir. “Lider, grubun/toplumun diğer üyelerinden belli özellikleriyle ayrılan; grup faaliyetleri üzerine etki...

Liderin Özellikleri ve Fonksiyonları

  Lider iktidar isteği, itibar ve maddi kazanç arzuları ile grubun diğer üyelerinden ayrılır.  Bu nedenle lideri içinde bulunduğu grubun şartları ortaya çıkarsa da grup...

Benlik (Nefis)

  Benlik (ego), ferde çevresindeki olguları şuurlu olarak ayırt etme imkânı veren ve özü yalnızca insanın sosyal ilişkilerinden oluşan şahsiyet kısmıdır. Her şahsın kendine has bir...

Grup Normları ve Tutum İlişkisi

  Belli bir kültüre sahip bir sosyal grubun üyeleri arasındaki birlik ve bütünlüğün sebebi sosyal grup üyelerinin olaylara olgulara ve nesnelere ait ortak inanç ve...

Sosyalleşme Süreci ve Şahsiyetin Oluşumu

  İnsan, biyolojik, psikolojik ve sosyo-kültürel varlığı ile belli bir za-man sürecinde ve belirli mekânlarda hayat sürer.İnsanın belirlenmesinde bir temel olarak biyolojik yapının taşıdığı önem...

Şahsiyetin Oluşumu (Kişiliğin)

Batı dillerinde şahsiyet (kişilik) kavramı karşılığı Latince kökenli ‘’personalite-personality’’ kelimeleri kullanılmaktadır. Latince’de “persona” tiyatroda oyuncuların yüzlerine taktıkları maske anlamına gelir. Bu durumda kelime anlamı...

Tutumlar (Attitude)

  Tutum konusu sosyal psikolojinin konuları arasında merkezi bir konuma sahiptir. Sosyoloji için tutumun önemi ise, sosyal davranışın arka planını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Zira davranış önce...

Tutumun Ögeleri

Tutuma ait tanımları ve özellikleri birlikte değerlendirdiğimizde tutumun üç ögesinin olduğu görülecektir. Bunlar: • Düşünme ögesi• Duygu ögesi• Davranış ögesi olmak üzere üç başlık altında...

Sosyal Varlık Alanını Belirleyen İlkeler

  Sosyal varlık alanının temel ögesi insandır. İnsan konuşan, alet ya-pan, sosyal, akıllı, canlı bir varlıktır. Aslında bütün bu özellikler, onun düşünen ve düşünce üreten...

Sosyal Etki ve Uyma Davranışı

Sosyolojinin toplumun bütününü kapsayan kanunu “insan toplum hayatı yaşar” kanunudur. İnsan bir toplumda yaşayabilmesi için o topluma, daha açık bir ifade ile o toplumun...

SOSYAL DAVRANIŞIN ARKA PLANI

  Sosyal davranışlar belli bir hedefe yönelik olarak organize olmuş; amaçlı davranışlardır. Bilim ise, "Bilim adamının gözlediği dünyaya ait olguları (sosyal bilimler için sosyal olay...

En Çok Okunanlar