Felsefeciler

Macriti Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebü'l-Kâsım Mesleme Ahmed el-Farazî el-Mecrîtî (ö. 398/1007) Endülüslü matematikçi ve astronomi âlimi. Hayatı hakkında fazla bilgi yoktur. Mecrît'te (Madrid) doğdu. Erken yaşlarda Kurtuba'ya (Cordoba) yerleşerek matematik âlimi Abdülgâfir b. Muhammed'den ders aldı. Büyük bir ihtimalle...

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır (1878-1942) Hak Dini Kur'an Dili adlı tefsiriyle tanınan son devir din âlimlerinden. Antalya'nın Elmalı ilçesinde doğdu. As­len Burdur'un Gölhisar ilçesine bağlı Yazır köyünden olan babası Nûman Efen­di Elmalı Şer'iyye Mahkemesi'nde baş­kâtipti....

Hacı Ferşad Efendi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ferşad Efendi (1866-1929) Son devir Osmanlı müderris ve şeyhlerinden. Trabzon'a bağlı Çaykara kazasının Yeşilalan köyünde doğdu. Asıl adı İbrahim Hakkı'dır. Yazılarında bazan Ferşadzâde İbrahim Hakkı imzasını kullanmasına rağmen yöresinde daha çok Ferşad Efen­di diye tanınır....

Ferîdüddîn-i Attâr Kimdie, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Mutasavvıf, şair, filozof, Ferîdüddîn-i Attâr, Nişabur'da M.1119 doğmuş ve yine aynı şehirde 1193 yılında vefat etmiştir. İlk tasavvuf öğrenimini İran'ın o devirdeki en etkili mutasavvıflarından olan Gudbeddin Haydar'dan aldı, sonra ilmi çalışmalarını ilerletti. Tıp...

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Abdurrahman Şeref Güzelyazıcı (1904-1978) Son devir din âlimlerinden, vaiz ve müftü. 6 Mayıs 1904'te Selânik'in Petriç ka­sabasında doğdu. Babası Petriç müder­risi İbrahim Edhem Efendi, annesi mü­derris ve hattat Hacı Ali Siyâmi Efendinin kızı Latife Hanım'dır....

Muhammed bin Abdullah el-Hani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Muhammed b. Abdillâh b. Mustafâ el-Hânî (ö. 1279/1862) Nakşibendî-Hâlidî şeyhi. 1213'te (1798) Hama-Halep yolu üze­rinde bulunan Han (Hân-ı Şeyhûn) köyün­de doğdu. Hayatı hakkındaki bilgiler, ge­niş ölçüde torunu Abdülmecîd b. Muhammed'in el-Hadâ'iku'l-verdiyye adlı ese­rinde verdiği bilgilere...

Fazlurrahman Kimdir, Hayatı, Görüşleri, Eserleri, Hakkında Bilgi

Fazlurrahman (1919-1988) Pakistanlı ilim ve fikir adamı.         . Pakistan'ın kuzeybatısında yer alan Hezâre şehrinde dindar bir ailenin ço­cuğu olarak 21 Eylül 1919'da dünyaya geldi. Babası Mevlânâ Şehâbeddin Diyûbend Dârülulûmu mezunu olup Reşîd Ahmed Gangûhî, Şeyhülhind...

Ebu Mansur el-Matüridî, Kimdir, Hayatı, Fikirleri, Ekolü, Eserleri

Ebu Mansur el-Matüridî (Tam künyesi: Muhammed bin Mahmud Ebu Mansur al-Semerkandî el-Matüridî el-Hanefî), Hanefi mezhebinden olanların itikad (inanç) imamı, ünlü âlim. Kurucusu olduğu kabul edilen mezhep Matüridilik olarak anılır. İmâmü'l-hüda (Hidayet önderi), Âlemü'l-hüda...

Muhammed bin Ahmed Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MUHAMMED b. AHMED (10.yy) Arap, düşünür. Yeni-Platonculuk’tan kaynaklanan İhvanu’s-Safa adlı felsefe akımının kurucularındandır. Nehracur’da doğdu, Basra’da öldü.10.yy ortalarında yaşadığı biliniyor, onunla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Gerçek adı Muhammed b. Ahmed El-Nehracyrî’dir. Muhammed b. Ahmed, kendi adına, bağımsız...

Emir Sultan Hazretleri Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Emîr Sultan (ö. 833/1429 ) Bursalı meşhur sûfî, Yıldırım Bayezid'in damadı.          Buhara'da doğdu. Asıl adı Şemseddin Muhammed'dir. Seyyid olduğu için "Emîr", çömlekçilik yaparak geçimini sağladığı için "Külâl" unvanları verilen ve Emîr Kü-lâl diye tanınan...

Hacı Bektaş Veli Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

HACI BEKTAŞ VELİ (1209-1271) Türk, mutasavvıf. Bektaşilik’in öncüsüdür. Tanrısal gerçeğe sevgiyle varılabileceği görüşünü yaymaya çalışmıştır. Horasan’da doğdu, Kırşehir’e bağlı Sulucakara-höyük’te (Hacıbektaş) öldü. Yazılı kaynaklara geçen yaygın bir söylentiye göre, Hacı Bektaş Veli, Horasan’da bulunduğu dönemde Ahmed...

Darekutni Kimdir Hayatı, Eserleri

Dâre Kutnî. Hadîs âlimi (muhaddis). İsmi, Ali bin Ömer bin Ahmed bin Mehdî, künyesi Ebü’l-Hasan’dır (918 (H. 306)'de Bağdât’ın Dâre Kutn Mahallesinde doğdu, 995 (H. 385)'de Bağdât’ta öldü). Zamanının âde­tine uyarak, devrinin en meşhur muhaddislerinden...

Katade Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebü'l-Hattâb Katâde b. Dâime b.'Katâde es-Sedûsî el-Basrî (ö. 117/735) Müfessir tabiî. 60 (680) veya 61 yılında âmâ olarak doğdu: bedevî bir aileye mensuptur. So­yu Şeybânoğullan'ndan Sedûs kabilesine dayanır. Ailesinin çölden Benî Şeybân'ın yanına, ardından Sedûs...

Muhammed Taki (el-Cevad) Hayatı, Kimdir, Hakkında Bilgi

Ebû Ca'fer Muhammed b. Alî er-Rızâ b. Mûsâ el-Kâzım b. Ca'fer es-Sâdık (ö. 220/835) İsnâaşeriyye'nin dokuzuncu imamı. Genellikle kabul edildiğine göre 19 Ra­mazan 195 tarihinde Me­dine'de doğdu. Annesi, Hz. Peygamber'in zevcesi Mâriye'nin kavminden olduğu...

Abdülhalik Gücdüvani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Abdülhalik Gucdüvânî (ö. 575/1179 veya 617/1220) Orta Asya sofîliğinin gelişmesinde büyük rol oynayan Hâcegân silsilesinin kurucusu. Buhara'ya yaKlaşık 30 km. uzaklıkta­ki Gucdüvân köyünde (bugünkü telaffuzu Gicduvân] doğdu. Risale-i Şâhibiyye adlı eserinde (s 95-96) anlattığına göre...

İsmail Hakkı İzmirli Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

İsmail Hakkı İzmirli (1869-1946) Osmanlılar'ın son döneminde yetişen ve yeni ilm-i kelâm hareketini temsil eden âlim. İzmir'de doğdu. Çubukçu Hüseyin Efendi'nin torunu ve yedek yüzbaşı Hasan Efendi ile Giritli Hafize Hanım'ın oğludur. Küçük yaşta iken...

Beyhaki Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEYHAKÎ (994-1066) Arap fıkıh bilgini. Hadis konusundaki yorumları ve Şafiî mezhebinin temel görüşlerini içeren açıklamalarıyla ün kazanmıştır. Nişabur yakınlarında Beyhak bölgesinde doğmuş, Nişabur’da ölmüştür. Gerçek adı Ebu Bekr Ahmed b.Hüseyin b.Ali’dir. Önce doğduğu yerde öğrenim görmüş,...

Muhammed Bakır Yezdi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Muhammed Bakır Yezdî (ö. 1047/1637'den sonra) Matematikçi -astronom. Hayatı hakkında kaynaklarda hemen hemen hiç bilgi bulunmayan Muhammed Bakır b. Zeynelâbidîn Yezdî, Şah I. Abbas ve Şah Safî dönemlerinde İran'da yetişmiş klasik İslâm matematiğinin son büyük...

İmam Zeynel Abidin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ZEYNELÂBİDİN b. HÜSEYN (659-719) Arap din adamı. On İki İmam’ın dördüncüsüdür. Medine’de doğdu, aynı kentte öldü. Babası On İki İmam’ın birincisi Halife Ali’nin oğlu Hüseyn’dir. İnançlarına bağlılığı, ibadete düşkünlüğü nedeniyle tanınır. Bir söylentiye göre Velid’in halifeliği...

İbrahim Havvas Hz. Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Ebû İshâk Ibrâhîm b. Ahmed el-Havvâs (ö. 291/904) Riyazet ve tevekküle Önem vermesiyle tanınan ilk donem sufilerinden. Sâmerrâ'da dünyaya geldi. Bazı kay­naklarda ise Bağdat'ta doğduğu kayde­dilmektedir. Dönemin meşhur sûfîlerin-den Hayr en-Nessâc ile tanıştıktan sonra tasavvufa...

Tirmizi Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

TİRMİZÎ (821-892) Arap Hadis bilgini. Altı Hadis kitabından birinin düzenleyicisi olmakla ünlüdür. Ebu İsa Muhammed b.İsa el-Tirmizî Mekke’de doğdu, Tirmiz’de (bugün Özbekistan SSC’de) öldü. Önce Mekke’de, sonra Bağdat’ta öğrenim gördü. Genç yaşında Hadis konusuyla ilgilenmeye başladı,...

Abdülkadir Geylani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Dini, Tasavvufi, Düşünceleri, Hakkında Bilgi

ABDÜLKADİR-İ GEYLANİ Muhyiddîn Ebû Muhammed Abdülkadir b. Ebî Salih Mûsâ Zengîdost el-Geylânî (ö. 561/1165-66) Kadiriyye tarikatının kurucusu. 470'te (1077) Hazar denizinin güney­batısındaki Gîlân eyalet merkezine bağ­lı Neyf köyünde doğdu. Arapça'da “el-Cîlî,  el-Cîlânr,  Farsça”da  “Gîlî. Gîlânî”,...

Gönenli Mehmet Efendi Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Gönenli Mehmet Efendi (1903-1991) Vaiz, reîsülkurrâ. Aslen Kırımlı bir çiftçi ailesinin çocu­ğu olarak Gönen'de doğdu. Babası Os­man Efendi, annesi Fatma Hanım'dır. İlk öğrenimini ve hıfzını tamamladıktan sonra 19201i yıllarda İstanbul'a gitti. Se-rezli Ahmed Şükrü Efendi'nin...

Abdülhalim Mahmud Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Abdülhalim Mahmud (1910-1978) Ezher şeyhi, mutasavvıf. Mısır'ın Şarkıyye vilâyetinin Bilbîs ka­sabasına bağlı Ebûhamd köyünde doğ­du. Ezher mezunu olan babası, Muhammed Abduh'un talebesidir. İlk tah­silini ve hafızlığını köyündeki mahalle mektebinde tamamladı. 1923 yılında Kahire'ye giderek...

Seyyid Mahmud Hayrani Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

Mahmûd-ı Hayrânî (ö. 667/1269) Anadolu Selçukluları devrinde Akşehir'de yaşayan sûfî. Hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Ölüm tarihinden hareketle XIII. yüzyılın başlarında doğduğu söylenebilir. Adının başındaki "seyyid" unvanı onun muhtemelen Hz. Peygamber soyundan olduğu­nu gösterir. Türk...

En Çok Okunanlar