DİN ve KİMLİK

DİN ve KİMLİK Yukarıdaki açıklamalarımızda dinin, bir toplum içerisindeki salt dinî işlevlerinin ötesinde önemli tamamlayıcı toplumsal fonksiyonla­rının bulunduğuna ve bu çerçevede onun kişisel ve toplumsal...

DİN SOSYOLOJİSİNİN KISA TARİHİ

  Öncüler Din sosyolojisinin nispeten yeni bir bilim olduğunu, 20. yüzyılın başlarında bağımsız, deneysel ve sistematik bir bilim haline geldiğini belirtmiştik. Bu anlamda din sosyolojisi bilim olarak yeni...

Sosyal Değişme Faktörü Olarak Din

Sosyal Değişme Faktörü Olarak Din ■ Kutsal metinlere, geleneğe, sembollere bağlılık, özellikle gelenek­leşmiş ve müesseseleşmiş bir dini, eşyanın mevcut düzenini muhafaza­ya götürmekte ve böyleee din,...

Sosyolojinin Konu ve Metot Bakımlarından Bazı Özellikleri

Sosyolojinin Konu ve Metot Bakımlarından Bazı Özellikleri Bu gün sosyoloji sahasında birbirinden farklı ekoller ve cereyan­lar mevcuttur. Şüphesiz bu durum, bu bilim dalının nisbeten genç...

Dinî ikaz, İtiraz ve Protestoların Sosyolojik Sonuçla

Dinî ikaz, İtiraz ve Protestoların Sosyolojik Sonuçlan Müesses bir dinî cemâatin, ümmetin veya kilisenin, teşkilatlanıp müesseseleşerek geleneksel bir hal alması karşısında, çeşitli sebep ve iddialarla...

TÜRKİYE’DE DÎN SOSYOLOJİSİ

TÜRKİYE'DE DÎN SOSYOLOJİSİ Eğer bağımsız ve tecrübî bir ilim olarak din sosyolojisi yakın bir ta- rihe sahipse, şüphesiz o Türkiye’de daha da yakın bir tarihe...

DİN VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME

DİN VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME sosyoloji tarihi ile meşgul olanların dikkatini çeken önemli husus­lardan biri, toplumla ilgili en orijinal görüşlerin, sosyal olayların realitesinin insanlar üzerindeki nüfuzunu...

GENEL VE ÖZEL SOSYOLOJİLER NELERDİR ?

GENEL VE ÖZEL SOSYOLOJİLER XIX.Yüzyıl boyunca sosyoloji deneysel ve bağımsız bir bilim olarak ortaya çıkarken, bu bilimin kurucuları onun çeşitli alt bölümlere ayrılması ve parçalanmasına...

DİNİ TECRÜBENİN İFADE ŞEKİLLERİ

DİNİ TECRÜBENİN İFADE ŞEKİLLERİ Kutsalın tecrübesi şeklinde tanımlanan dinî tecrübe muhtelif şekil- lerde objektifleşerek türlü ifade tarzlarına bürünmektedir. Strük- türal Din Sosyolojisi, bir dinî tecrübede...

Din Kurucusunun Vefatını Müteakip Dinî Cemâat İçerisinde Ortaya Çıkan Gelişmeler:

Din Kurucusunun Vefatım Müteakip Dinî Cemâat İçerisinde Ortaya Çıkan Gelişmeler: “Teşkilatlanma ve Müesseseleşme"' Yeni kurulan bir dinde, din kurucusunun etrafında toplanan ilk dinî cemâatin, dinin tarihi...

Modern Dönemde İslâmiyet

Modern Dönemde İslâmiyet Aslında, özellikle Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi Sami kökenli iki dinin rekabet ortamında, putperest Arapların arasında ortaya çıkan İslâmiyet, bir yandan daha başlangıçtan...

Saba Araştırması

Saba Araştırması Din sosyolojisi çalışmalarında özellikle Amerikalı din sosyologlarının sık sık yararlandıkları bir usûl de alan araştırması veya alan çalışması denilen metottur. Bu tür çalışmalarda...

Sosyal Grup Nedir

Sosyal Grup Nedir Sosyal Grup Sosyal grup terimi, insanların farklı birikme ve birleşmelerini ifade etmektedir. Bununla birlikte insanların oluşturdukları her çeşit birlik bir sosyal grubu ifade...

Dinî Teşkilat ve Otorite Tipleri –

Dinî Teşkilat ve Otorite Tipleri Dinî cemâatlerin bu şekilde teşkilatlanması, genelde iki tarzda ol­maktadır: Birincisi, “azamî” (maksimist) teşkilatlanmadır ki, burada sıkı bir şekilde ve hiyerarşik bir...

KOLEKTİVİST TOPLULUKLAR VE MİLLÎ DİNLER

KOLEKTİVİST TOPLULUKLAR VE MİLLÎ DİNLER İnsanlığın dinî tarihi aracılığı ile sahip bulunduğu dinî miras göz önünde tutulduğunda, din ve toplum ilişkileri açısından dikkate de­ğer olan...

SOSYAL FARKLILAŞMANIN TİPİK BİR ANLATIMI OLARAK DERNEKLEŞME OLGUSU VE DİN

SOSYAL FARKLILAŞMANIN TİPİK BİR ANLATIMI OLARAK DERNEKLEŞME OLGUSU VE DİN Toplumu teşkil eden muhtelif tabakalar müşterek bir menfaat ve fikir katsayısı tarafından birleştirildikleri sürece büyük...

Klan Dini Gruplar

Klan Dini Gruplar Aile grubundan daha büyük organik gruplar klanlardır. Klan sözü menşeini Keltçe‘den almakta ve oğul anlamına gelmektedir. İskoç- ya’da kabile veya aileye mensubiyeti...

Din Sosyolojisinin Konusu

Bir sosyal bilim olan sosyoloji, diğer bilimlerden konusu ve alanı itibariyle farklılık gösterir. Sosyolojinin konusu insan toplumlarıdır. Toplumu ve orada meydana gelen sosyal olayları inceler. Toplum...

SOSYOLOJİK YAKLAŞIMDA DİN

SOSYOLOJİK YAKLAŞIMDA DİN Gerçekte ise, dinin tabiatının tek taraflı anlaşılmalarından her bi­ri gerçeğin sadece bir yönünü kapsamakta olup, üstelik onlar genel­likle öteki veçhelerin önemini azaltmak...

Yerleşik Grupların DİNÎ TUTUM VE DAVRANIŞLARI

Yerleşik Grupların DİNÎ TUTUM VE DAVRANIŞLARI Yerleşik Gruplar Göçebelikten yerleşikliğe geçiş ve yerleşik hayat da kendine has bir hayat formuna veya daha doğrusu formlarına sahip olup,...

Diyalektik Din Sosyolojisi

Diyalektik Din Sosyolojisi Tarihî Maddeciliğin, Hegel’den gelen ve tarihin “tez, antitez, sentez” şeklindeki çatışmacı bir telâkkiye göre yorumlandığı toplum modelinde, dinin, “ircacı” (redüktivist) bir yaklaşımla...

GELENEKSEL TOPLUM VE DİN

GELENEKSEL TOPLUM VE DİN Bir ideal-tip olarak ele alındığında, sosyo-ekonomik yapısı itiba­riyle, üyelerinin tabiatın kendilerine sunduğu mallardan doğrudan doğruya ihtiyaçlarını karşıladıkları ve onları sadece cüz’i...

Sosyal Değişmenin Din Üzerindeki Etkileri

Sosyal Değişmenin Din Üzerindeki Etkileri Dinle sosyal değişmenin karşılıklı ilişkileri bakımından üzerinde durmamız gereken önemli bir konu da sosyal değişme olayının din üzerindeki etkileri meselesidir....

En Çok Okunanlar