İslam Filozofları

ALİ ŞERİATÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI

ALİ ŞERİATÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI ALİ ŞERİATİ'NİN DETAYLI HAYATI İÇİN TIKLAYINIZ ALİ ŞERATİNİN ESERLERİ 1933: *Doğumu.   1940: *İbn Yemin İlkokulu’na başlaması.   1946: *Meşhed Firdevsi Lisesine kaydolması.   1948: *İslamî Hakikatler Yayınları Merkezi’ne girişi.   1950: *Meşhed Öğretmen Okulu’na girişi.   1952: *Meşhed Kültür Dairesi’de çalışmaya başlaması. *Hükümet aleyhine sokak gösterilerine katılması ve...

ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİ YILLARA GÖRE SIRALI

YILLARA GÖRE DR. ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİ DETAYLI HAYATI İÇİN TIKLAYINIZ ² 1954 (Hicri Şemsi 1333)   Muhammet Hüseyin Al-i Kaşifu’l-Gıta’nın emperyalizmi mahkum edici içerikli cevabını Ali Şeriati tercüme etti ve aynı isimle 1954 yılında yayınlandı.   ²...

Ali Şeriati Hayatı Eserleri Fikirleri

HAYATI Gerçekte, onun asıl sorunu, hayatm kendisi değil; sadece onu nasıl, ne uğruna yaşayacağı sorusu idi. Bu yüzden, daha çocukluğundan itibaren, yalnız hayatını nasıl biçimlendireceğini, nasıl bir anlamla renklendireceğini düşünmekle kalmamış, atalarından devraldığı emanetin yükünü,...

İmam Darimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî (ö. 255/869) es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.181'de (797 98) doğdu. Semerkantlı olup Temîm kabilesinin Dârim koluna mensuptur. Zâhidierin çokça bulundu­ğu bir çevrede...

Ebu Mansur Abbadi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABBADL, EBÛ MANSÛR Kutbüddîn Emîr Ebü Mansûr el-Muzaffer b. Ebü Hüseyn Erdeşîr el-Abbâdî (ö. 547/1152) İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 491'de (1098) Sincâbâd'da doğdu. Babası, Gazzâlînin de vaazlarını takip ettiği, Emîr Abbâdî adıyla tanınan meş­hur...

Murad-ı Buhari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Eserleri1. Câmiu müfredâti'l-K.ur'ân. Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alınan eser, müellifin hayatından bahseden bir kısım kaynak­ta belirtildiği gibi tefsir değil bir ulûmü'l-Kur'ân çalışmasıdır. Orijinal bir tertibi olan eserin ilk kısmında, mushaf sırasına göre...

İmam Darimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî (ö. 255/869) es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.181'de (797 98) doğdu. Semerkantlı olup Temîm kabilesinin Dârim koluna mensuptur. Zâhidierin çokça bulundu­ğu bir çevrede...

Ali Muhammed Bab Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALİ MEHMED BAB (1812-1849)İranlı mutasavvıf. Babîye mezhebinin kurucusudur. Tanrı’nın bütün somut varlıklarda göründüğünü ileri sürmüştür.Şiraz’da doğdu, Tebriz’de öldü. Değişik kaynaklara göre eski bir aileden gelen, çok küçük yaşta tasavvuf konularıyla ilgilenmeye başlayan Ali Mehmed...

Şeyh Bedreddin Kimdir, Hayatı, Düşünceleri, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEDREDDİN (1359-1420)Türk fıkıh ve tasavvuf bilgini. İslam düşüncesini, yeni bir yoruma dayanarak, toplumculukla uzlaştırmaya çalışmış, mülkiyette ortaklığı savunmuştur.Edirne’ye bağlı Sımavna ilçesinde doğdu, Serez’ de öldü. Babası kadılık görevinde bulunan İsrail’di. Gerçek adı Bedreddin...

Fethullah Şirvani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

1- Haşiye calâ Şerhi'1-Mevâ-kıf. Seyyid Şerîf el-Cürcânî'nin Şerhu'l-Mevâkıf adlı eserine yazdığı geniş bir haşiyedir; Escurial Library, Mü­nih'te Hof und Staatsbibliothek, India Office'te ve Râgıb Pa­şa Kütüphanesinde olmak üze­re dört nüshası bilinmektedir. 2- Haşi­ye alâ...

Abdullah bin İdris Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ABDULLAH b. İDRİS Ebû Muhammed Abdullah b. İdrîs b. Yezîd el-Evdî el-Kûfî (ö. 192/807-808) Kûfeli tanınmış muhaddis ve kıraat âlimi. 110 veya 120 yılında doğduğuna dair kendisinden nakledilen iki rivayetten başka, 115'te doğduğu da söylenmek­tedir....

Muhammed bin Ahmed Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MUHAMMED b. AHMED (10.yy)Arap, düşünür. Yeni-Platonculuk’tan kaynaklanan İhvanu’s-Safa adlı felsefe akımının kurucularındandır.Nehracur’da doğdu, Basra’da öldü.10.yy ortalarında yaşadığı biliniyor, onunla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Gerçek adı Muhammed b. Ahmed El-Nehracyrî’dir.Muhammed b. Ahmed, kendi adına, bağımsız...

Hasan Kafi el-Akhisari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hasan Kâfî Arapça olarak dil, mantık, kelâm, fıkıh, biyografi ve siyaset alanlarında on sekiz eser kaleme almıştır. Bu eserlerin bir kısmı Bosna -Hersekte yakın zamanlarda Boşnakça'ya tercüme edilmiştir. A) Dil. 1. Risale tî tahkiki...

Ebu Mansur Abbadi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABBADL, EBÛ MANSÛR Kutbüddîn Emîr Ebü Mansûr el-Muzaffer b. Ebü Hüseyn Erdeşîr el-Abbâdî (ö. 547/1152) İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 491'de (1098) Sincâbâd'da doğdu. Babası, Gazzâlînin de vaazlarını takip ettiği, Emîr Abbâdî adıyla tanınan meş­hur...

Murad-ı Buhari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Eserleri1. Câmiu müfredâti'l-K.ur'ân. Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alınan eser, müellifin hayatından bahseden bir kısım kaynak­ta belirtildiği gibi tefsir değil bir ulûmü'l-Kur'ân çalışmasıdır. Orijinal bir tertibi olan eserin ilk kısmında, mushaf sırasına göre...

Leknevi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebü'l-Hasenât Muhammed Abdülhay b. Muhammed Abdilhalîm b. Muhammed Emînillâh es-Sihâlevî el-Leknevî (1848-1886) Hindistanlı muhaddis ve Hanefî fakihi. Banda'da (Hindistan) doğdu. Soyu Ebû Eyyûb el-Ensârî'ye dayandığı için Ensârî nisbesiyle de anılır. Babası hadis, fıkıh ve aklî...

Ali Muhammed Bab Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALİ MEHMED BAB (1812-1849)İranlı mutasavvıf. Babîye mezhebinin kurucusudur. Tanrı’nın bütün somut varlıklarda göründüğünü ileri sürmüştür.Şiraz’da doğdu, Tebriz’de öldü. Değişik kaynaklara göre eski bir aileden gelen, çok küçük yaşta tasavvuf konularıyla ilgilenmeye başlayan Ali Mehmed...

Ahmed bin Hanbel Kimdir, Hayatı, Eserleri, Düşünceleri, Hakkında Bilgi

İnsan yaratılmıştır, günün birinde gene yokola-caktır. Yeryüzünde kalıcı değildir. Bu konuda Kuran’ la, hadislerle bildirilenler kesindir. Kişi yapıp ettiklerinden sorumludur, kimsenin suçu kimseye yüklenemez. Suç kişiseldir, suça verilecek karşılık da kişiseldir. Tanrı yasası böyledir....

İmam Darimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî (ö. 255/869) es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.181'de (797 98) doğdu. Semerkantlı olup Temîm kabilesinin Dârim koluna mensuptur. Zâhidierin çokça bulundu­ğu bir çevrede...

İbni Sina, İbn-Sina, Kimdir, Hayatı, Eserleri (İslam Filozofları)

Başlıca eserleri * El-Kanun fi't-Tıp, (ö.s), 1593, "Tıpta Kanun"(Tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta çağda dört yüz yıl Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur. Latinceye on çevirisi yapılmıştır.) * Kitabü'l-Necat, (ö.s), 1593, ("Kurtuluş Kitabı"Metafizik konularda...

Ayetullah Murtaza Mutahhari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi(İslam Filozofları)

Ali Şeriatı ile birlikte İran İslâm Devrimi'nin fikrî şahsiyeti olarak kabul edilen Mutahharî, Havza-i İimiyye ile üniversite, nazarî bilgilerle pratik hayat ve dinî ilim­lerle aklî ilimler arasında bağlantı kurma­yı başarmış bir âlimdir. Küçük yaştan...

Tahavi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Kısaca

TahâvîEbû Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Seleme b. Abdilmelik el-Ezdî et-Tahâvî, fakih, muhaddis ve müctehid İslam bilgini. Mısır’ın yetiştirdiği en büyük Hanefî fakihi olarak kabul edilmektedir. Mısır’ın Tahâ veya Tahye nahiyesine mensub olduğu için...

Nevevi Kimdir İmam Nevevi Hayatı, Eserleri

Nevevî, Tam adı, Ebû Zekeriyya Muhyiddin Yahya îbn-i Şeref en-Nevevî (1233-1277). Hadis ve fıkıh bilgini. Riyazu's-Salihin adlı eseri İslam dünyasında en çok okunan seçme hadis kitaplarındandır. Şam'ın bir nâhiyesi olan Nevâ'da doğmuştur. Doğduğu yere nispetle...

Şemsi Tebrizi Kimdir, Hayatı, Eserleri

Şemsüddin Tebrizi (Şemseddin Tebrizi)1 2. Manevî bir işaretle Konya'ya ilk geldiği 1244'de Şekerciler Hanı'na yerleşir ve ilk sorduğu şahıs Mevlânâ olur. O sırada şehir dışında Meram bağlarında olduğu ve ancak ikindi üzeri döneceği bildirilen Mevlânâ'yı...

En Çok Okunanlar