Felsefeciler

Abdülaziz Dihlevi Kimdir, Hayatı, Eserleri

Abdülazîz b. Ahmed b. Abdirrahîm el-Ömerî el-Fârüki ed-Dihlevî (ö. 1239/1824) Şah Veliyyullah ed-Dihlevî'nin oğlu, Sirâcü'l-Hind unvanıyla tanınan müfessir ve muhaddis. Delhi'de doğdu (1159/17461. Hindistan'ın meşhur hadis ve kelâm âlimi, ay­nı zamanda Nakşibendî tarikatının şey­hi...

Molla Sadra Felsefesi, Düşünceleri, Etkileri Hakkında Bilgi

Felsefesi. Molla Sadra felsefî sistemini el-Esfâr'da temellendirmiş, eserin fizik bölümünde sisteminin mükemmel bir özetini vermiştir. Sadrâ'ya göre varlığın kavramsal ifadesi zihnimiz­de şekillenince bilgiye dönüşür. Bu durumda gerçek varlıkla bilgi arasında...

Mazhar-ı Canı Canan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Şemsüddîn Habîbullah Mîrzâ Mazhar Cân-ı Cânân b- Mîrzâ Câri b. Abdissübhân Dihlevî (ö. 1195/1781) Nakşibendiyye'den Müceddîdiyye silsilesinin yayılmasında önemli rol oynayan Hindistanlı mutasavvıf. 1 Ramazan 1110'da (3 Mart 1699), ailesi Dekken'den Ekfaerâbâd'a (Agra} göç ederken...

Sadeddin-i Taftazani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SADEDDİN TAFTAZANİ (1322-1394) Iranlı tanrıbilimci ve din bilgini. Aristoteles mantığına dayanarak tanrı-bilim ve tasavvuf sorunlarına çözüm bulmaya çalışmıştır. İran’ın Taftazan kentinde doğdu, 1394’te öldü, ölüm yeri bilinmiyor. Gerçek adı Sadeddin Mahmud b. Ömer’dir. Herat ve...

İmam Rabbani Hz. Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebü'l-Berekât Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidîn el-Fârûkî es-Sirhindî (ö. 1034/1624) Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu. 14 Şevval 971 'de (26 Mayıs 1564) Doğu Pencap'taki Sirhind'de (Serhind) doğdu. Nakşibendiyye tarikatı mensupları arasın­da İmâm-ı Rabbânî ve...

Ebu Davud Kimdir, Hayatı, Eserleri, Sözleri, Hakkında Bilgi

Ebû Dâvûd Süleyman b. el-Eş'as b. İshâk es-Sicıstânî el-Ezdî (ö. 275/889) Kütüb-i Sitte'den biri olan es-Sünen'in müellifi, muhaddis. 202 (817-18) yılında Sicistan'da doğ­du. 203'te (818-19) doğduğunu söyle­yenler de vardır. Sicistan, bazılarının ile­ri sürdüğü gibi Sicistâne...

Mehmed Nasuhi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mehmed Nasûhî (ö. 1130/1718) Halvetî-Şâbânî tarikatının Nasûhiyye kolunun kurucusu. Üsküdar Toygar tepesi'nde Bulgurlu Mescidi yakınlarında dünyaya geldi. Do­ğum tarihini, Nasûhî Tekkesinin son postnişini torunlarından Ahmed Kerâmeddin Efendi 1060(1650), Sâdık Vicdanî 1058 (1648) veya 1063 (1653)...

İmam Mazenderani Kimdir, Hayatı, Görüşleri, Hakkında Bilgi

Şeyh Abdullah b. Muhammed Nasîr Gîlânî Mâzenderânî Necefî (1840-1912) İran Meşrutiyet hareketine büyük destek sağlayan Şiî müetehidi. Günümüzde adı Âmül olan Barforûs'ta doğdu. İlk eğitimini İran'da aldıktan son­ra erken yaşta Şiî ulemâsından öğrenim görmek üzere...

Abdulgani Nablusi Hayatı, Çalışmaları, Eserleri (İslam Filozofları)

Abdulgani en-Nablusi (1641-1731) Şam'da doğdu. Alim, mutasavvıf, fakih, seyyah ve şairdir. Abdulgani Nablusi soyu Filistin'deki Nablus şehrine uzanır.  Bu yüzden soyadı  Nablusi (Nablus'a ait) olarak anılmıştır. Osmanlı devri mütefekkirleri üzerinde büyük etkisi olan Nablusi...

Beyhaki Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEYHAKÎ (994-1066) Arap fıkıh bilgini. Hadis konusundaki yorumları ve Şafiî mezhebinin temel görüşlerini içeren açıklamalarıyla ün kazanmıştır. Nişabur yakınlarında Beyhak bölgesinde doğmuş, Nişabur’da ölmüştür. Gerçek adı Ebu Bekr Ahmed b.Hüseyin b.Ali’dir. Önce doğduğu yerde öğrenim görmüş,...

Muhammed Bakır Yezdi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Muhammed Bakır Yezdî (ö. 1047/1637'den sonra) Matematikçi -astronom. Hayatı hakkında kaynaklarda hemen hemen hiç bilgi bulunmayan Muhammed Bakır b. Zeynelâbidîn Yezdî, Şah I. Abbas ve Şah Safî dönemlerinde İran'da yetişmiş klasik İslâm matematiğinin son büyük...

İmam Zeynel Abidin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ZEYNELÂBİDİN b. HÜSEYN (659-719) Arap din adamı. On İki İmam’ın dördüncüsüdür. Medine’de doğdu, aynı kentte öldü. Babası On İki İmam’ın birincisi Halife Ali’nin oğlu Hüseyn’dir. İnançlarına bağlılığı, ibadete düşkünlüğü nedeniyle tanınır. Bir söylentiye göre Velid’in halifeliği...

İbrahim Havvas Hz. Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ebû İshâk Ibrâhîm b. Ahmed el-Havvâs (ö. 291/904) Riyazet ve tevekküle Önem vermesiyle tanınan ilk donem sufilerinden. Sâmerrâ'da dünyaya geldi. Bazı kay­naklarda ise Bağdat'ta doğduğu kayde­dilmektedir. Dönemin meşhur sûfîlerin-den Hayr en-Nessâc ile tanıştıktan sonra tasavvufa...

Tirmizi Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

TİRMİZÎ (821-892) Arap Hadis bilgini. Altı Hadis kitabından birinin düzenleyicisi olmakla ünlüdür. Ebu İsa Muhammed b.İsa el-Tirmizî Mekke’de doğdu, Tirmiz’de (bugün Özbekistan SSC’de) öldü. Önce Mekke’de, sonra Bağdat’ta öğrenim gördü. Genç yaşında Hadis konusuyla ilgilenmeye başladı,...

Abdülkadir Geylani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Dini, Tasavvufi, Düşünceleri, Hakkında Bilgi

ABDÜLKADİR-İ GEYLANİ Muhyiddîn Ebû Muhammed Abdülkadir b. Ebî Salih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî (ö. 561/1165-66) Kadiriyye tarikatının kurucusu. 470'te (1077) Hazar denizinin güney­batısındaki Gîlân eyalet merkezine bağ­lı Neyf köyünde doğdu. Arapça'da “el-Cîlî,  el-Cîlânr,  Farsça”da  “Gîlî. Gîlânî”,...

Gönenli Mehmet Efendi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Gönenli Mehmet Efendi (1903-1991) Vaiz, reîsülkurrâ. Aslen Kırımlı bir çiftçi ailesinin çocu­ğu olarak Gönen'de doğdu. Babası Os­man Efendi, annesi Fatma Hanım'dır. İlk öğrenimini ve hıfzını tamamladıktan sonra 19201i yıllarda İstanbul'a gitti. Se-rezli Ahmed Şükrü Efendi'nin...

Abdülhalim Mahmud Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Abdülhalim Mahmud (1910-1978) Ezher şeyhi, mutasavvıf. Mısır'ın Şarkıyye vilâyetinin Bilbîs ka­sabasına bağlı Ebûhamd köyünde doğ­du. Ezher mezunu olan babası, Muhammed Abduh'un talebesidir. İlk tah­silini ve hafızlığını köyündeki mahalle mektebinde tamamladı. 1923 yılında Kahire'ye giderek...

Seyyid Mahmud Hayrani Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Mahmûd-ı Hayrânî (ö. 667/1269) Anadolu Selçukluları devrinde Akşehir'de yaşayan sûfî. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ölüm tarihinden hareketle XIII. yüzyılın başlarında doğduğu söylenebilir. Adının başındaki "seyyid" unvanı onun muhtemelen Hz. Peygamber soyundan olduğu­nu gösterir. Türk...

Ahmet Davudoğlu Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ahmet Davudoğlu, (1912-1983) Son dönem fıkıh ve hadis âlimi. Bulgaristan'ın Deliorman bölgesinde­ki Sumnu vilâyetine bağlı Kalaycıköy'de doğdu. Dedesi Dâvud Ağa, Koca Yûsuf ile birlikte başaltı derecesine kadar yük­selmiş bir pehlivan, babası Hasan Ağa ise fakir...

Muhammed Ebu Zehra Kimdir, Hayatı, Eserleri, Kitapları, Hakkında Bilgi

Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ Ebû Zehre (1898-1974) Mısırlı âlim. 29 Mart 1898'de Nil deltasının orta kesiminde yer alan Mahalletülkübrâ'da doğdu. Bu şehrin ileri gelen bir ailesine mensuptur. İlkokulda iken Kur'ân-ı Kerîm'i ezberledi. Medrese öğreniminden...

Hasan Kafi el-Akhisari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hasan Kâfî el-Akhisârî (ö. 1024/1615) Usûlü'f-fıfkem adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve müellifi. Ramazan 951'de (Aralık 1544) Bosna-Hersekteki Akhisar (Prusac) kasabasında doğdu. Zi'bî. Akhisârî, Bosnevî nisbeleriyle anılır. Bosna-Hersek'te Hasan Kafi-ja Pruscak diye tanınmıştır. Büyük dede­si...

Ham­za Bali -Bosnalı Şeyh- Kimdir, Hayatı, İdamı, Hakkında Bilgi

Ham­za Bâlî (Ö. 980/1572-73) Bayramî-Melâmî tarikatına mensup sufi.

Fahri Efendi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fahri Efendi (1879-1950) Din âlimi, müderris ve müellif. Konya'nın Taşkent ilçesinin Pirlerkondu köyünde doğdu. Asıl adı Fahreddin olup babası ilmiyeden Mehmed Efendi'dir. Küçük yaşta annesini ve babasını kaybetti. İlk tahsilini köyünde tamam­ladıktan sonra Konya'ya giderek...

En Çok Okunanlar