Felsefe Akımları

Eskatoloji Nedir, Ne Demek, Tanımı, İnancı Hakkında Bilgi

Eskatoloji (Yunanca έσχατος yani "son" sözcüğünden) teoloji (dinbilim) ve felsefenin bir bölümüdür. Tarihin son olaylarıyla veya insanlığın nihai kaderi ile ilgili teolojinin bir parçasıdır. Bu kavram genellikle "dünyanın sonu" ya da "bitiş zamanı" olarak...

Doğruluk Nedir? (Felsefi ve Dini) (Felsefe Akımları)

1- Düşüncenin gerçekle uyuşması, yargı ve önermelerin gerçeğe uygun olması, yani verilmiş bir olguyla uyuşması (içeriksel doğruluk), 2- Düşüncenin kendi kendisiyle uyum için de olması, çelişik olmaması (biçimsel doğruluk) diye ikiye ayrılır. Doğruluk, doğru olan...

Toplum Felsefesi (Felsefe Konuları)

Sosyolojinin bir bilim olarak ortaya çıkmasından önce, toplumların yapısını anlamak, sorunlarını çözmek ve ona istikrarlı bir yapı kazandırmak maksadına yönelik düşünce biçimlerine verilen ad. İlk insanlarından itibaren toplumu teşkil edenler, sosyal münasebetlerinin düzenli ve karşılıklı...

Epistemoloji Nedir, Tanımı, Anlamı Hakkında Bilgi

Epistemoloji, bilginin doğası, kapsamı ve kaynağı ile ilgilenen felsefe dalıdır. Bilgi felsefesi olarak da adlandırılmaktadır. Epistemoloji, bilginin doğasını, gerekçelendirmeyi ve inancın rasyonelliğini inceler. Epistemolojideki tartışmaların çoğu dört alanda yoğunlaşmaktadır:

Hermetizm Nedir, Ne Demek, Anlamı Hakkında Bilgi

Hermetizm olarak da adlandırılan Hermetikizm, esas olarak Hermes Trismegistus'a atıf yapılan yazılara dayanan dini, felsefi ve ezoterik bir gelenektir. Bu yazılar Batı ezoterik geleneğini büyük ölçüde etkilemiş ve hem Rönesans hem de Reformasyon sırasında...

Ateizm, Ateizm Nedir, Ateist Kimdir? (Felsefe Akımları)

Tanrıyı inkar eden ya da ona İnanmaya karşı çıkan felsefi öğretiye ateizm (tanrı tanımaz­lık) adı verilir. Teizmin tezlerini reddeden ve tannyla ilgili herşeyin bilimsel-deneysel araş­tırmalar sonucu dünyada ortadan kalkacağını savunan...

Afrika Felsefesi Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Afrika Felsefesi, yazılı bir geleneği pek bulunmamakla birlikte, Afrika'nın çoğunlukla sözlü gelenekleri ile örf ve adetlerinden beslenen bir felsefesi olduğundan bahsetmek mümkündür. Afrika'nın yazılı felsefesinin ilk ve ender ürünleri Eski Mısır'a aittir. Buna karşılık...

Okkültizm Nedir? Tanımı, (Psikoloji)

Okkült kelimesi, eşyanın dış yüzeyinin ve özelliklerinin gerisinde yatan esrarengizliği gösterir. Gizli, kapalı, açıklanma şekli bilinmeyen şey demektir. Özellikle birçok insanın, hatta bilim adamlarının bile bilemedikleri maddi, ya da ruhsal güçler. Okkültizm ise, okkült...

Gelenekçilik-Tradisyonalizm İslam ve Tradisyonalizm (Felsefe Akımları)

Gelenekçilik, toplumsal konumlan ve sosyal değerleri eskiden beri geldiği sekile de benimseyen, saygı duyan ve destekleyen, onları değiştirecek her şeyi» değersiz ve önemsiz kabul edip karşı çıkan bir sos­yal akımın adıdır. Gelenekçilerin gözünde geçmişte meydana...

Kuşkuculuk Nedir? (Felsefe Akımları)

Kesin ve gerçek bilginin imkanından ilke olarak kuşku duyan felsefe öğretisi. Bu görüşe göre insan ruhu kesin olarak hiçbir gerçeğe ulaşamaz. Kuşkuculuğa göre, bir öncülün diğer bir öncüle oranla daha muhtemel olduğu konusunda herhangi...

Nedensellik Nedir? Tanımı (Felsefe Konuları)

Sebebi neticesine, illet (neden)i illetten doğan şeye bağlayan nisbet ve bağ. Bu ilkeye göre her olgu ve hadise bir illet veya sebepten doğar, sebepsiz hiçbir şey meydana gelmez, aynı şartlar altında aynı sebepler aynı...

Paradoks Nedir, Ne Demektir, Tanımı, Örnekleri (Felsefe Konuları)

Genel anlayışa aykırı, inanılmaz, tuhaf, harikulade, beklenmedik, hayret edilecek fikir veya söze; diğer bir ifadeyle, herkesçe kabul edilmiş olan fikre veya önceden keşf ve tahmin olunan veya hakikata benzeyen şeye aykırı olan görüş veya...

Fizik Felsefesi Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Fizik Felsefesi modern fiziğin kavramsal ve yorumsal konularını ele alır ve genellikle belirli teorik fizikçiler tarafından yapılan araştırmalarla örtüşür. Fizik felsefesi çok geniş bir şekilde üç ana alana ayrılabilir:      Kuantum mekaniğinin yorumları: Ölçüm sorununa...

Tarih Felsefesi Nedir? Tanımı, Tarihi, Antik Çağdan Günümüze Filozofların Görüşleri

"Tarih Felsefesi" deyiminde iki terimin değişik anlam ve yorumlara açık olması ne­deniyle tanımlanması da farklı olmaktadır. Tarih (historia) terimi, bir yandan geçmişte kalanı, yani yaşanmış geçmişi, öte yandan bu yaşanmış geçmişi konu edinen belli...

Atomculuk Okulu Nedir, Ne Demektir Filozofları ve Görüşleri

Atomculuk Okulu,(İng. Atomism) maddeci filozoflar Empedokles ve Anaxagoras'ın ardından Leukippos ve onun öğrencisi Demokritos tarafından benzer bir materyalizm doğrultusunda oluşturdukları ve geliştirdikleri atom düşüncesiyle anılan felsefe okulu.

Nihilizm Nedir, Nihilist Kimdir? (Felsefe Akımları)

Nihilizm, en genel anlamıyla, bizzat olumsuzluğun propagandasını ahlakî bir görev sayan, bir ideolojiye dönüşmüş yürürlükteki ahlâkın tamamen reddi tavrıdır. Başka bir söyleyişle, ahlâki hiçbir hakikatin olmadığını, değerler arasında bir sıra düzeni (hiyerarşi) bulunmadığını ileri...

Marksist İktisat-Ekonomi Nedir? (Felsefe Akımları)

Marksizm, öncelikle kapitalizmin tenkidinden ibarettir. Marksizmin kurucuları K. Marks (1818-1883) ve F. Engels (1820-1895)´tir. Bunlar Alman olmakla birlikte, hayatlarının önemli kısmını İngiltere´de geçirmişlerdir. Bu nedenle fikirleri öncelikte Batı Avrupa kaynaklıdır. Marksizmin üç kaynağı vardır: Klasik...

Realizm Nedir, Felsefe ve Realizm, Tanımı ve Hakkında Bilgi

Felsefi gerçekçilik ya da Felsefi realizm, ruhçu ve maddeci gerçekçilikten farklı olarak, çağdaş felsefi gerçekçilik; bizim gerçekçiliğimizin bazı yönlerini, kavramsal şemaları, dilbilimsel uygulamaları, inançların ontolojik olarak bağımsız olduğu inancıdır.

Din Felesefesi (Felsefe Akımları)

Genel bir düşünce sistemi ya da bir dünya görüşü bağlamında dinin tanımlanması, özü, anlamı ve kavramlarının temellendirilmesi amacıyla açıklanması, yorumlanması ve eleştirilmesi için yapılan zihni ve felsefi çalışmalara dîn felsefesi adı verilir. Bir terim...

Liberteryenizm Nedir, Ne Demek, Tarihi, Hakkında Bilgi

Liberteryenizm, yol gösterici norm olarak negatif özgürlük fikrini savunan siyasi akımdır. Liberteryenler otonomi ve seçme özgürlüğünü maksimize etmeye çalışır; politik özgürlük, gönüllü işbirliği ve bireysel karar önceliğini vurgular, bu doğrultuda da devletin minimize edilmesi...

Felsefi Antropoloji Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Felsefi antropoloji, bazen antropolojik felsefe olarak adlandırılır, metafizik ve insanoğlunun fenomenolojisi ile kişilerarası ilişkilerin sorularını ele alan bir disiplindir.

Mantıkçı-Mantıksal Pozitivizm Nedir? (Felsefe Akımları)

schlick.jpg 3 144 Mantıkçı Pozitivizm (Logical positivizm), mantıkçı deneycilik (Logical empiricism), bilimsel deneycilik (Scientifıc empiricism), Viyana Okulu veya Viyana Çevresi (Vienna Circle, Wiener Kreis) ve yeni-pozitivizm (Neo-positivism) olarak da anılan Mantıkçı Pozitivizm, XX. yüzyılda...

Hümanizm-İnsancılık Nedir, Kısaca Akımı, Özellikleri, Sözlük Anlamı

(Lat. humonus = insanca, insana özgü, insana ilişkin): İnsanlığa, insana yaraşır bir yaşam ve düşünmeye ulaşmak için çabalamak. Bu bağlamda:

Determinizm Nedir, Ne Demek (Felsefe Akımları)

Determinizm evrenin veya olayların ya da bir bilimsel disiplinin alanına giren tüm nesne ve olayların önceden belirlenmiş olduğu, onların öyle olmalarını zorunlu kılan birtakım yasa veya güçlerin etkisiyle meydana geldiklerini ileri süren öğretiye verilen...

Felsefe ve Ekonomi İlişkisi Nedir, Tanımı, Hakkında Bilgi

Ekonomi felsefesi ve iktisat, aynı zamanda felsefe gibi rasyonel seçim ekonomik olayları ve bunların bilgi edinme olanakları, ekonomik sonuçlar, kurumları ve süreçleri değerlendirmek ve ontoloji gibi konuları inceler.

En Çok Okunanlar