Kimdir

SAÎD BİN CÜBEYR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

İbn-i Hişâm el-Kûfî el-Esedî, Tâbiîn’in en meşhurlarındandır. Künyesi, “Ebû Muhammed” veya “Ebû Abdillâh”dır. Aslen Habeşîdir. Takriben H. 46 târihinde doğmuş, H. 95 senesinde şehîd olarak vefat etmiştir. Kabri Vâsit şehri hâricinde bir ziyâretgâhdır....

SÜDDÎ-İ KEBÎR KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebû-Muhammed İsmail b. Abdi’r-Rahmân, Tâbiîn’den meşhur bir zâttır. Babası Isfahan ahâlîsinden imiş; kendisi Hicaz’lıdır. Kûfe’de sakin olmuş­tur. Küfe câmi-i şerifi süddesinde, yâni gölgesinde oturmak âdeti olduğun­dan “Süddî” diye yâd olunmuştur. Bir rivayete göre...

SUFYAN-I SEVRİ KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ebû Abdi’llâh Süfyân b. Saîd, Mudar kabilesine mensub meşhur bir zât­tır. (97) târihinde Küfe’de doğmuş, (161) senesi Basra’da vefat etmiştir. Mevki-i   İlmîsi: Sevrî büyük bir âlimdir; büyük bir müctehiddir. Cüneyd-i Bağdadî...

SÜFYÂN BİN UYEYNE KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

 Ebû Muhammed el-Hilâlî el-Kûfî, pek meşhur bir zâttır. (107) târihinde Kûfe’de doğmuş, (198) târihinde Mekke’de vefat etmiştir. Mevki-i  İlmîsi: Süfyân b. Üyeyne pek yüksek bir müfessir, bir muhaddis, bir fakıyhdir. Muhaddisü’l-Harem...

Ebû Dâvûd kimdir? Hayatı ve eserleri

Ebû Dâvûd kimdir? Hayatı ve eserleri: Süleyman b. Eş’as b. İshâk el-Ezdiyyi’s-Sicistânî, pek büyük bir muhaddisdir. Hindistan’a mücavir olan Sicistan iklîmine mensubdur. (202) târihinde dünyaya gelmiş, bilâhare Hicaz’a, Şam’a, Mısır’a, Irak’a, Horasan’a, Basra’ya gitmiş;...

SA’LEB KİMDİR? HAYATI VE ESERLERİ

Ahmed b. Yahya b. Yezid eş-Şeybânî el-Bağdâdî, meşhur lisan âlimIerindendir. Künyesi (Ebü’l-Abbâs) dır. (200) târihinde Bağdad’da dünyâya gelmiştir. Son günlerinde kendisine sağırlık arız olmuştu. Bir Cum’a günü îkindi namazından sonra camiden gelirken arkasından...

Safiye Erol kimdir? Hayatı ve eserleri

Safiye Erol kimdir? Hayatı ve eserleri: 1900-1964 İlerde tanıyacağımız Samiha Ayverdi gibi Safiye Erol da yaşadığı ve düşündü­ğü tasavvufl konulan romanlaştırmıştır. Dergâh, tarikat, sohbet hayalını, Avrupa’yı tanıyan bir Türk aydını kimliğiyle düşünce, kültür...

Sevinç Çokum kimdir? Hayatı ve eserleri

Sevinç Çokum kimdir? Hayatı ve eserleri:  Hikâye ve roman yazan Sevinç Çokum, 25 Ağustos 1943’te İstanbul’da doğdu. Büyük Esma Sultan İlkokulu’nda, Beşiktaş Kız Lisesi’nde, ilk ve orta öğrenimi gördükten sonra İstanbul Üniversitesi Edebiyat...

Süfyan Bin Said Es-Sevri Hayatı ve Tefsiri

Süfyan Bin Said Es-Sevri Hayatı ve Tefsiri: Etbâu’t-tabiîn devrinin en mühim şahsiyetlerinden olan Süfyân b. Saîd b. Mesrûk es-Sevrî’nin, hicretin 97/715 senesinde Süleyman b. Abdilmelik’in hilafetinde doğduğu gürüşü ilim ehlince muteber addedilir. Onun...

Ebu Hüreyre’nin Sahife-i Sahiha’sı

Ebu Hüreyre’nin Sahife-i Sahiha’sı: Bazı rivâyetler Ebu Hüreyre (radıyallahu anh)’nin, Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)’tan işittiği hadîslerini yazdığını ifâde etmektedir. Bu sahifenin ismi Sahife-i Sahîha’dır. El-Hasan İbnu Amr İbnu Umeyye ed-Damrî anlatıyor: “Hz. Ebu Hureyre (radıyallahu...

Said İbnu Cübeyr kimdir? Hayatı ve eserleri

Said İbnu Cübeyr kimdir? Hayatı ve eserleri: Tâbiîn’in büyüklerindendir. Siyâhîdir. Haccâc-ı Zâlim tarafından 95 hicri yılında öldürülmüştür. İbnu Abbâs, Adiy İbnu Hâtim, İbnu Ömer, Abdullah İbnu Muğaffel gibi büyük sahâbelerden ders almıştır. Kendisinden...

Said İbnu’l-Müseyyib kimdir? Hayatı ve eserleri

Said İbnu’l-Müseyyib kimdir? Hayatı ve eserleri: (Ebu Muhammed) (Vefatı 94 hicri) Medine’nin yedi büyük fakîhinden biridir. Tâbiîn’in büyüklerindendir. Hz. Ömer’in hilâfetinin ikinci yılında doğmuştur. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Zeyd İbnu Sâbit, Hz....

Sofistler hakkında bilgi

Sofistler hakkında bilgi: 4.  yüzyılın  ünlü  tarihçisi  ve  denemecisi Ksenophanes’in  “Her  isteyene  para  karşılığında bilgelik satanlar”  diye  tanımladığı  Sofistler ‘in  en  ünlü  ve  önemli  temsilcileri  arasında,  Abderalı  Protagoras, Leontinili  Gorgias,  Keoslu  Prodikos, ...

Sokrates Hayatı, felsefesi ve yöntemi hakkında bilgi

Sokrates Hayatı, felsefesi ve yöntemi hakkında bilgi: Sokrates, genel olarak felsefenin ve Batı felsefesinin, özel olarak da Antik Yunan felsefesinin, hiç kuşku yok ki en kilit  ismidir. Nitekim Batı felsefesinin beşiği kabul...

Stoacılık hakkında bilgi

Stoacılık hakkında bilgi: Helenistik  dönemin  ikinci  büyük  ve  önemli  okulu  Stoacı  Okul’dur.  Stoacılık  da  Helenistik dönemde  ortaya  çıkan  diğer  okullar  gibi,  daha  ziyade  etik  görüşüyle  seçkinleşmiştir.  Başlangıçta Kiniklerden  etkilenen,  özellikle  de  onların  aldırmazlık ...

Septisizm hakkında bilgi

Septisizm hakkında bilgi: Helenistik  Roma  döneminin  üçüncü  önemli  felsefe  okulu,  septik  okuldur.  Septisizm,  Yunanca skeptikoi  isminden gelir. Buna göre, Septisizm  en  azından Helenistik  çağda,  günümüzdeki  anlamına paralel olarak sadece kuşkuculuk anlamına gelmiyor ...

SAKAL BIRAKMA ÖZGÜRLÜĞÜ

SAKAL BIRAKMA ÖZGÜRLÜĞÜ: İnsan özgür olmak istiyor. Soru şudur: Özgürlük nedir ve nasıl elde edilir?. 1789’da yayımlanan İnsan Hakları Bildirisi’nin birinci maddesi, özgürlük (erkinlik, hürriyet) ilkesini şu özdeyişle dile getiriyordu: İnsan özgür doğar,...

Sühreverdi kimdir? Hayatı ve eserleri

Sühreverdi kimdir? Hayatı ve eserleri: İşraki felsefenin kurucusu olarak Sühreverdi’nin (1115-1191) önemi, söz konusu mistik felsefenin gerek  dini  gelenek,  gerekse  Meşşailik  anlamında  felsefi  gelenekle  ilişkisini  belirleyerek,  onun terminolojisini,  kavramsal  araçları  ve  yaklaşımını  belirlemesidir. ...

Solon kimdir? Hayatı ve eserleri

Solon kimdir? Hayatı ve eserleri: M.Ö. 640-559’da yaşadığı tahmin edilen, Atinalı devlet adamı ve şâir. Yaptığı reformlarla Atina demokrasisinin temelini attığı kabul edilir. Orta halli bir âileden gelen Solon, önceleri ticâretle uğraştı. Bu...

Sehend (Bulud Karaçorlu) kimdir? Hayatı ve eserleri

Sehend (Bulud Karaçorlu) kimdir? Hayatı ve eserleri: (1927-1979) Bulud Karaçorlu (Sehend) Güney Azerbaycan’ın, yakınında önde gelen şairle­rindendir. Şehriyar’a hayran ve onun dostluğunu kazanan Bulud Karaçorlu Se­hend mahlasını, tıpkı Heyderbaba ve “Savalan” gibi...

Lamarck Haindir!

Lamarck Haindir: Bilimde gerçekten büyük bir devrimi ifade eden Newton’un mekanik evren tasavvuru “yanılgılardan arındırılmış” ve evren hakkında “her soruya cevap veren” bir mutlak doğru olarak algılanmış ve Einstein’a kadar egemenliğini sürdürmüştür. Pozitivist ideolojilerin de...

Gottfried Wilhelm Leibniz kimdir? Felsefi düşüncesi

Gottfried Wilhelm Leibniz kimdir? Felsefi düşüncesi: 17. yüzyılın üçüncü büyük rasyonalist-matematikçi filozofu olan Leibniz, Yeniçağ’a Hobbes eliyle damgasını vurmuş materyalist ve mekanist dünya görüşünden olduğu kadar, Descartes’ın unsurları yer kaplayan  madde  ile  düşünen ...

Leonhard Euler kimdir? Hayatı ve eserleri

Leonhard Euler kimdir? Hayatı ve eserleri: On sekizinci asırda yaşamış İsviçreli matematikçi. Büyük matematikçilerden kabul edilir. Matematiğin teorik ve uygulamalı bütün dallarında büyük katkılarda bulunmuştur. Leonhard Euler, İsviçre’nin Basel şehrinde 1707 senesinde doğdu....

Sabiha Sertel kimdir? Hayatı ve eserleri

Sabiha Sertel kimdir? Hayatı ve eserleri: Selanik’te doğdu (1896). Ortaöğrenimini Selanik’te Terakki Lisesi’nde tamamladı. Bir süre de bir Fransız okuluna devam etti. Balkan Savaşı’nın çıkması üzerine ailesiyle birlikte İstanbul’a yerleşti. 1917’de evlendiği...

Lewis, Sinclair kimdir? Hayatı ve eserleri

Lewis, Sinclair kimdir? Hayatı ve eserleri: Amerikalı roman yazarı. Bir doktorun oğlu olan Sinclair Lewis, Minneapolis’te 1885’te doğdu. Daha kolejde iken yazı yazmaya başlamış ve okul dergisinin sekreterliğini yapmıştır. 1908’de Yale Üniversitesinden mezun...

En Çok Okunanlar