ALİ ŞERİATÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI

ALİ ŞERİATÎ’NİN KRONOLOJİK HAYATI ALİ ŞERİATİ'NİN DETAYLI HAYATI İÇİN TIKLAYINIZ ALİ ŞERATİNİN ESERLERİ 1933: *Doğumu.   1940: *İbn Yemin İlkokulu’na başlaması.   1946: *Meşhed Firdevsi Lisesine kaydolması.   1948: *İslamî Hakikatler Yayınları Merkezi’ne girişi.   1950: *Meşhed Öğretmen Okulu’na...

ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİ YILLARA GÖRE SIRALI

YILLARA GÖRE DR. ALİ ŞERİATİ’NİN ESERLERİ DETAYLI HAYATI İÇİN TIKLAYINIZ ² 1954 (Hicri Şemsi 1333)   Muhammet Hüseyin Al-i Kaşifu’l-Gıta’nın emperyalizmi mahkum edici içerikli cevabını Ali...

Ali Şeriati Hayatı Eserleri Fikirleri

HAYATI Gerçekte, onun asıl sorunu, hayatm kendisi değil; sadece onu nasıl, ne uğruna yaşayacağı sorusu idi. Bu yüzden, daha çocukluğundan itibaren, yalnız hayatını nasıl biçimlendireceğini,...

İmam Darimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî (ö. 255/869) es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.181'de (797 98) doğdu. Semerkantlı olup...

Ebu Mansur Abbadi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABBADL, EBÛ MANSÛR Kutbüddîn Emîr Ebü Mansûr el-Muzaffer b. Ebü Hüseyn Erdeşîr el-Abbâdî (ö. 547/1152) İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 491'de (1098) Sincâbâd'da doğdu. Babası,...

Murad-ı Buhari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Eserleri1. Câmiu müfredâti'l-K.ur'ân. Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alınan eser, müellifin hayatından bahseden bir kısım kaynak­ta belirtildiği gibi tefsir değil bir ulûmü'l-Kur'ân çalışmasıdır....

İmam Darimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî (ö. 255/869) es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.181'de (797 98) doğdu. Semerkantlı olup...

Ali Muhammed Bab Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALİ MEHMED BAB (1812-1849)İranlı mutasavvıf. Babîye mezhebinin kurucusudur. Tanrı’nın bütün somut varlıklarda göründüğünü ileri sürmüştür.Şiraz’da doğdu, Tebriz’de öldü. Değişik kaynaklara göre eski bir aileden...

Şeyh Bedreddin Kimdir, Hayatı, Düşünceleri, Eserleri, Hakkında Bilgi

BEDREDDİN (1359-1420)Türk fıkıh ve tasavvuf bilgini. İslam düşüncesini, yeni bir yoruma dayanarak, toplumculukla uzlaştırmaya çalışmış, mülkiyette ortaklığı savunmuştur.Edirne’ye bağlı Sımavna ilçesinde doğdu, Serez’...

Fethullah Şirvani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

1- Haşiye calâ Şerhi'1-Mevâ-kıf. Seyyid Şerîf el-Cürcânî'nin Şerhu'l-Mevâkıf adlı eserine yazdığı geniş bir haşiyedir; Escurial Library, Mü­nih'te Hof und Staatsbibliothek, India Office'te ve Râgıb...

Abdullah bin İdris Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

ABDULLAH b. İDRİS Ebû Muhammed Abdullah b. İdrîs b. Yezîd el-Evdî el-Kûfî (ö. 192/807-808) Kûfeli tanınmış muhaddis ve kıraat âlimi. 110 veya 120 yılında doğduğuna...

Muhammed bin Ahmed Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

MUHAMMED b. AHMED (10.yy)Arap, düşünür. Yeni-Platonculuk’tan kaynaklanan İhvanu’s-Safa adlı felsefe akımının kurucularındandır.Nehracur’da doğdu, Basra’da öldü.10.yy ortalarında yaşadığı biliniyor, onunla ilgili ayrıntılı bilgi yoktur. Gerçek...

Hasan Kafi el-Akhisari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hasan Kâfî Arapça olarak dil, mantık, kelâm, fıkıh, biyografi ve siyaset alanlarında on sekiz eser kaleme almıştır. Bu eserlerin bir kısmı Bosna -Hersekte yakın...

Ebu Mansur Abbadi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

ABBADL, EBÛ MANSÛR Kutbüddîn Emîr Ebü Mansûr el-Muzaffer b. Ebü Hüseyn Erdeşîr el-Abbâdî (ö. 547/1152) İranlı mutasavvıf, vaiz ve hatip. 491'de (1098) Sincâbâd'da doğdu. Babası,...

Murad-ı Buhari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Eserleri1. Câmiu müfredâti'l-K.ur'ân. Arapça, Farsça ve Türkçe kaleme alınan eser, müellifin hayatından bahseden bir kısım kaynak­ta belirtildiği gibi tefsir değil bir ulûmü'l-Kur'ân çalışmasıdır....

Leknevi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebü'l-Hasenât Muhammed Abdülhay b. Muhammed Abdilhalîm b. Muhammed Emînillâh es-Sihâlevî el-Leknevî (1848-1886) Hindistanlı muhaddis ve Hanefî fakihi. Banda'da (Hindistan) doğdu. Soyu Ebû Eyyûb el-Ensârî'ye dayandığı...

Ali Muhammed Bab Kimdir, Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

ALİ MEHMED BAB (1812-1849)İranlı mutasavvıf. Babîye mezhebinin kurucusudur. Tanrı’nın bütün somut varlıklarda göründüğünü ileri sürmüştür.Şiraz’da doğdu, Tebriz’de öldü. Değişik kaynaklara göre eski bir aileden...

Ahmed bin Hanbel Kimdir, Hayatı, Eserleri, Düşünceleri, Hakkında Bilgi

İnsan yaratılmıştır, günün birinde gene yokola-caktır. Yeryüzünde kalıcı değildir. Bu konuda Kuran’ la, hadislerle bildirilenler kesindir. Kişi yapıp ettiklerinden sorumludur, kimsenin suçu kimseye yüklenemez....

İmam Darimi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ebû Muhammed Abdullah b. Abdirrahmân b. el-Fazl ed-Dârimî (ö. 255/869) es-Sünen adlı eseriyle tanınan hadis, tefsir ve fıkıh âlimi.181'de (797 98) doğdu. Semerkantlı olup...

İbni Sina, İbn-Sina, Kimdir, Hayatı, Eserleri (İslam Filozofları)

Başlıca eserleri * El-Kanun fi't-Tıp, (ö.s), 1593, "Tıpta Kanun"(Tıp ile ilgili zamanının bilgilerini ihtiva eder. Orta çağda dört yüz yıl Batı'da ders kitabı olarak okutulmuştur....

Ayetullah Murtaza Mutahhari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi(İslam Filozofları)

Ali Şeriatı ile birlikte İran İslâm Devrimi'nin fikrî şahsiyeti olarak kabul edilen Mutahharî, Havza-i İimiyye ile üniversite, nazarî bilgilerle pratik hayat ve dinî ilim­lerle...

Tahavi Kimdir, Hayatı, Eserleri, Kısaca

TahâvîEbû Ca’fer Ahmed b. Muhammed b. Seleme b. Abdilmelik el-Ezdî et-Tahâvî, fakih, muhaddis ve müctehid İslam bilgini. Mısır’ın yetiştirdiği en büyük Hanefî fakihi olarak...

Nevevi Kimdir İmam Nevevi Hayatı, Eserleri

Nevevî, Tam adı, Ebû Zekeriyya Muhyiddin Yahya îbn-i Şeref en-Nevevî (1233-1277). Hadis ve fıkıh bilgini. Riyazu's-Salihin adlı eseri İslam dünyasında en çok okunan seçme...

Şemsi Tebrizi Kimdir, Hayatı, Eserleri

Şemsüddin Tebrizi (Şemseddin Tebrizi)1 2. Manevî bir işaretle Konya'ya ilk geldiği 1244'de Şekerciler Hanı'na yerleşir ve ilk sorduğu şahıs Mevlânâ olur. O sırada şehir dışında...

En Çok Okunanlar