Figüran Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Sinema ve tiyatroda dikkati çekmeyecek kadar önemsiz rolde oynayan kişiler. Genellikle diyaloglarda yer almazlar.

Abdal Nedir, Ne Demektir Anlamı Tanımı

Abdal; Türk tasavvufunun daha radikal formlarında karşılaşılan, Allah hariç dünyadaki her şeyden vazgeçmiş kişidir ve bu sayede en üst mânevî mertebenin bir adıdır. Sünnî İslam...

Epigraf Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kursun_kalem.png 50 118 Epigraf, Bir eserin veya bir bölümün başlangıcında yer alan, cümle, alıntı ya da şiirdir.

Fâruk Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Tasavvufta fâruk Allah'tır. Zira O, varlıkları farklı şekillerde yaratarak, birbirlerinden farkedilmelerini sağlamıştır.

Tuluat Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kitap_eskiii.png 13 77 Karagöz ve Ortaoyunu'nda olduğu gibi, önceden yazılmış bir metne dayanmadan ama örgüsü önceden bilinen, oyuncuların bu örgüye göre o andaki buluşlarıyla...

Vecize Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Söyleyeni belli, kısa, anlamlı söz. Özdeyiş diye de bilinir. Özdeyiş, vecize, aforizma ya da özlü söz, düşünce, duygu ya da ilkeleri kısa ve öz...

Miraciye Nedir Ne Demektir, İlk Miraciye

Mi'râciyye İslâmî Türk Edebiyatı nevilerinden biri olarak Mi'râc hakkında yazılan, Hz. Muhammed'in Mirac mucizesini işleyen manzumelere verilen ad. Daha çok kaside ve mesnevî şeklinde...

Nesir Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Nesir, edebiyatta düzyazı sanatı. Dil kurallarından başka hiçbir ölçüye bağlı olmayan düz ve tabu anlatma yolu. Duygu, düşünce ve hayallerin dilgilgisi kurallarına uygun cümleler içinde...

Delâlet Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat kavramlari.png" border="0 Sözlük manası ile "yol gösterme, kılavuzluk etme, alamet" gibi anlamlara gelen delalet, fıkıh ve mantık terimi olarak, zihnin bir şey hakkındaki...

Triyole Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat_ferman.png 43 165 On mısralı bir nazım şeklidir. Önce iki mısralı kısım, sonra dörder mısralı iki kısım gelir. Birinci kısmın ilk mısrası birinci dörtlüğün...

Rekâket Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kitap_eski_2.png 25 71 Kelime veya cümlelerin düzensiz sıralanmasından ileri gelen okumayı zorlaştırıcı durum.

Edisyon Kritik Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Eleştirel basım. Değişik nüshaları bulunan yazma veya matbu eserlerin aralarındaki ayrılıklar tespit edilerek aslına en uygun şekilde yayınlanır.

Fasih Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Dilin tüm kaidelerine uyularak doğru, güzel ve açık şekilde konuşup yazılması, ifadenin anlam ve âhenk bakımından kusursuz olması.

Evrâd Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Vird, cüz, parça kelimesinin çokluk şeklidir. Sürekli okunan okunması söylenmesi gerekli bir görev sayılan sözler anlamına gelir.

Mani Nazım Şekli Nedir, Genel Özellikleri, Hakkında Bilgi

Mâni. Anonim Türk halk şiirinde bir nazım şekli. Etimolojisi kesin olarak bilinmeyen mâni kelimesinin kökeni konusunda Arapça ma'nânın  Farsça'daki şek­li olan ma'nîden geldiği Türk türki...

Plot Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramlar Sözlüğü)

Roman, hikaye, tiyatro gibi eserlerde, baştan sona devam eden hareketlerin yapısı. Bir mânada eserin planıdır. Kahramanların ve olayların meydana getirdiği devamlılığı ifade eder. İkinci,...

Varsağı Nedir, Ne Demektir, Nazım Biçimi, Özellikleri, Kısaca

edebiyat_1_.png 45 90 Halk Edebiyatıhın koşma nazım türünün özel bir musikî ile söylenen şekli. Güney Anadolu'da yaşayan Varsaklar adlı Türk boyu arasında söylendiği için...

Editör Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Yayımcı, tâbi. Kitap basan veya bastıran.

Âgâh Etmek Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

kutuphane.png 50 115 Agâh kelime manası olarak uyandırmak sözcüğüne denk gelmektedir. Mevlevilerde sabah namazına uyandırma işlemine Agâh etmek denirdi.

Müzdevic Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

edebiyat_1_.png 58 66 Murabba, muhammes, müreddes benzeri nazım şekillerinde bendlerin sonundaki mısraların birinci bend ile kafiyeli olması.

Beraat-i İstihlal Nedir, Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Berâat-i İstihlâl, Bir esere konusuyla ilgili ifadeler kullanarak güzel bir üslûpla başlamak anlamında edebiyat terimi. Beraat "üstün olmak, üstün gelmek", istihlâl ise "çocuğun doğduğu anda...

Günlük Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Bir kişinin düşüncelerini, duygu ve gözlemlerini günü gününe yazdığı ve o günün tarihini yazdığı yazılar.

Fikir Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Düşünme, akıl, hafıza. Eşyanın zihinde oluşturdugu şekil.

Bibliyografya Nedir, Ne Demek, Anlamı, Hakkında Bilgi

Kitabiyyât. Bir eserin telifinde başvurulan kaynaklar; eserleri tanıtan sistematik listeler, yazılar ve bunlar etrafında gelişen bilim dalı. Yunanca biblion (kitap) ve graphien (yazmak) Kelimelerinden meydana...

Fıkıh Nedir, Tanımı (Edebiyat Kavramları Sözlüğü)

Bilmek, anlamak, şuurlu olarak idrak etmek. Sözlükte "bir şeyi bilmek, derinlemesine kavramak, tam olarak anlamak" gibi manalara gelen fıkıh, ıstılahta, İslâm'ın kişisel ve sosyal hayata...