Din Sosyolojisi

Kuranı Kerimde Sosyal Bütünleşme TEORİDEN PRATİĞE

TEORİDEN PRATİĞE Kur’ân-ı Kerîm’de sosyal bütünleşme konusundaki yukarıdaki tes­pitlerin, şimdi de uygulamadaki durumuna geçmek gerekirse, şüphe­siz bu konuda Hz. Peygamber döneminin bizim için ilk ve...

Tarikatlar

Tarikatlar Ana dinî bünye içerisinde alt gruplar şeklinde tezahür eden cemâatlerin üçüncü ve ihvan birliklerine nispetle daha ileri derecede­ki bir şeklini tarikat cemâatleri meydana getirmektedirler. Zühd...

DİNÎ GURUPLAR

Dinin sosyolojik anlatımı, her şeyden önce onun belli bir dinî topluluk veya cemâat oluşturma özelliğinde toplanmak­tadır. Esasen, her din bir toplum içinde ortaya çıkar...

Sosyolojinin Konu ve Metot Bakımlarından Bazı Özellikleri

Sosyolojinin Konu ve Metot Bakımlarından Bazı Özellikleri Bu gün sosyoloji sahasında birbirinden farklı ekoller ve cereyan­lar mevcuttur. Şüphesiz bu durum, bu bilim dalının nisbeten genç...

İslâm Dini İle Toplumsal Değişme Arasındaki Fonksiyonel İlişkiler

İslâm Dini İle Toplumsal Değişme Arasındaki Fonksiyonel ilişkiler Özünde aşkın kutsala referanslı ancak yine de bir şekilde toplum­sal bir olgu olarak dini bir değişken olarak...

ÖZEL BİR SOSYOLOJİ OLARAK DİN SOSYOLOJİSİ

ÖZEL BİR SOSYOLOJİ OLARAK DİN SOSYOLOJİSİ Sosyolojinin, meselâ ekonomik konularda uzmanlaşmış bir dalı olmak itibariyle iktisat sosyolojisinin konusunun, esas itibariyle, İktisadî hayat ve onun içerisinde...

SOSYAL DEĞİŞMENİN ÇEŞİTLERİ

SOSYAL DEĞİŞMENİN ÇEŞİTLERİ Sosyal değişme, sosyologlar tarafından muhtelif kriterlere göre çeşitli tasniflere tabi tutulmaktadır. Meselâ, bazıları değişmeyi “kali- tatif’ (keyfi- yetle ilgili) ve “kantitatif’ (kemmiyetle...

Kabile ve Millet – Tabi Dini Gruplar

Kabile ve Millet Kan hısımlığına dayanmasının yanı sıra yerine göre komşuluk fak­törünün de işin içine karıştığı bir başka organik cemâat şekli de kabi­ledir. Üstelik kabilede...

Anket Uygulama Usûl ve Teknikleri – Sosyoloji Araştırma Metodları

Anket Uygulama Usûl ve Teknikleri Gözlem tekniklerini ele alırken, burada genel olarak sosyolojide ve özellikle din sosyolojisinde anket uygulamanın usûl ve teknikleri üzerinde biraz durmamız...

Dinî ikaz, İtiraz ve Protestoların Sosyolojik Sonuçla

Dinî ikaz, İtiraz ve Protestoların Sosyolojik Sonuçlan Müesses bir dinî cemâatin, ümmetin veya kilisenin, teşkilatlanıp müesseseleşerek geleneksel bir hal alması karşısında, çeşitli sebep ve iddialarla...

POSTMODERN TOPLUM VE DİN

POSTMODERN TOPLUM VE DİN Yukarıda, modern sanayi toplumunun bazılarınca bilgi toplumu şeklinde adlandırıldığma; ancak öteki bazı sosyolog ve düşünürlerin, bilgi toplumunu, Modernizm sonrası dönemin yeni...

Sosyal Norm Nedir ?

Sosyal Norm Nedir ? Toplum hayatında kişilerin ve grupların tavır ve hareketlerini belirleyen kurallara sosyal norm adı verilmektedir. Toplumsal normlar, kuralları ve otoriteyi belirten standartlara...

İSLÂMİYET YE SOSYO-KÜLTÜREL KONTEKSTİ

İSLÂMİYET YE SOSYO-KÜLTÜREL KONTEKSTİ Hemen her yerde olduğu gibi, sosyolojik bakımdan, İslâm dininin ortaya çıktığı, eski Arabistan’ın toplumsal yapısı, teşkilatı ve kültürü­nün de, onun ekolojik...

SÜBJEKTİF DİN VE OBJEKTİF DİN

SÜBJEKTİF DİN VE OBJEKTİF DİN Din ve toplum arasındaki karşılıklı münasebetlerin, etki ve tepki­ce/ lerin sistematik incelenmesine geçmeden önce, üzerinde durul­ması gereken hususlardan biri de,...

Karizmatik Din Kurucusunun Vefatından Sonra Cemaatin Durumu

Din Kurucusunun Vefatım Müteakip Dinî Cemâat İçerisinde Ortaya Çıkan Gelişmeler: “Teşkilatlanma ve Müesseseleşme"' Yeni kurulan bir dinde, din kurucusunun etrafında toplanan ilk dinî cemâatin, dinin tarihi...

İhvân Birlikleri

İhvân Birlikleri Zühd ve takvâ hareketlerinin daha ileri bir şeklini, onlardan da­ha düzenli bir teşkilata sahip bulunan ve üyeleri arasında çok sıkı bir bağlılığı gerçekleştiren,...

Dinî İkaz, İtiraz ve Protestoların Çeşitleri

Dinî İkaz, İtiraz ve Protestoların Çeşitleri Dinî ikaz, itiraz ve protestolar şekil bakımından ikiye ayrılmakta­dırlar: Birincisi “ferdî” tipteki itirazlardır. İkincisi ise “kolektif’ itiraz ve protestolardır. Birinci...

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE İSLÂMİYET

TOPLUMSAL DEĞİŞME VE İSLÂMİYET Daha önce, toplumsal değişmenin din ile ilişkileri konusunda gös­termeye çalıştığımız gibi, toplumsal değişmeyi açıklamak üzere bugüne kadar birçok nazariye ortaya atılmış,...

Sosyal Fonksiyon Nedir ?

Sosyal Fonksiyon Fonksiyon terimi statü, mevki, meslek, iş ve uğraş manâlarını ifade eder. Belli bir mevki işgal eden kişinin yükümlülüğü altında bulunan görevlere “fonksiyon” (işlev)...

Max Weber’in Tarihî ve Sistematik Din Sosyolojisi

Max Weber’in Tarihî ve Sistematik Din Sosyolojisi Din olaylarının sosyolojik olarak incelenmesinin özel bir araştırma alanını teşkil etmesi şeklinde ortaya çıkan bu olayda ise en...

DİNÎ GRUP VE CEMAATLERİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ

DİNÎ GRUP VE CEMAATLERİN BİRBİRLERİYLE İLİŞKİLERİ Din Sosyolojisi incelemeleri bakımından, dinî grup ve cemâatlerin birbirleriyle olan karşılıklı ilişkileri meselesi, özel bir önemi ha­iz bulunmaktadır. Çünkü bu...

DİNÎ HAREKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI VE TÜRLERİ

DİNÎ HAREKETLERİN GENEL ÖZELLİKLERİ, KAYNAKLARI VE TÜRLERİ Yukarıda dinî hareketlerin, aslında sosyal hareketlerin özel bir tü­rünü oluşturduğuna ve bu sonuncuların da esasında yeni birtakım ta­leplerle...

Monografi Metodu

Monografi Metodu İlk olarak Fransız sosyologu Le Play’m kullandığı bir metottur. Gerçekte Le Play bu metotla işçi aileleri üzerinde çalışmalar yapmıştır. Ancak onun, bu ailelerin...

Dolaysız Gözlem

Dolaysız Gözlem Günün olaylarını olduğu gibi doğrudan doğruya müşahede etmek demektir. Bir başka deyişle dolaysız gözlem, toplumda yaşayan dinî gerçeğin dolaysız olarak gözlenmesinden ibarettir. Bu...

Sırf Dinî Tutum ve Davranışların Psiko-Sosyolojisi

Sırf Dinî Tutum ve Davranışların Psiko-Sosyolojisi Münhasıran dinî tutum ve davranışlar düzeyinde, dinî inanç, ibadet ve pratiklerin sosyolojisi bakımından onları, kendi iç dinamik­lerinin yanı sıra...

En Çok Okunanlar