Tuna Okulu Nedir, Özellikleri, Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Tuna Okulu, 1500-1650 arasında, Avusturya ile Bavyera arasındaki bölgede etkinlik gösteren bir grup ressam, grafik sanatçısı ve mimarın, sanatlarındaki ortak özellikler için kullanılan bir...

Türkiye’de Soyut Resim

Türkiye’de Soyut Resim II.Dünya Savaşı sonrasında Batı’daki en yaygın sanat eğilimi soyut sanat anlayışı olmuştur. Özellikle aklın denetiminden bağımsız, otomatik yöntemlerle oluşturulmuş özgür bir fırça...

Edebiyat Teorisi Nedir, Tanımı, Tarihi Hakkında Bilgi

Edebiyat teorisi, edebiyatta bir eleştiri akımıdır. Edebiyatın doğasını ve edebiyatı analiz etme yöntemlerinin sistematik bir şekilde incelenmesidir.

Caravaggioculuk (Tenebrizm) Nedir, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Caravaggioculuk (Tenebrizm) Caravaggio ’nun biçim anlayışı temelde katışıksız bir gerçekçiliğe ve tenebresso adı verilen ışık-gölge kullanımına dayanır. Çevreye, tek bir kaynaktan sert ve belli bir...

Romanda Bakış Açısı

Tanrısal anlatım denilen yöntemde bakış açısı sınırsız denebilecek kadar geniştir. Büyük bir toplum kesimini ve uzun bir zamanı kapsayan Savaş ve Barış, Tom Jones...

Epik Nedir, Edebiyatta Epik, Hakkında Bilgi

Epik şiir türünün en eski örneği olan Sümer-Akad destanı Gılgamış (ykş. İÖ 2000),Homeros’ un İlyada ve Odysseia’sı (IÖ 800-700), Hesiodos’un Theogonia (Tannlann Doğuşu) ve...

Alman Edebiyatında Coşkunluk Akımı (Sturm und Drang)

Alman Edebiyatında Coşkunluk Akımı (Sturm und Drang) Alman edebiyatında 1770’ten 1787’ye değin süren Coşkunluk akımının adı, Alman yazar Friedrich Maximilian Klinger’in (1752-1831) bir oyunundan kaynaklanır....

Romantizm Sanat Akımı Kısaca, Özellikleri, Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Romantizm Kişisel duygu, değer ve ilgi alanlarını aşırı biçimde yücelterek gerçeği sadece bu açıdan değerlendiren sanat anlayışına Romantizm adı verilir. Romantik sanatçıların duygusal, öznel, içe...

Müstakil Ressamlar ve Heykeltıraşlar Birliği Dönemi, Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Bu dönemde Avrupa ’da Cezanne ve Kübizm ’in biçimsel kuruluşlarını vurgulayan anlayış yaygındı. Bu sanatçılar 1920’lerin sonlarına doğru Türkiye’ye döndükten sonra, 1908’de kurulmuş olan...

İmgecilik Akımı Nedir, Özellikleri, Şairleri, Hakkında Bilgi

İmgecilik, İngiltere’de 1912-1917 arasında gelişen bir şiir akımının adıdır. ABD’li şair Ezra Pound ilk kez 1912’de ilkelerini saptamaya çalıştığı bu akımın kuramsal temeli konusunda...

Milli Edebiyat Hareketi ve Hececiler

Milli Edebiyat Hareketi ve Hececiler Hece vezni, bir şiirde ya da nazım biçiminde yazılmış bir yapıttaki dizelerin eşit sayıda heceden oluşması kuralına dayanır. Veznin çeşitli...

Yeni Roman Akımı Nedir, Özellikleri, Temsilcileri, Hakkında Bilgi

Yeni Roman Yeni Roman, 1950’lerde Fransa’da gelişen bir roman akımtdır. Farklı yaklaşımları olmakla birlikte, geleneksel romanının sınırlarını ve kalıplarını yıkma amacında birleşen yazarların oluşturduğu Yeni...

Barok Resim Sanatı, Sanatçıları, Özellikleri, Gelişimi, Dönemi, Hakkında Bilgi

Barok Resim Batı resim sanatının yaklaşık 17.yy in başı ile 18.yyin ortalan arasında kalan zaman dilimi, Barok anlayışın biçimlenip geliştiği dönemdir. Ancak bu dönemde Gerçekçilik...

Resimde Neo-Klasizm (Yeni Klasikçilik)

Resimde Neo-Klasizm (Yeni Klasikçilik) Herhangi bir dönemde Eski Yunan ve Roma sanatının ölçüleri ve özellikleri üstüne temellendirilen sanatsal eğilimlere genelde Neo-Klasizm adı verilir. Neo-Klasizm kaynak...

Resimde Gerçekçilik (Realizm) Akımı, Sanatçıları, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Gerçekçilik (Realizm) Resimde gerçek bir olay ya da görüntünün, aslına ve özüne uygun biçimde betimlenmesi anlayışı Gerçekçilik olarak adlandırılır. Ancak bu deyim, özel durumlarda birçok...

Resimde Yeni İzlenimcilik (Neo-Empresyonizm) Nedir, Ressamları, Hakkında Bilgi

Yazdığı çeşitli yazılarla Yeni Izlenimciler’in kuramcılığını yapan Signac’a göre o sıralarda daha çok divizyonizm adıyla bilinen bu anlayış, uyum, renk ve rengin ışığını duyumsatacak...

Soyut Dışavurumculuk (Abstre Ekspresyonizm) Akımı, Özellikleri, Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Soyut Dışavurumculuk (Abstre Ekspresyonizm) 1930’lann ikinci yansında ABD ’de, genç kuşak Amerikalı sanatçılann daha ilerici bir sanat arayışına yönelmeleriyle 1920’lerden beri sürmekte olan yerelcilik (regionalism)...

Garip Şiiri, Akımı, Özellikleri, Şairleri, Hakkında Bilgi

Garip Şiiri Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat ve Melih Cevdet Anday’ın başlattıkları Garip akımı, II.Dünya Savaşı yıllarında ortaya çıkmıştır. O yıllarda bir yandan kapitalizmi geliştirici...

Dadaizm Genel Özellikleri, Temsilcileri, Hakkında Ansiklopedik Bilgi

Bu noktadan yola çıkan Alman yazarlar Hugo Ball ve Richard Huelsenbeck, Rumen şair Tristan Tzara ve Alsaslı heykelci Jean Arp 1916’da Zürih’teki Cabaret-Voltaire adlı...

Japon Sineması Tarihi, Yönetmenleri, Hakkında Bilgi

Militarizmin güçlendiği 1930’larda ve II. Dünya Savaşı yıllarında, propaganda filmleri öncelik kazandı. Toplumsal eleştiri taşıyan filmlere ağır bir sansür uygulandı, işgal sırasında ise, Japon...

Fransız Şiirinde Romantik Akım

Lamartine, Hugo, A. de Vigny gibi şairler “soyluluk” ya da “halk” adına, ama hepsi de ortak bir biçimde, değişen dünyaya soğuk bir gözle bakıyorlardı....

Orfizm

Delaunay’a göre Orfistler’in çıkış noktası şuydu: Tamamlayıcı rengi tarafından etkisi kırılmayan bir ana renk, ötekilerle kaynaşarak, bütün renkleri içeren bir etki yapar. Bu görüşe...

Klasikçilik Nedir, Özellikleri, Sanatçıları, Hakkında Bilgi

Klasikçilik deyimi çeşitli dönemlerde, Yunan-Roma Sanatını temel alan ve biçimsel kesinlik, düzen, denge, uyum gibi niteliklerin vurgulanmasına dayanan eğilimleri ya da estetik bakış açısını...

Chaucer’ın Orta Çağ Gerçekçiliği

Chaucer’ın Orta Çağ Gerçekçiliği Ingiltere’de 14.yy edebiyatında romans türü egemendi. Bu romanslar soyluların edebiyat beğenilerine göre yazılmış, toplumun daha büyük kesiminin yaşamla ilişkilerini ve gerçek...

Romanstan Romana

Romans’tan Romana Orta Çağ’ın yazın türü soyluların ve şövalyelerin kahramanlık ve aşk öykülerini anlatan romans türüydü. Cesaret, nezaket, cömertlik, soylu bir kadının uğruna tehlikeden kaçmayarak...