İslam Felsefesi

Afaki Nedir -İslam Fıkhında- Hakkında Bilgi

ÂFÂKÎ   İslâm düşüncesi ve fıkıh alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim.   Afaki Fıkıhta   Mîkât sınırları dışında otu­ran kimseler için kullanılan terim. Mîkât ile Harem bölgesi arasında ka­lan Hil bölgesinde oturanlara Hillî, Bustânî  veya   Mîkâtî,   Harem   bölgesinde oturanlara...

Afet Nedir -İslam Ahlakında- Hakkında Bilgi

AFET İslam ahlakı, fıkıh ve hadis alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim. Sözlükte “Belâ, musibet, hastalık, ku­sur, genellikle isabet ettiği şeyi faydalı olmaktan çıkaran durum” gibi mânalara gelir. Kur'ân-ı Kerîm'de bulunmamakla birlikte hadislerde bu anlamlar...

Ahiret Hayatının Varlığı, Aşamaları, Hakkında Bilgi

AHİRET   Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat. Ahiret, evvelin mukabili ve "son" mânasındaki âhirin müennesi olup Kur'an'-da 110 yerde geçer. Bunun yirmi altı­sında müzekker ve el-yevm kelimesine sıfat şeklinde el-yevmü'l-âhir (son gün)....

Tanrı Kayrası (İhsanı, İnayeti)

İnsan yaratılmış bir varlık olduğundan yetenekleri sınırlıdır, bütün gerçekleri kavrayabilecek nitelikte değildir. Özellikle tanrısal gerçekler kişideki kavrayış gücünü aşar. Tanrı, kendi özgür istenciyle, yoktan varettiği kişiye bütün gerçekleri anlama olanağı vermemiştir; ona yalnız gideceği...

İslam Düşüncesinde Maddecilik

İslam Düşüncesinde Maddecilik Anadolu-Yunan düşüncesinin, değişik kaynaklardan beslenmesine karşın, bir uzantısı olan İslam felsefesinde Maddecilik akımı "Dehriyyun” kavramıyla yansıtılır. Eski Farsça “zurvaniye” sözcüğünden gelen ve birtakım değişikliklere uğrayarak “dehr" biçimine giren bu kavram “zaman” anlamına...

Eşitlik – Ali Mehmed Bab’a Göre-

Tektanrıcı dinlerin ortaya çıkışından sonra kadın-erkek ilişkilerinde, çoktanrıcı dönemlerden kalan uyum, toplumun yapısına göre değişti. Tevrat’ın bildirdiği “yaratış” olayına göre, ilk yaratılan insan, bir erkek olan Adem’dir. Adem’in yalnızlıktan canı sıkılınca, Tanrı’ya yakarması, ondan...

Afet Nedir -İslam Fıkhında- Hakkında Bilgi

AFET   İslam ahlakı, fıkıh ve hadis alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim. Sözlükte “Belâ, musibet, hastalık, ku­sur, genellikle isabet ettiği şeyi faydalı olmaktan çıkaran durum” gibi mânalara gelir. Kur'ân-ı Kerîm'de bulunmamakla birlikte hadislerde bu anlamlar...

Ahenk -Felsefe Ve İslam Düşüncesinde- Hakkında Bilgi

AHENK Bir bütünü teşkil eden parçaların veya unsurların estetik ölçüler içinde birbiriyle uyuşması anlamına gelen, çeşitli ilim ve sanat dallarında kullanılan terim. Felsefe Ve İslâm Düşüncesi Alıntı Ahenk   “Uygunluk, düzen” ve “Cümbüş, eğlence” mânalarına gelen ahenk...

İslam’da Bilim

İslam’da Bilim Ali’nin benimsediği İslam inancına göre, bilim inancın temelini oluşturur. Bilimsiz inanç geçersiz, inançsız bilim değersizdir. Tanrı yoktan yarattığı insanı bilim edinme yetenekleriyle donatmış, ona kendini ve başkalarım tanıma kolaylığı sağlamıştır. Bilim, inanan kişinin...

Ortaklık -İslam Felsefesi-

Ortaklık İslam düşüncesinde, inanç bakımından, bütün insanlar Tanrı’ya karşı sorumludur. Bu sorumlu olma İslam dininin önerdiği ilkelere bağlanmayı gerektirir, insan, belli yükümlülükler taşıyan bir varlıktır. Tanrısal yasa bütün insanlara karşı eşit olarak uygulanır, iyi işler...

Afaki Nedir -İslam Düşüncesinde- Hakkında Bilgi

ÂFÂKÎ   İslâm düşüncesi ve fıkıh alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim. İslam Düşüncesinde Afaki Türk-İslâm düşünce tarihinde objektif (nesnel) kar­şılığında kullanılan kelâm, felsefe ve psi­koloji terimi. Arapça ufuk kelimesinin çoğulu olan âfâka nisbet eki getirilerek yapılmış bir kelimedir....

Kesin Kanıt

İslam dininin doğuşundan sonra, Kuran ve hadisten kaynaklanan Hanefî, Maliki, Şafiî ve Hanbelî mezhepleri kurulmuş, din sorunlarına ayn ayrı görüş açısından bakarak, çözüm aramışlardır. Hanbelî mezhebinin temel kuralı “kesin kanıt”tır. Bu kurala göre, hangi...

İslam Düşüncesinde Bilgi ve Doğruluk

İslam Düşüncesinde Bilgi ve Doğruluk Bilginin kaynağı, gerçekliği, geçerliliği konusunda çok değişik görüşler ileri sürülmüştür. Her felsefe dizgesi, kendi anlayışına göre, bir bilgi kuramı önermiştir. Felsefe dizgelerinin çoğunda, bilgi olduğu söylenen inancın doğruluğunu kanıtlamak için...

Ahbâr Nedir, Kur’an’da Ahbâr Hakkında Bilgi

AHBÂR Kur'ân-ı Kerîm'de “Yahudi din âlimleri” anlamında kullanılan bir tâbir. Ahbâr, “Alim, din büyüğü, faziletli kimse” anlamına gelen hibr veya habr kelimesinin çoğul şekli olup “Yazılı veya şifahî güzel eserler veren, güzel üslûp sahibi âlimler”...

Afet Nedir -Hadiste- Hakkında Bilgi

AFET İslam ahlakı, fıkıh ve hadis alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim. Sözlükte “Belâ, musibet, hastalık, ku­sur, genellikle isabet ettiği şeyi faydalı olmaktan çıkaran durum” gibi mânalara gelir. Kur'ân-ı Kerîm'de bulunmamakla birlikte hadislerde bu anlamlar...

Zikr – Zikir Nedir, Anlamı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

Anış (Zikr) İnsan yaratılıştan eksik bir varlıktır; Tanrı onun olgunlaşması, inanç bakımından gelişmesi, yükselmesi için birtakım kurallar bildirmiştir. Tanrısal gerçeğe ulaşmanın tek yolu bu bildirilmiş kurallara göre davranmak, Tanrı’ nın buyruklarını inanarak yerine getirmektir. Bunları...

Duyu Verileri (İslam Felsefesinde)

Duyu Verileri İslam düşüncesinde bilginin iki kaynağı vardır. Biri tin, öteki duyulardır. Bilgiyi tinsel bir varlık diye gören kurama göre duyular yanıltıcıdır. Bu yanıltıcılık da geçici, ölümlü olan gövdeden dolayıdır. Oysa tin tanrısal bir tözdür,...

Vahdeti Vücut -Varlık Birliği- Anlayışı, Ne Demek, Kısaca Hakkında Bilgi

İslam ülkelerinde “Vahdet-i Vücud” kavramıyla dile getirilen, gerçekte Yeni Platonculuk’tan kaynaklanan görüşün özünü Tanrı ile evrenin birliği, özdeşliği oluşturur. Bu anlayışa göre, gerçek varlık Tanrı’dır, evren, evreni dolduran varlık türleri birer “görünüş”tür, Tann varlığının...

Abadile Nedir -Tasavvufta- Hakkında Bilgi

Tasavvufta Abadile   Genellikle esmâ-i hüsnâ'dan birinin tecellisine mazhar olmuş kimseleri ifade etmek için kullanılır. Bazı müteahhir sûfîler, ilâhî isimler­den özellikle birinin tecellisine mazhar olan ve o ismin özünü teşkil eden sıfat­la vasıflananlan o isme nisbet etmişler­dir....

İslam Hukukunda Ağaç

İslâm Hukukunda Ağaç.   Fıkıh âlimleri ağaçla ilgili hükümleri muhtelif konu­larda ele almışlardır. Ağaç, esas itiba­rıyla su ve ot gibi herkesin istifadede ortak olduğu mubah mallardan sayıl­mamıştır. Bu bakımdan genellikle üze­rinde yetiştiği toprağın statüsüne bağlı...

İçe Kapanış

İçe kapanış Yesevîlik adlı tarikatın kurucusu olan Ahmed Yesevî’nin tanrısal gerçeğe ulaşmak için benimsediği yöntem “içekapanış ”tır. İslam diniyle pek bağdaşmayan bu yöntemin özünü bütün duyulur varlıklardan, içinde yaşanan evrenden yüzçevirerek Tanrı’yı anmak oluşturur. Yaratan,...

Ehadiyet Nedir, Ahadiyyet Ne Demek, Hakkında Bilgi

AHADİYYET   Bütün isim ve sıfatlardan mücerret olarak Allah'ın zâtının tek ve bir olduğunu ifade eden terim. Mutasavvıflara göre isim, sıfat, nisbet ve taayyünlerden hiçbiri söz konusu ol­maksızın, bunların varlıkları kesinlik­le dikkate alınmaksızın ilâhî zâta ahad (tek...

İslam’da, Kuran’da Ağaç İsimleri, Hakkında Bilgi

İslâm'da Ağaç   Kur'ân-ı Kerîm'de şecer veya şecere kelimesi hem ağaç hem de genel olarak bitki anlamında olmak üzere yirmi altı yerde geçmektedir. Bu anlamdaki kullanılış hadislerde de görü­lür. Kur'an'da aynca hurma, nar, üzüm, incir ve zeytin...

Ahbariyye Akımı, Mezhebi Nedir, Hakkında Bilgi

AHBARİYYE   İmâmiyye Şîası içinde, dinî hükümlerin tek kaynağı olarak sadece kendi imamlarının rivayetlerini esas kabul edenlere verilen ad. Ahbâriyye, haber kelimesinin çoğulu olan ahbâra bir nisbet ifadesi olup. dinî Konularda nakil ve rivayetlere bağla­nanlar demektir....

Peyami Safa’dan Allah ve Ahiret İnancına Dair Düşünceler

"Ben Allah'a öteki dünya düşüncesinden en uzak olduğum çocukluk çağınca inanmaya başladım. Bütün ömrüm bu inancımı kontrol etmekle geçti. Mizacım bakımından inanmaktan ziyade şüphe etmeye meylim vardır. Boşuna inanmaktan ve boşuna şüphe etmekten çok...

En Çok Okunanlar