Dünya Edebiyatı

Akaidin Nesefi Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ebû Hafs Necmeddin Ömer b. Muhammed en-Nesefî'nin (ö. 537/1142) akaide dair risalesi. Delillerden tecrit edilmiş olan bu kü­çük risalenin Necmeddin en-Nesef’ye nisbeti ihtilâf konusudur. Leknevî. Zürkâ’nin Şerhu'l-mevâhib'inden naklen, eserin fakih olarak tanınan Necmeddin en-Nesefîye değil,...

el-Muhtasar – Kuduri Muhtevası, Özellikleri, Hakkında Bilgi

el-Muhtaşar. Kudûrî'nin (ö. 428/1031) Hanefi fıkhına dair eseri. Hanefî mezhebinde en çok mel metinlerden biridir. Mâl ründe Halîl b. İshak el-CündîY taşarı için olduğu gibi Hanefî de de "el-kitâb" dendiği zanin bu eseri kastedilir. Yaklaşık...

Arap Edebiyatında Hiciv Türü, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Arap Edebiyatında Hiciv. Hiciv Arap şiirinin en eski ürünlerindendir. Dine dayalı lanetle­me ve beddua formları kâhinlerin büyü mahiyetindeki secilerine, bunlar da irticalî recezlere dönüşmüş, hiciv bu süreç için­de gelişerek bir edebî tür olarak ortaya...

Leyla ve Mecnun – Nizami Konusu, Yazılması, Hakkında Bilgi

İran şairlerinin eserle­rinde çeşitli vesilelerle Leylâ ve Mecnûn adları zikredilmiş ve şiirlere konu olmuşsa da konuyu ­ müstakil bir eser olarak ilk ortaya koyan şair Nizamî Gencevi'dir. Şirvanşahlar'dan Ahsitân b. Menûçihr, Nizâmi'den konuyu manzum...

Matlau’l İtikad – Fuzuli Kitabı, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Matlau'l-İtikad. Fuzûlî'nin (ö. 963/1556) temel akaid ve kelâm konularına dair Arapça eseri. Tam adı Matlau'l-İtikad il ma'rife-ti'î-mebde' ve'l-me'âd olan kitap dört ana bölümden (rükün) oluşmaktadır. Birinci bölüm bilgi konusuna ayrılmış olup burada ilimle marifet kavramlarının...

ﻚ Kef Harfi, Harfinin Okunuşu, Anlamı, Hakkında Bilgi

(ﻚ‎) Kef. Arap alfabesinin yirmi ikinci harfi. Arap alfabesinin yirmi ikinci, Osmanlı alfabesinin yirmi beşinci ve ebced terti­binin on birinci harfi olan kâfin sayı de­ğeri yirmidir. Mahreci Sîbeveyhi'ye göre "kâfin mahrecinin az önü, yani ağzın...

Arı Kovanına Çomak Sokan Kız Kimin Eseri, Kimin Kitabı, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Arı Kovanına Çomak Sokan Kız son dönem İsveçli yazar Stieg Larsson'un polisiye romanı. Milenyum Üçlemesinin 2007'de basılan üçüncü ve son kitabıdır.

Devlet Kimin Eseri, Kitabının Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Devlet Sokrates'in sağlıklı ve mutlu bir toplum hayatı için düşündüğü devlet modelini anlatır. Günümüzdeki devlet felsefesi üzerinde temel kaynaklardan biri olması açısından önemlidir. Aynı zamanda mutluluk felsefesi üzerine yazılmış bir metindir. Eser Platon tarafından...

Göçebe Kimin Eseri, Yazarı Kimdir, Kısaca Konusu Hakkında Bilgi

Knut Hamsun'un üç bölümden oluşan eseri Göçebe, Türkçeye Behçet Necatigil tarafından çevrilmiştir. Knut Hamsun eseri yazarken elli yaşındadır. Eserin bölümleri:

Arketipçi Eleştiri Nedir, Kısaca Hakkında Bilgi

Arketipçi eleştiri (archetypal criticism) 20. yy’da gelişen bir edebiyat eleştirisi anlayışıdır. Adını “ana örnek” ya da “ilk model” anlamına gelen “arketip” sözcüğünden alır. Amacı, eski çağlardan beri insanları etkileyen ve değişik edebi türlerde farklı...

Kütul Kulub Kitabı, Konusu, Yazarı, Hakkında Bilgi

Kütu'l-kulûb. Ebû Tâlib el-Mekkî'nin (Ö. 386/996) tasavvufa dair eseri. Tam adı Kütü'l-kulûb fîmu'âmeleti'l-mahbûb ve vaşii tarîki'l-mürîd ilâ makâmi't-tevhîd olan eserin ne zaman ya­zıldığı kesin olarak belli değildir. Ancak 3S0 (961) yılında vefat eden Ebü'l-Hasan İbn...

Kitabül Harac – Ebû Yûsuf Konuları, Hakkında Bilgi

Kitâbü'l-Harâc. Ebû Yûsuf'un (ö. 182/798) malî konular yanında, muamelât, ceza, idare ve devletler hukuku kapsamına giren çeşitli meseleleri ele alan eseri. Halife Hârûnürreşîd'in talebi üzerine hazırlandığı rivayet edilmekle birlikte kim­liği zikredilmeyen bir halifeye yönelik bir...

Hüccetullahil Baliga Kitabı, Konuları, Hakkında Bilgi

Şah Veliyyullah ed-Dihlevî'nin (ö. 1176/1762) dînî hükümlerin hikmet ve gerekçelerini konu edinen eseri. Kısa bir sunuşun ardından bir mukad­dime ile iki bölümden meydana gelen eserin sunuş kısmında müellif, dinî ilim­lerin temeli olarak kabul ettiği hadisin...

Kırk Hadis Nedir, Yazarları, Konuları, Hakkında Bilgi

Çeşitli konulara dair kırk hadisi ihtiva eden eserlerin ortak adı. Arapça'da erbaûn hadîs, Farsça'da çi­hil hadîs, Türkçe'de kırk hadis diye anı­lan kitap türü, II. (VIII.) yüzyılın ikinci ya­rısından itibaren ortaya çıkmış olup ko­nuyla ilgili derleme...

İspanyol Edebiyatı (Dünya Edebiyatı)

cervantes_1.jpg" border="0" align="left" />CERVANTES * Osmanlı Devleti ile yapılan İnebahtı deniz savaşında esir olarak alınmıştır. Sonradan serbest bırakılmıştır. * Döndükten sonra "DON KİŞOT" romanını yazmıştır. (İlk modern roman) * Bu eserle modern romanın kuruluşu başlamış oldu. *...

Marizibill Şiiri – Guillaume Apollinaire Şiirleri

Büyük bir caddesinde Kolonya’nın Bir gider bir gelirdi akşam vakti Herkese cömert, şirin, cana yakın Bitince kaldırım gider içerdi Basık meyhanelerde yorgun argın Kuru tahtalarda yatmaya razı Alyanak kumral bir oğlan yüzünden Bir Yahudi sarmısak kokar...

Yapısalcı Eleştiri

Kimi yazarların farklı öncüler aramayı sürdürmelerine karşın, Yapısalcılık’ın üzerinde genellikle birleşilen kaynağı F.de Saussure’ün Cours de linguistique generale (Genel Dilbilim Dersleri) adlı yapıtıdır. Saussure bu kitabında dil/söz, ses/anlam, eşsürem/artsürem, sistem/öğe, özdeşlik/karşıtlık gibi kavramları ortaya...

Ana Kimin Eseri, Kimin Kitabı, Romanı, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Ana, Maksim Gorki'nin yazdığı romandır. 1917'deki Rus devrimi öncesindeki Rus işçi sınıfının yoksul yaşantısını anlatmaktadır.

Mizah Nedir, Ne Demek, Kısaca Hakkında Bilgi

Mizah. Edebiyatta düşünceleri espri ve nükteyle süsleyerek anlatan söz ve yazı çeşidi. Aslı, "şaka ve latife yapmak" anlamın­daki mezh kökünden masdar ismi olan müzâhtır. Kelime Kur'an'da geçmemek­le beraber hadislerde mezh kökünden çe­şitli türevler bulunduğu gibi...

Ecinniler Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Ecinniler, Fyodor Mihayloviç Dostoyevski'nin 1872 yılında yayımlanmış romanıdır. Türkçeye Cinler adıyla da tercüme edilmiştir.

Aklından Bir Sayı Tut Kimin Eseri, Kime Aittir, Yazarı Kimdir, Hakkında Bilgi

Aklından Bir Sayı Tut (İngilizce: Think of a Number), John Verdon'un 2010 yılında yayınlanan ilk romanıdır. Roman, emekli cinayet dedektifi David Gurney hakkında bir polisiyedir.

İspanyol Tiyatrosu’nun “Altın Çağı”

Rönesans’la birlikte gelişen ulus kavramının sanat alanına getirdiği bir özellik de geniş alanlara yayılmış insan topluluklarına ortak yasalar, değerler ve inançlar çevresinde çelişme olanakları sağlamasıydı. Bu dönemde Ispanya ve Ingiltere edebiyat ve tiyatro alanında...

Ahkamul Kuran – Herrasi Tefsiri, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Ahkâmü'l-Kur'ân. Şafiî fakihi ve müfessir Kiyâ el-Herrâsî'nin (ö. 504/1110) ahkâm âyetlerinin tefsirine dair eseri. İmam Şafiî'nin Beyhaki tarafından derlenen Ahkâmü'l-Kur'ân' ahkâm âyetlerinin tamamını ihtiva etmediği için, Kiyâ el-Herrâsî diye tanınan Ebü'l-Hasan İmâdüddin Ali b. Muhammed...

Mektubat – İmam Rabbani Nedir, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Mektûbât. İmâm-ı Rabbânî'nin (ö, 1034/1624) mektuplarından derlenen eser. Bir mutasavvıf tarafından yazılan en kapsamlı ve en meşhur mektup külliyatı olup tevarüs ettiği ve geliştirdiği Nakşi­bendî geleneği hakkındaki başlıca kaynak durumundadır. Mektûbât, her şeyden önce İmâm-ı Rabbânî'nin...

Mansurname Nedir, Yazarı, Türü, Konusu, Özellikleri, Hakkında Bilgi

Mansurnâme. Niyazi'nin (XV. yüzyıl) Hallâc-ı Mansûr'a dair manzum menâkıbnâmesi. Hallâc-ı Mansûr'un hayatını, tasavvufî görüşlerini, kerametlerini ve öldürülüşü­nü anlatan Mansurnâme, Ferîdüddin Attâr'a ait olduğu söylenen Farsça sekiz bin beyitlik Cevherü'z-zdi ile yine onun Tezkiretü'l-evliyâ' adlı eserindeki...

En Çok Okunanlar