Afaki Nedir -İslam Fıkhında- Hakkında Bilgi

ÂFÂKÎ   İslâm düşüncesi ve fıkıh alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim.   Afaki Fıkıhta   Mîkât sınırları dışında otu­ran kimseler için kullanılan terim. Mîkât ile Harem bölgesi arasında ka­lan...

Afet Nedir -İslam Ahlakında- Hakkında Bilgi

AFET İslam ahlakı, fıkıh ve hadis alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim. Sözlükte “Belâ, musibet, hastalık, ku­sur, genellikle isabet ettiği şeyi faydalı olmaktan çıkaran durum”...

Ahiret Hayatının Varlığı, Aşamaları, Hakkında Bilgi

AHİRET   Dünya hayatından sonra başlayıp ebediyen devam edecek olan ikinci hayat. Ahiret, evvelin mukabili ve "son" mânasındaki âhirin müennesi olup Kur'an'-da 110 yerde geçer. Bunun yirmi...

Tanrı Kayrası (İhsanı, İnayeti)

İnsan yaratılmış bir varlık olduğundan yetenekleri sınırlıdır, bütün gerçekleri kavrayabilecek nitelikte değildir. Özellikle tanrısal gerçekler kişideki kavrayış gücünü aşar. Tanrı, kendi özgür istenciyle, yoktan...

İslam Düşüncesinde Maddecilik

İslam Düşüncesinde Maddecilik Anadolu-Yunan düşüncesinin, değişik kaynaklardan beslenmesine karşın, bir uzantısı olan İslam felsefesinde Maddecilik akımı "Dehriyyun” kavramıyla yansıtılır. Eski Farsça “zurvaniye” sözcüğünden gelen ve...

Eşitlik – Ali Mehmed Bab’a Göre-

Tektanrıcı dinlerin ortaya çıkışından sonra kadın-erkek ilişkilerinde, çoktanrıcı dönemlerden kalan uyum, toplumun yapısına göre değişti. Tevrat’ın bildirdiği “yaratış” olayına göre, ilk yaratılan insan, bir...

Afet Nedir -İslam Fıkhında- Hakkında Bilgi

AFET   İslam ahlakı, fıkıh ve hadis alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim. Sözlükte “Belâ, musibet, hastalık, ku­sur, genellikle isabet ettiği şeyi faydalı olmaktan çıkaran durum”...

Ahenk -Felsefe Ve İslam Düşüncesinde- Hakkında Bilgi

AHENK Bir bütünü teşkil eden parçaların veya unsurların estetik ölçüler içinde birbiriyle uyuşması anlamına gelen, çeşitli ilim ve sanat dallarında kullanılan terim. Felsefe Ve İslâm...

İslam’da Bilim

İslam’da Bilim Ali’nin benimsediği İslam inancına göre, bilim inancın temelini oluşturur. Bilimsiz inanç geçersiz, inançsız bilim değersizdir. Tanrı yoktan yarattığı insanı bilim edinme yetenekleriyle donatmış,...

Ortaklık -İslam Felsefesi-

Ortaklık İslam düşüncesinde, inanç bakımından, bütün insanlar Tanrı’ya karşı sorumludur. Bu sorumlu olma İslam dininin önerdiği ilkelere bağlanmayı gerektirir, insan, belli yükümlülükler taşıyan bir varlıktır....

Afaki Nedir -İslam Düşüncesinde- Hakkında Bilgi

ÂFÂKÎ   İslâm düşüncesi ve fıkıh alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim. İslam Düşüncesinde Afaki Türk-İslâm düşünce tarihinde objektif (nesnel) kar­şılığında kullanılan kelâm, felsefe ve psi­koloji terimi. Arapça ufuk...

Kesin Kanıt

İslam dininin doğuşundan sonra, Kuran ve hadisten kaynaklanan Hanefî, Maliki, Şafiî ve Hanbelî mezhepleri kurulmuş, din sorunlarına ayn ayrı görüş açısından bakarak, çözüm aramışlardır....

İslam Düşüncesinde Bilgi ve Doğruluk

İslam Düşüncesinde Bilgi ve Doğruluk Bilginin kaynağı, gerçekliği, geçerliliği konusunda çok değişik görüşler ileri sürülmüştür. Her felsefe dizgesi, kendi anlayışına göre, bir bilgi kuramı önermiştir....

Ahbâr Nedir, Kur’an’da Ahbâr Hakkında Bilgi

AHBÂR Kur'ân-ı Kerîm'de “Yahudi din âlimleri” anlamında kullanılan bir tâbir. Ahbâr, “Alim, din büyüğü, faziletli kimse” anlamına gelen hibr veya habr kelimesinin çoğul şekli olup...

Afet Nedir -Hadiste- Hakkında Bilgi

AFET İslam ahlakı, fıkıh ve hadis alanlarında farklı anlamlarda kullanılan bir terim. Sözlükte “Belâ, musibet, hastalık, ku­sur, genellikle isabet ettiği şeyi faydalı olmaktan çıkaran durum”...

Zikr – Zikir Nedir, Anlamı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

Anış (Zikr) İnsan yaratılıştan eksik bir varlıktır; Tanrı onun olgunlaşması, inanç bakımından gelişmesi, yükselmesi için birtakım kurallar bildirmiştir. Tanrısal gerçeğe ulaşmanın tek yolu bu bildirilmiş...

Duyu Verileri (İslam Felsefesinde)

Duyu Verileri İslam düşüncesinde bilginin iki kaynağı vardır. Biri tin, öteki duyulardır. Bilgiyi tinsel bir varlık diye gören kurama göre duyular yanıltıcıdır. Bu yanıltıcılık da...

Vahdeti Vücut -Varlık Birliği- Anlayışı, Ne Demek, Kısaca Hakkında Bilgi

İslam ülkelerinde “Vahdet-i Vücud” kavramıyla dile getirilen, gerçekte Yeni Platonculuk’tan kaynaklanan görüşün özünü Tanrı ile evrenin birliği, özdeşliği oluşturur. Bu anlayışa göre, gerçek varlık...

Abadile Nedir -Tasavvufta- Hakkında Bilgi

Tasavvufta Abadile   Genellikle esmâ-i hüsnâ'dan birinin tecellisine mazhar olmuş kimseleri ifade etmek için kullanılır. Bazı müteahhir sûfîler, ilâhî isimler­den özellikle birinin tecellisine mazhar olan ve o...

İslam Hukukunda Ağaç

İslâm Hukukunda Ağaç.   Fıkıh âlimleri ağaçla ilgili hükümleri muhtelif konu­larda ele almışlardır. Ağaç, esas itiba­rıyla su ve ot gibi herkesin istifadede ortak olduğu mubah...

İçe Kapanış

İçe kapanış Yesevîlik adlı tarikatın kurucusu olan Ahmed Yesevî’nin tanrısal gerçeğe ulaşmak için benimsediği yöntem “içekapanış ”tır. İslam diniyle pek bağdaşmayan bu yöntemin özünü bütün...

Ehadiyet Nedir, Ahadiyyet Ne Demek, Hakkında Bilgi

AHADİYYET   Bütün isim ve sıfatlardan mücerret olarak Allah'ın zâtının tek ve bir olduğunu ifade eden terim. Mutasavvıflara göre isim, sıfat, nisbet ve taayyünlerden hiçbiri söz konusu...

İslam’da, Kuran’da Ağaç İsimleri, Hakkında Bilgi

İslâm'da Ağaç   Kur'ân-ı Kerîm'de şecer veya şecere kelimesi hem ağaç hem de genel olarak bitki anlamında olmak üzere yirmi altı yerde geçmektedir. Bu anlamdaki kullanılış...

Ahbariyye Akımı, Mezhebi Nedir, Hakkında Bilgi

AHBARİYYE   İmâmiyye Şîası içinde, dinî hükümlerin tek kaynağı olarak sadece kendi imamlarının rivayetlerini esas kabul edenlere verilen ad. Ahbâriyye, haber kelimesinin çoğulu olan ahbâra bir...

Peyami Safa’dan Allah ve Ahiret İnancına Dair Düşünceler

"Ben Allah'a öteki dünya düşüncesinden en uzak olduğum çocukluk çağınca inanmaya başladım. Bütün ömrüm bu inancımı kontrol etmekle geçti. Mizacım bakımından inanmaktan ziyade şüphe...

En Çok Okunanlar