Felsefe Tarihi

Türkiye’de Felsefe Tarihi, Felsefecileri

Felsefe, kısaca varlıkların ve eşyanın ilkeleriyle insanın evrendeki yeri üstüne görüşler ya da inançların tümü olarak tanımlanabilir. Türkiye'de çağdaş düşüncenin yarattığı özgün bir felsefe sistemi henüz yok. Bununla birlikte, Batı ile ilişkiler kurmağa başladığımız...

Antik Çağ Felsefesi (Felsefe Tarihi)

Antik Çağ Felsefesi denildiğinde yaklaşık M.Ö. VI'den M.S.V. yüzyıla kadar geçen 13 asırlık bir dönemde ortaya çıkıp gelişen felsefi düşünce ve akımlar söz konusu edilir. Bu 13 asırlık zaman dilimi fclsci'i düşüncenin ortaya çıkışı,...

Hermes Kimdir, Hermetik Düşünce, Hakkında Geniş Bilgi

Hermes. Çeşitli kültürlerde değişik isimlerle anılan mitolojik veya yarı mitolojik bir şahsiyet. Dinler tarihiyle felsefe ve bilim tarihle­rinde geriye doğru gidildiğinde ortak bir kutsal şahsiyetten söz edildiği görülür. Değişik gelenek ve kültürlerde farklı isim­lerle anılan...

Felsefenin Menşe’’i ile İlgili Görüşler (Felsefe Tarihi)

Doç.Dr.İsmail ERDOĞAN Felsefenin menşe’i  hususunda, felsefe tarihçilerinin, üzerinde ittifak ettikleri kesin bir görüş bulunmamaktadır. Çünkü,  Felsefesi’nin menşe’i  olarak bazı araştırmacılar eski Yunan’ı, bazıları Hint’i ve bazıları da İran, Mısır, İyonya ve Mezopotamya’yı gösterirken, bazı ilahî...

18.yy’da Özdekçi Akım

18.yy’da Özdekçi Akım Doğabiliminin gelişmesiyle, Yeni Çağ felsefesi içinde Özdekçilik de (maddecilik) yaygınlaşmıştır. Önceleri doğaüstü ve tinsel nedenlere bağlanan pek çok olgu fiziksel verilerle açıklanabilmiştir. 17.yy’da Descartesçılık, örneğin Malebranche’ta nesnel bir İdealizm’e götürülmüş, Locke’un” ortaya...

Ütopik Sosyalizm (İngiltere’de)

19.yy başında, Ingiltere’de Sanayi Devrimi’nden ve yeni toplumsal düzenden kaynaklanan çelişkiler belirginleşmeye başlamıştı. Fabrika üretimine geçiş, bir yandan eski orta sınıflan oluşturan zanaatkarlan ve küçük dükkân sahiplerini güvencesiz bırakıyor, bir yandan da köyden kente...

Çin Düşüncesi (Felsefe Tarihi)

Çin düşüncesi, bir Hint, İran, hatta aynı yüzyıllar gözönüne alındığında bir Antik Yunan düşüncesinden, metafizik bir sistem olmaktan çok, pratik bir düşünce mahiyeti göstermesiyle ayrılır. Çünkü Çin düşüncesi genel ilkelerden çok ayrıntıya önem verir...

Matematik ve Felsefe

Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu-Yunan filozoflarının ileri sürdükleri bir konudur. Platon, felsefenin geometriden ayrılamayacağını belirtirken, Akademia’ nın kapısına “geometri bilmeyen gelmesin” diye yazmış, diyaloglarında da bilgi kuramını...

Usun Egemenliği

Anadolu’da gelişen doğacı felsefenin konusu evrenin yapısı, düzeni, onu kuran öğelerin nicelik ve nitelikleriydi. Düşünen insan, doğa karşısında, kendine bir soru sorma gereğini duymuş, varlığının nereden gelip nereye gittiğini öğrenmek istemişti. Bu istek ve...

Marburg Okulu Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Felsefe tarihinde, dizge niteliği kazanan temel görüşleri ortaya atanların izini sürenler, yeni bir düşünce oluşturdukları gibi benimsedikleri dizgeleri yorumlayarak geliştirme amacım güden kuramları kurmaktan da geri kalmadılar. Böylece temel olarak alınan bir felsefe dizgesinden...

Analitik, Nedir, Ne Anlam Gelir? (Felsefe Tarihi)

analitik.png" border="0 ANALİTİK Analitik terimi daha çok Kant felsefesinde sentetik (synthetic) terimiyle karşıt anlamda kullanılmaktadır. Sıfat ve İsim olarak kullanıl­ması halinde farklılıklar gösterir. Kant bilginin kavramlar, yargılar, akıl yürütmeler olmak üzere üç unsuru ve bunları...

Gerçeği Gönülle Bilmek

Kesin ve genel geçerlik taşıyan bilgiye deney ve us ilkelerine dayanılarak varılamayacağı görüşü, tektanrıcı dinlerden kaynaklanan bir inancın etkisiyle, yeni bir öğreti niteliği kazanmıştır, ilk Çağ’da kuşkucu bilgelerin ileri sürdükleri bir düşüncenin yeniden gündeme...

Viyana Çevresi-Yeni Olguculuk

Viyana Çevresi-Yeni Olguculuk Çağdaş felsefede Viyana Çevresi diye bilinen ve Yeni Olguculuk olarak da nitelenen düşünce akımı Stuart Mili ile Auguste Comte’un Olguculuk'undan yola çıkarak 18.yy İngiliz Deneyciliğine değin gider. 19.yyin Deneysel Eleştiricilik (Empiriokritizismus) öğretisinden...

Zerdüştçülük Kısaca Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ateşin kutsallığını, ölümsüzlüğünü ve yaratıcılığın kaynağı olduğunu savunan Zerdüştçülük, bir öğreti niteliğini, Zerdüşt’ün düşüncelerini içeren Avesta adlı yapıtın ortaya çıkmasıyla kazanmıştır. Avestak, Avistak, Avesta gibi değişik adlarla anılan yapıt “temel bilgi”, “ilke”, “öz”, “temel...

İhvanussafa Nedir, Felsefesi, Özellikleri, Kurucuları, Hakkında Bilgi

İslam felsefesinde bütün düşüncelerini ortaklaşa yazdıkları Resail adlı elli bir bölümlük yapıtta sergileyen, seçmeci, uzlaştırıcı bir düşünce yöntemi benimseyen okula İhvanu’s-Safa (Safa kardeşleri) denir. Bu okul, 10. yy’da Bağdat’ta kurulmuş, kimi kaynaklara göre, 11....

Lezzet, Hedon, Nedir, Anlamı, Filozofların Görüşleri, Hakkında Bilgi

Lezzet. Varoluşa uygun algıların meydana getirdiği haz, maddî veya manevî doyum, zevk anlamında psikoloji ve ahlâk terimi. Sözlükte "hoşlanma, zevk alma" anla­mındaki lezâz (lezâze) masdanndan isim olan lezzet genellikle fizyolojik veya ruhî ihtiyaç ve arzuların...

Felsefe Oluşumu Gelişme Tarihi (Felsefe Tarihi)

İlk çağ felsefesi deyince, dar anlamında Yunan felsefesi ile bu felsefeden doğmuş olan Hellenizm-Roma felsefesini anlayacağız. Belli bir tarih dönemini adlandıran İlkçağ kavramı, bilindiği gibi, geniştir: Bu dönem, ilk yazılı belgelerle...

Elea Okulu Nedir, Kurucusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Felsefe sorunlarına, salt kavramlara dayanarak, çözüm arayan, bu çözümü karşıt anlamlan göz önünde bulundurup tartışmalı bir tabana oturtan Elea Okulu düşünce tarihinde diyalektik yöntemin kurucusudur. Parmenides’in kurduğu, Zenon’un geliştirdiği bu öğreti mantığın kaynağıdır. Bu...

Modern Düşüncenin Ortaya Çıkışı

Modem felsefe ya da modem düşüncenin ortaya çıkışı, bilgiye karşı duyulan büyük bir ilgiyle de nitelenir. 17.yy’ın başlarından itibaren bilgi konusu filozoflar için en temel sorunlardan biri olur. Yeni gelişen bilim eski açıklama dizgelerini...

Stoa Okulu Nedir, Felsefesi, Öğretisi, Hakkında Bilgi

Zenon’un Atina’da, Sokratesçi felsefe okullarının görümlerinden esinlenerek, kurduğu okulu, yapının biçimi, özelliği nedeniyle Stoa Okulu adıyla anmak felsefe tarihinde yaygın bir gelenektir. Stoa Okulu’nun benimsediği düşünce çığırının temelini yaşamı yönlendiren bilgi, bilgiye dayanarak doğaya...

Aydınlanma Felsefesi Nedir, Özellikleri, Düşünürleri, Hakkında Bilgi

Felsefe tarihinde 18.yy boyunca gelişip yayılan düşünce akımları “Aydınlanma Felsefesi” başlığı altında toplanır, bu felsefenin egemen olduğu döneme de “Aydınlanma Çağı” denir. Kökleri Hümanizm'in başladığı yıllara değin giden Aydınlanma Felsefesi’nin belli sorunları, bu sorunlara...

Stoacılık Nedir, Kurucusu, Felsefesi Kısaca Stoacılık

Stoa, Yunancada, "Kapı siperi", "Revak" demektir. İlk revakîler Atina'da revaklı bir yerde toplandıkları için bu ismi almışlardır. Bu stoaların fikirleri olarak şöhret bulmuştur. Zenon, Cihyrisippe, Epiktel ve Mare-Aurele bu ekolun önemli temsilcileridir. Kurucusu olarak Kıbrıslı...

Stoacılık Nedir, Kurucusu, Felsefesi Kısaca Stoacılık

Stoacılık Stoa, Yunancada, "Kapı siperi", "Revak" demektir. İlk revakîler Atina'da revaklı bir yerde toplandıkları için bu ismi almışlardır. Bu stoaların fikirleri olarak şöhret bulmuştur.Zenon, Cihyrisippe, Epiktel ve Mare-Aurele bu ekolun önemli temsilcileridir. Kurucusu olarak Kıbrıslı...

Yedi Sanatın Merkezinde Duran Felsefe (Felsefe Tarihi)

  felsefe-2/yedi_sanat Herrad von Landsberg'in Hortus deliciarum'dan , (1 2. yüzyıl) Yedi özgür sanat (Septem artes liberates), antikçağ okul ve eğitim dünyasında öğretilen çeşitli bilim ve sanat alanlarını belirtir. Daha sonra ortaçağ felsefesinde de Skolastik...

Teknik Nedir? Genel ve Felsefi, Eğitim Kavramı Olarak Tanımı

Teknik Veri toplama araçlarına teknik denir. Klasik metodolojik yaklaşımla yürütülen çalışmalarda kavramsal düzlemde kurulan ilişkinin amprik düzlemde de mevcut olup olmadığını, mevcut ise ne kadar sıklıkta ve şiddette olduğunun ortaya çıkarılması için olaylar dünyasına başvurmak...

En Çok Okunanlar