Din Sosyolojisi

Etnolojik Akımın Tekâmülcü Din Nazariyeleri – Din Sosyolojisinin Doğuşu

Etnolojik Akımın Tekâmülcü Din Nazariyeleri Bununla birlikte, A. Comte’un pozitivizminden kaynaklanmakta olup, H. Spencer’de daha da sistemleştirilmek istenen dinî tekâmül fikri ve özellikle Onun dinlerin...

Dinî tecrübenin üç ana tezahür sahası­

Fransız din sosyoloğu G. ie Bras, dinî hayat içerisinde üç ana ke­sim ayırt etmektedir ki, bunlar dinî tecrübenin üç ana tezahür sahası­nı oluşturmaktadır. Bunlar...

Taklitten Ari Sosyolojisi Ve Din Sosyolojisi İnşasının İmkan Ve Sorunları Sempozyumu

  Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Konferans Salonu'nda düzenlenen sempozyum, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sivas Belediye Başkanı Doğan Ürgüp, sempozyumda yaptığı...

Sosyal İlişkiler Nedir ?

Sosyal İlişkiler Toplum üyelerinin ortaklaşa maddî ve manevî faaliyetleri dolayısıyla aralarında oluşan bağlantıların tamamına toplumsal ilişkiler denir. Aslında toplumsal ilişkiler, toplumu meydana getiren kişiler arasındaki...

DİN HAKKINDA YAPILAN ÇEŞİTLİ TARİFLER VE TENKİDİ

DİN HAKKINDA YAPILAN ÇEŞİTLİ TARİFLER VE TENKİDİ Genellikle İslâm Kelâmcıları dini, “Allah tarafından vahiy yo­luyla ve peygamberleri aracılığıyla vazedilen ve saliklerini dünya ve ahirette...

Kültür Nedir ?

Kültür Genellikle, bilgi, inanç, san’at, ahlâk, hukuk, örf ve âdetler ve insanın toplumun bir üyesi olarak elde ettiği bütün yetenekler şeklinde tanımlanan kültür, bir başka...

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE DİN SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI

ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE DİN SOSYOLOJİSİ ARAŞTIRMALARI Nitekim meselâ bugün Fransa'da Gabriel Le Bras’m başlattığı araştırma çığırı etrafında toplanmış bulunan din sosyologları özelikle Fransa’daki dinî hayat üzerine...

Dinî tecrübelerin objektifleştikleri boyutlar

Pinard de la Boullaye, dinî olaylara şu üç perspektiften yaklaşıl­ması gerektiğini ifade ederken, dinî tecrübelerin objektifleştikleri üç boyuta işaret etmekteydi: Dinî olayların sosyal-psikolojik tezahürleri, ...

DİN SOSYOLOJSİNİN DOĞUŞUNA Öteki Katkılar

DİN SOSYOLOJSİNİN DOĞUŞUNA Öteki Katkılar Din sosyolojisinin bağımsız bir İlmî disiplin olarak ortaya çıkışı döneminde onun gelişmesine katkıda bulunanlar yukarıda adından söz edilenlerden ibaret değildir....

SOSYOLOJİK YAKLAŞIMDA DİN

SOSYOLOJİK YAKLAŞIMDA DİN Gerçekte ise, dinin tabiatının tek taraflı anlaşılmalarından her bi­ri gerçeğin sadece bir yönünü kapsamakta olup, üstelik onlar genel­likle öteki veçhelerin önemini azaltmak...

Sosyal Olay Ne Demektir ?

  Sosyal Olay Ne Demektir ? Sosyal hayatın gerçekliği en azından iki yada daha çok insanın şu­urlu karşılıklı ilişkilerine dayandığına göre, sosyal olayların ilk vasfı,...

Sosyal Değişme Nedir ?

Sosyal Değişme Nedir ? Her toplumun, birçok iç ve dış etkenler ve dinamikler altında, sürekli bir oluş ve akış halindeki bir süreçte bize kendini sunduğuna...

AÇIKLAMA (ERKLÂREN) VEYA ANLAYIŞ (VERSTEHEN) – SOSYOLOJİ

AÇIKLAMA (ERKLÂREN) VEYA ANLAYIŞ (VERSTEHEN) Vasıflayıcı sosyoloji (sosyografi) ye bağlı olarak yapılacak olan tarihî, etnoloji ve istatistik karşılaştırmalar bir açıklama ve değerlendirme ile sonuçlanmalıdır. Olayların...

KARŞILAŞTIRMA – ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE KARŞILAŞTIRMA

KARŞILAŞTIRMA KARŞILAŞTIRMA - ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİNDE KARŞILAŞTIRMA Bilimsel gerçeğe erişmede tek başına gözlem yani vasıflama yeterli değildir. Çünkü Sosyoloji istatistik veya sosyolojik tasvir anlamını ifade eden “Sosyografi”...

Genetik Din Sosyolojisi

Genetik Din Sosyolojisi Genetik sosyoloji anlayışının din sosyolojisine uygulanışından ibaret bulunan bu temayülü de kendi içerisinde şu üç alt grupta toplamak mümkündür: Fonksiyonel Din Sosyolojisi Burada fonksiyonel...

Din Sosyolojisinin Doğuşu ve Gelişimi

Sosyolojinin sistemleşmesi, kurumsallaşması ve kendini ‘felsefe’den sıyırarak bağımsız bir bilim haline gelmesi 19. yüzyılın ortalarında gerçekleşmiştir. İlk defa Aguste Comte (1839) tarafından kullanılan sosyoloji kelimesi, Latince “socio”...

DÎNÎ TECRÜBENİN SOSYOLOJİK ANLATIMI: DÎNÎ BİRLİK VEYA CEMÂAT

DÎNÎ TECRÜBENİN SOSYOLOJİK ANLATIMI: DÎNÎ BİRLİK VEYA CEMÂAT Dinî tecrübenin teorik ve pratik anlatımları onun bir üçüncü yö­nü olan sosyolojik veçhesiyle tamamlanmaktadır. Çünkü, yaşayan bir...

SÜBJEKTİF DİN VE OBJEKTİF DİN

SÜBJEKTİF DİN VE OBJEKTİF DİN Din ve toplum arasındaki karşılıklı münasebetlerin, etki ve tepki­ce/ lerin sistematik incelenmesine geçmeden önce, üzerinde durul­ması gereken hususlardan biri de,...

Aile Tabiî Dinî Gruplar

Tabiî Dinî Gruplar Aile Aile, organik cemâat bağları ile dinî bağların çakıştığı tabiî dinî grupların karakteristik bir örneğidir. Esasen, din gibi aile kurumu da bütün toplumlarda...

Sosyal Kurum Nedir ?

Sosyal Kurum Sosyal “kurum” (müessese)lar bir toplumda çoğunluk tarafından paylaşılan ve bazı temel grup ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik davranış örüntüleridir. Onlar; kanunlar, tüzükler veya örf ve...

DİN SOSYOLOJİSİNİN SİSTEMATİK VE BAĞIMSIZ BİR İLMÎ DİSİPLİN OLARAK KURULUŞU

DİN SOSYOLOJİSİNİN SİSTEMATİK VE BAĞIMSIZ BİR İLMÎ DİSİPLİN OLARAK KURULUŞU Etnolojik Din Sosyolojisinden Tarihî, Tipolojik, Fenomenolojik ve Sistematik Din Sosyolojisine  XX. yüzyılın başlarından itibaren entelektüel...

Dinin Sosyolojik Manası

Din sosyolojisi, dinin sosyolojik manasıyla ilgili bir sosyal bilim dalıdır. Dinin sosyolojik manası, dini sosyolojik zaviyeden ele almayı; anlamayı, tasvir etmeyi, yorumlamayı; dinin toplumsal gerçekliğini; sosyal...

Bergson’un Tipolojisi – DİN SOSYOLOJİSİNİN DOĞUŞU

Bergson’un Tipolojisi Bergson’un Ahlâk ve Dinin İki Kaynağı (Les Deux Sources de la Morale et de la Religion) adlı eseri gerçekten de Din Felsefesi ve...

Tekâmülcü Din Nazariyelerine Tepkiler – Din Sosyolojisi

Tekâmülcü Din Nazariyelerine Tepkiler Dinlerin menşeini ister animizmde ister natürizmde isterse büyüde görsünler, bütün bu ilk tekâmülcü din nazariyeleri farklı derecelerde de olsa müşterek bir...

DİN SOSYOLOJİSİNİN KISA TARİHİ

  Öncüler Din sosyolojisinin nispeten yeni bir bilim olduğunu, 20. yüzyılın başlarında bağımsız, deneysel ve sistematik bir bilim haline geldiğini belirtmiştik. Bu anlamda din sosyolojisi bilim olarak yeni...

En Çok Okunanlar