Şeyh Adi bin Musafir Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Adî b. Müsâfir (ö. 557/1162) Adeviyye tarikatının kurucusu sayılan ve sonradan Yezîdîler tarafından da sahip çıkılan mutasavvıf, âlim ve fakîh. Suriye'de Ba'lebek şehrine bağlı...

İmam Rabbani Hz. Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebü'l-Berekât Ahmed b. Abdilehad b. Zeynilâbidîn el-Fârûkî es-Sirhindî (ö. 1034/1624) Nakşibendiyye tarikatının Müceddidiyye kolunun kurucusu. 14 Şevval 971 'de (26 Mayıs 1564) Doğu Pencap'taki Sirhind'de...

Muhammed Behçet el-Baytar Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Muhammed Behçet el-Baytâr (1894-1976} Suriyeli din âlimi. 9 Mart 1894'te Dimaşk'ta doğdu. Bü­yük dedeleri Cezayir'den gelip Dımaşk'ın Meydân mahallesine yerleşen ilim ve fa­zilet sahibi bir...

Abdullah bin İdris Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ABDULLAH b. İDRİS   Ebû Muhammed Abdullah b. İdrîs b. Yezîd el-Evdî el-Kûfî (ö. 192/807-808) Kûfeli tanınmış muhaddis ve kıraat âlimi. 110 veya 120 yılında doğduğuna...

Abdulgani Nablusi Hayatı, Çalışmaları, Eserleri (İslam Filozofları)

Abdulgani en-Nablusi (1641-1731) Şam'da doğdu. Alim, mutasavvıf, fakih, seyyah ve şairdir. Abdulgani Nablusi soyu Filistin'deki Nablus şehrine uzanır.  Bu yüzden soyadı  Nablusi (Nablus'a ait)...

Nasreddin Tusi Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Hakkında Bilgi

NASİREDDİN TUSÎ (1201-1274) İranlı filozof ve astronomi bilgini. Aristoteles felsefesinden kaynaklanan bir Şii düşüncesi geliştirmeye çalışmıştır. 18    Şubat 1201’de Tus’ta doğdu, 26 Haziran 1274’te Bağdat’ta öldü....

Ebu Mansur Abbadi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABBADL, EBÛ MANSÛR   Kutbüddîn Emîr Ebü Mansûr el-Muzaffer b. Ebü Hüseyn Erdeşîr el-Abbâdî (ö. 547/1152) İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 491'de (1098) Sincâbâd'da doğdu. Babası,...

İbrahim Havvas Hz. Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ebû İshâk Ibrâhîm b. Ahmed el-Havvâs (ö. 291/904) Riyazet ve tevekküle Önem vermesiyle tanınan ilk donem sufilerinden. Sâmerrâ'da dünyaya geldi. Bazı kay­naklarda ise Bağdat'ta doğduğu...

Abdülhadi (John Gustaf (İvan) Agve) Kimdir, Hayatı, Eserleri

Abdülhâdî (John Gustaf (İvan) Agve) (1869-1917) Avrupa'da İslâm tasavvufu ve İbnü'l-Arabî ekolünün tanınmasında önemli rol oynayan İsveçli ressam, Şâzeliyye tarikatı halifesi. Stockholm'de doğdu. 1889'da...

Behmenyar bin Merzüban Kimdir, Hayatı, Eserleri, Felsefesi -İbni Sina’nın Öğrencilerinden-

Ebü'l-Hasen Behmenyâr b. Merzübân el-Acemî el-Azerbaycânî (ö. 458/1066) îbn Sina'nın en tanınmış talebelerinden.      Hayatını aydınlatacak kadar bilgi mev­cut değildir. Bilindiği kadarıyla Mecûsî bir ailenin...

Abdülhalim Mahmud Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Abdülhalim Mahmud (1910-1978) Ezher şeyhi, mutasavvıf. Mısır'ın Şarkıyye vilâyetinin Bilbîs ka­sabasına bağlı Ebûhamd köyünde doğ­du. Ezher mezunu olan babası, Muhammed Abduh'un talebesidir. İlk tah­silini...

Çerkeşi Mustafa Efendi Kimdir, Hayatı, Mutasavvıflığı

Çerkeşî Mustafa Efendi, (ö. 1229/1814) Halvetiyye-Şâbâniyye tarikatının Çerkeşiyye kolunun kurucusu. Çankırı'nın Çerkeş ilçesinde doğdu. Kaynaklarda doğum tarihi ve hayatı hak­kında fazla bilgi yoktur. Ölüm tarihiyle...

Muhammed Ebu Zehra Kimdir, Hayatı, Eserleri, Kitapları, Hakkında Bilgi

Muhammed b. Ahmed b. Mustafâ Ebû Zehre (1898-1974) Mısırlı âlim. 29 Mart 1898'de Nil deltasının orta kesiminde yer alan Mahalletülkübrâ'da doğdu. Bu şehrin ileri gelen...

Abdülmecid b. Muhammed Hani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Abdülmecîd b. Muhammed b. Muhammed b. Abdillâh ed-Dımaşki el-Hânî (ö. 1318/1900) el-Hadâpikul-verdîyye adlı eseriyle tanınan Nakşibendî-Hâlîdî şeyhi. 9 Safer 1263'te (27 Ocak 1847) Şam'da doğdu....

Hasan Kafi el-Akhisari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hasan Kâfî el-Akhisârî (ö. 1024/1615) Usûlü'f-fıfkem adlı eseriyle tanınan Osmanlı âlim ve müellifi. Ramazan 951'de (Aralık 1544) Bosna-Hersekteki Akhisar (Prusac) kasabasında doğdu. Zi'bî. Akhisârî, Bosnevî...

Emir Külal Hazretleri Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Emîr Külâl (ö. 772/1370) Nakşibendiyye tarikatının kurucusu Bahâeddin Nakşibend'in mürşidi. 683 (1284) yılında Buhara'nın Sûhârî köyünde doğdu. Bütün hayatını orada ve Buhara'nın diğer bazı köylerinde...

Kadı İyaz Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebü'l-Fazl İyâz b. Mûsâ i, b. İyâz el-Yahsubî (ö. 544/1149) Mâlikî kadısı, hadis, fıkıh ve dil âlîmi 476 yılı Şaban ayı ortalarında (Aralık 1083 sonlan)...

Mazhar-ı Canı Canan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Şemsüddîn Habîbullah Mîrzâ Mazhar Cân-ı Cânân b- Mîrzâ Câri b. Abdissübhân Dihlevî (ö. 1195/1781) Nakşibendiyye'den Müceddîdiyye silsilesinin yayılmasında önemli rol oynayan Hindistanlı mutasavvıf. 1 Ramazan...

Fudayl bin İyad Hz. Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ebû Alî el-Fudayl b. İyâz b. Mes'ûd et-Temîmîel-Yerbûî (ö. 187/803) Horasan'ın ilk büyük sufîlerinden. 107'de (725) doğdu. Temîm kabilesi­nin Yerbü' boyundandır. Oğlu Ebû Ubeyde baba...

Sadeddin-i Taftazani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SADEDDİN TAFTAZANİ (1322-1394) Iranlı tanrıbilimci ve din bilgini. Aristoteles mantığına dayanarak tanrı-bilim ve tasavvuf sorunlarına çözüm bulmaya çalışmıştır. İran’ın Taftazan kentinde doğdu, 1394’te öldü, ölüm...

İs­mail Rumi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

İs­mail Rûmî (ö. 1041/1631) Kâdîriyye tarikatının Rûmiyye kolunun kurucusu. Tosya'nın Bansa köyünde doğdu. Baba­sı Çoban Ali, oğlunun daha iyi yetişmesi için Tosya'ya taşındı. Medrese ilimlerini...

İmam Mazenderani Kimdir, Hayatı, Görüşleri, Hakkında Bilgi

Şeyh Abdullah b. Muhammed Nasîr Gîlânî Mâzenderânî Necefî (1840-1912) İran Meşrutiyet hareketine büyük destek sağlayan Şiî müetehidi. Günümüzde adı Âmül olan Barforûs'ta doğdu. İlk eğitimini...

İbn Hazm, Hayatı, Felsefesi, Mezhebi, Eserleri (İslam Filozofları)

Endülüs’te zâhirî felsefenin temsilcisi olarak da gösterilen İbn Hazm’ın tam adı, Ebû Muhammed Ali b. Ahmed b. Sâid b. Hazm b. Galib b. Salih...

Selahaddin Uşşaki Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SALÂHEDDİN UŞŞAKÎ ( ? -1783) Osmanlı, mutasavvıf ve bilgin. Uşşakîlik’in öncülerindendir. Balıkesir’de doğdu, 4 Ocak 1783’te İstanbul’da öldü. Asıl adı Abdullah Salâheddin’dir. Doğduğu yerde öğrenim...

İmam Zeynel Abidin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ZEYNELÂBİDİN b. HÜSEYN (659-719) Arap din adamı. On İki İmam’ın dördüncüsüdür. Medine’de doğdu, aynı kentte öldü. Babası On İki İmam’ın birincisi Halife Ali’nin oğlu Hüseyn’dir. İnançlarına...

En Çok Okunanlar