Türkiye’de Felsefe Tarihi, Felsefecileri

Felsefe, kısaca varlıkların ve eşyanın ilkeleriyle insanın evrendeki yeri üstüne görüşler ya da inançların tümü olarak tanımlanabilir. Türkiye'de çağdaş düşüncenin yarattığı özgün bir felsefe...

Antik Çağ Felsefesi (Felsefe Tarihi)

Antik Çağ Felsefesi denildiğinde yaklaşık M.Ö. VI'den M.S.V. yüzyıla kadar geçen 13 asırlık bir dönemde ortaya çıkıp gelişen felsefi düşünce ve akımlar söz konusu...

Hermes Kimdir, Hermetik Düşünce, Hakkında Geniş Bilgi

Hermes. Çeşitli kültürlerde değişik isimlerle anılan mitolojik veya yarı mitolojik bir şahsiyet. Dinler tarihiyle felsefe ve bilim tarihle­rinde geriye doğru gidildiğinde ortak bir kutsal şahsiyetten...

Felsefenin Menşe’’i ile İlgili Görüşler (Felsefe Tarihi)

Doç.Dr.İsmail ERDOĞAN Felsefenin menşe’i  hususunda, felsefe tarihçilerinin, üzerinde ittifak ettikleri kesin bir görüş bulunmamaktadır. Çünkü,  Felsefesi’nin menşe’i  olarak bazı araştırmacılar eski Yunan’ı, bazıları Hint’i ve...

18.yy’da Özdekçi Akım

18.yy’da Özdekçi Akım Doğabiliminin gelişmesiyle, Yeni Çağ felsefesi içinde Özdekçilik de (maddecilik) yaygınlaşmıştır. Önceleri doğaüstü ve tinsel nedenlere bağlanan pek çok olgu fiziksel verilerle açıklanabilmiştir....

Ütopik Sosyalizm (İngiltere’de)

19.yy başında, Ingiltere’de Sanayi Devrimi’nden ve yeni toplumsal düzenden kaynaklanan çelişkiler belirginleşmeye başlamıştı. Fabrika üretimine geçiş, bir yandan eski orta sınıflan oluşturan zanaatkarlan ve...

Çin Düşüncesi (Felsefe Tarihi)

Çin düşüncesi, bir Hint, İran, hatta aynı yüzyıllar gözönüne alındığında bir Antik Yunan düşüncesinden, metafizik bir sistem olmaktan çok, pratik bir düşünce mahiyeti göstermesiyle...

Matematik ve Felsefe

Felsefe ile matematik arasında, sorunların çözümüne dayanan, bir bağlantının bulunduğu görüşü Anadolu-Yunan filozoflarının ileri sürdükleri bir konudur. Platon, felsefenin geometriden ayrılamayacağını belirtirken, Akademia’ nın...

Usun Egemenliği

Anadolu’da gelişen doğacı felsefenin konusu evrenin yapısı, düzeni, onu kuran öğelerin nicelik ve nitelikleriydi. Düşünen insan, doğa karşısında, kendine bir soru sorma gereğini duymuş,...

Marburg Okulu Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Felsefe tarihinde, dizge niteliği kazanan temel görüşleri ortaya atanların izini sürenler, yeni bir düşünce oluşturdukları gibi benimsedikleri dizgeleri yorumlayarak geliştirme amacım güden kuramları kurmaktan...

Analitik, Nedir, Ne Anlam Gelir? (Felsefe Tarihi)

analitik.png" border="0 ANALİTİK Analitik terimi daha çok Kant felsefesinde sentetik (synthetic) terimiyle karşıt anlamda kullanılmaktadır. Sıfat ve İsim olarak kullanıl­ması halinde farklılıklar gösterir. Kant bilginin...

Gerçeği Gönülle Bilmek

Kesin ve genel geçerlik taşıyan bilgiye deney ve us ilkelerine dayanılarak varılamayacağı görüşü, tektanrıcı dinlerden kaynaklanan bir inancın etkisiyle, yeni bir öğreti niteliği kazanmıştır,...

Viyana Çevresi-Yeni Olguculuk

Viyana Çevresi-Yeni Olguculuk Çağdaş felsefede Viyana Çevresi diye bilinen ve Yeni Olguculuk olarak da nitelenen düşünce akımı Stuart Mili ile Auguste Comte’un Olguculuk'undan yola çıkarak...

Zerdüştçülük Kısaca Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ateşin kutsallığını, ölümsüzlüğünü ve yaratıcılığın kaynağı olduğunu savunan Zerdüştçülük, bir öğreti niteliğini, Zerdüşt’ün düşüncelerini içeren Avesta adlı yapıtın ortaya çıkmasıyla kazanmıştır. Avestak, Avistak, Avesta...

İhvanussafa Nedir, Felsefesi, Özellikleri, Kurucuları, Hakkında Bilgi

İslam felsefesinde bütün düşüncelerini ortaklaşa yazdıkları Resail adlı elli bir bölümlük yapıtta sergileyen, seçmeci, uzlaştırıcı bir düşünce yöntemi benimseyen okula İhvanu’s-Safa (Safa kardeşleri) denir....

Lezzet, Hedon, Nedir, Anlamı, Filozofların Görüşleri, Hakkında Bilgi

Lezzet. Varoluşa uygun algıların meydana getirdiği haz, maddî veya manevî doyum, zevk anlamında psikoloji ve ahlâk terimi. Sözlükte "hoşlanma, zevk alma" anla­mındaki lezâz (lezâze) masdanndan...

Felsefe Oluşumu Gelişme Tarihi (Felsefe Tarihi)

İlk çağ felsefesi deyince, dar anlamında Yunan felsefesi ile bu felsefeden doğmuş olan Hellenizm-Roma felsefesini anlayacağız. Belli bir tarih dönemini adlandıran İlkçağ...

Elea Okulu Nedir, Kurucusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Felsefe sorunlarına, salt kavramlara dayanarak, çözüm arayan, bu çözümü karşıt anlamlan göz önünde bulundurup tartışmalı bir tabana oturtan Elea Okulu düşünce tarihinde diyalektik yöntemin...

Modern Düşüncenin Ortaya Çıkışı

Modem felsefe ya da modem düşüncenin ortaya çıkışı, bilgiye karşı duyulan büyük bir ilgiyle de nitelenir. 17.yy’ın başlarından itibaren bilgi konusu filozoflar için en...

Stoa Okulu Nedir, Felsefesi, Öğretisi, Hakkında Bilgi

Zenon’un Atina’da, Sokratesçi felsefe okullarının görümlerinden esinlenerek, kurduğu okulu, yapının biçimi, özelliği nedeniyle Stoa Okulu adıyla anmak felsefe tarihinde yaygın bir gelenektir. Stoa Okulu’nun...

Aydınlanma Felsefesi Nedir, Özellikleri, Düşünürleri, Hakkında Bilgi

Felsefe tarihinde 18.yy boyunca gelişip yayılan düşünce akımları “Aydınlanma Felsefesi” başlığı altında toplanır, bu felsefenin egemen olduğu döneme de “Aydınlanma Çağı” denir. Kökleri Hümanizm'in...

Stoacılık Nedir, Kurucusu, Felsefesi Kısaca Stoacılık

Stoa, Yunancada, "Kapı siperi", "Revak" demektir. İlk revakîler Atina'da revaklı bir yerde toplandıkları için bu ismi almışlardır. Bu stoaların fikirleri olarak şöhret bulmuştur. Zenon, Cihyrisippe,...

Stoacılık Nedir, Kurucusu, Felsefesi Kısaca Stoacılık

Stoacılık Stoa, Yunancada, "Kapı siperi", "Revak" demektir. İlk revakîler Atina'da revaklı bir yerde toplandıkları için bu ismi almışlardır. Bu stoaların fikirleri olarak şöhret bulmuştur.Zenon, Cihyrisippe,...

Yedi Sanatın Merkezinde Duran Felsefe (Felsefe Tarihi)

  felsefe-2/yedi_sanat Herrad von Landsberg'in Hortus deliciarum'dan , (1 2. yüzyıl) Yedi özgür sanat (Septem artes liberates), antikçağ okul ve eğitim dünyasında öğretilen çeşitli bilim...

Teknik Nedir? Genel ve Felsefi, Eğitim Kavramı Olarak Tanımı

Teknik Veri toplama araçlarına teknik denir. Klasik metodolojik yaklaşımla yürütülen çalışmalarda kavramsal düzlemde kurulan ilişkinin amprik düzlemde de mevcut olup olmadığını, mevcut ise ne kadar...