Din Sosyolojisi

Dinin Sosyolojik Manası

Din sosyolojisi, dinin sosyolojik manasıyla ilgili bir sosyal bilim dalıdır. Dinin sosyolojik manası, dini sosyolojik zaviyeden ele almayı; anlamayı, tasvir etmeyi, yorumlamayı; dinin toplumsal gerçekliğini; sosyal bir fenomen olarak dini, din ile toplumun karşılıklı ilişkilerini, olduğu veya...

Sebeplilik, Sosyal Determinizm ve Kanun Meselesi

Sebeplilik, Sosyal Determinizm ve Kanun Meselesi Bu bakımdan, din sosyolojisinde en önemli iş, ele alman olayı doğru olarak anlamak, açıklamak, manâlandırmak ve yorumlamakta toplanmaktadır. Tarafsız bir gözlemci, din ve toplum ilişkilerindeki karmaşıklığın kolayca farkına varabilir....

Sosyoloji Nedir

Sosyoloji Nedir? Sosyoloji kelimesi, Lâtince “toplum” anlamına gelen “socius” ve Yunanca “bilgi” anlamına gelen “logos” kelimelerinin, dil kuralları ba­kımından galat bir biçimde de olsa, birleştirilmesi suretiyle ortaya çık­mış ve milletlerarası bilim dilinde bu şekliyle...

Evrensel Dinlerin Devletle Olan İlişkileri İslâmiyet

Evrensel Dinlerin Devletle Olan İlişkileri İslâmiyet İslâmiyet Din ile devletin birbirleriyle olan ilişkilerinin aydınlatılması bakı­mından başka birçok örneklerin üzerinde durulması da faydalı olur­du. Ancak, ders notlarının sınırları içerisinde burada önemine binaen İslâmiyet’in devletle ilişkileri ile ülkemiz...

Dinî İkaz ve Protestoların Sebepleri

Dinî İkaz ve Protestoların Sebepleri Dinî ikaz, itiraz ve protestoların ortaya çıkışı ve gelişmesinde di­nî, siyasî, ekonomik, kültürel, vb. birçok durum, şart ve faktörlerin doğrudan doğruya veya dolaylı şekilde rol oynayacakları muhakkak­tır. Aynı şekilde onlarda...

Din Sosyolojisinin Bilimler Sınıflamasındaki Konumu

Çağlar boyunca, gerek İslâm düşünürleri arasında, gerekse Batı bilim dünyasında bilimlerin sınıflaması, her birinin kendine özgü yaklaşım biçimlerine göre yapılmıştır. Bu yüzden, farklı ölçütlere göre, birçok “Bilimler Sınıflaması” dan (tasnifi) söz edilebilir. Bütün bu sınıflamaların değerlendirilmesi konumuz dışındadır....

GÜNÜMÜZDE DİN SOSYOLOJİSİ VE BU ALANDA ORTAYA ÇIKAN BELLİ BAŞLI EĞİLİMLER

GÜNÜMÜZDE DİN SOSYOLOJİSİ VE BU ALANDA ORTAYA ÇIKAN BELLİ BAŞLI EĞİLİMLER Uzun bir hazırlık dönemini müteakip, tarihinin başlangıcından itibaren sosyoloji, dinî olayların tetkikine yöneldiği gibi, yeni disiplin ilerleyip, onun araştırma metotları da mükemmelleştikçe bu eğilim daha da...

Konfesyonel Din Sosyolojileri

Konfesyonel Din Sosyolojileri Marksist ve dolayısıyla da ideolojik yönelimli bu din sosyolojisi araştırmalarından başka bir de, genel olarak Kilise çevrelerinin din sosyolojisi araştırmalarının da değer yüklü olmaktan ve pratiğe yönelmekten kendilerini kurtaramadıkları dikkati çekmektedir. R....

Dinler ve Dünya Hayatı Karşısındaki Tutumları

Dinler ve Dünya Hayatı Karşısındaki Tutumları Bir iç durum veya sübjektif tecrübe olarak kaldığı sürece dinî tec­rübenin objektif durumlar ve tutumlar üzerinde etki yapması söz ko­nusu değildir. Sırf kişisel olan bir din sübjektiflik kalıpları arasında...

Cemâatten Cemiyete İntikal

Cemâatten Cemiyete İntikal Modern bir toplumun akılcı, bilimsel ve lâik esaslara göre yeniden inşası, geleneksel anlayış ve yaşayışta çok önemli değişiklik ve yeni düzenlemeleri de beraberinde getirmiş olduğundan, doğrusu Türkiye Cumhuriyetinin bu ilk döneminde gerçekleştirilmiş...

Mahallî Birlikler: Köyler ve Şehirler Tabiî Dinî Gruplar

Mahallî Birlikler: Köyler ve Şehirler Tabiî Dinî Gruplar Tabiî bağlarla kurulmuş olan gruplar sadece aileler ve klanlardan ibaret değildir. Kan hısımlığının yanı sıra komşuluğun etkisiyle oluş­muş mahalli birlikler de tabiî gruplardandır. Nitekim, sosyal antropo­loji toplumun...

Olay İncelemesi

Olay İncelemesi Sosyolojide ve tabii ki din sosyolojisinde, zincirleme süreçlerin veya bir olaylar yahut olgular grubunun inceleme konusu yapılmasının yanı sıra, münferit olayların incelenmesi de söz konusu olabilmektedir. Buna “vak3a incelemesi” {etüde de cas) denmektedir....

Tarihi Etnolojik, Etnografik, Folklorik, Antropolojik ve Fenomenolojik Eğilimler DİN SOSYOLOJİSİNİN DOĞUŞU

Tarihi Etnolojik, Etnografik, Folklorik, Antropolojik ve Fenomenolojik Eğilimler DİN SOSYOLOJİSİNİN DOĞUŞU Din sosyolojisinin tarihçesi içerisinde, doğrudan doğruya din sosyolojisi ile uğraşmamış olmakla birlikte, onun gelişmesinde oldukça yararlı olan ve üstelik pozitivist din anlayışına tepkiyi temsil eden...

Toplum Nedir ?

  Toplum Nedir ? içtimai tezahürlerin yada sosyal olaylar, olgular ve süreçlerin ilmi olarak tarif ettiğimiz sosyolojinin konusunu daha açık bir şekilde be­lirtmiş olmak bakımından onu, “belli zaman ve mekândaki toplumu ve toplumsal gerçekleri vasıflayan,...

Din Sosyolojisi Araştırmalarında Objektiflik İhtiyacı

Din Sosyolojisi Araştırmalarında Objektiflik İhtiyacı Gerçeği, her türlü duygu ve ihtirastan uzak olarak inceleme istek ve yeteneği şeklinde tanımlayabileceğimiz İlmî objektiflik, din sosyologunun temel prensibidir. Tecrübeye dayanan din sosyolojisi, dinî- sosyal olayları incelerken kıymet hükümlerine...

TÜRKİYE’DE DİN SOSYOLOJİSİ

Batı’da, sosyolojinin felsefi bir geleneği vardır. Sosyoloji, felsefi düşüncenin toplum olayları üzerine eğilmesi sonucu doğmuştur. Ülkemizde ise, İbn Haldun’un etkisiyle sosyolojinin ilk habercileri tarihçiler olmuştur. Katip Çelebi, Naima, Müneccimbaşı, Pirizâde, Ahmet Cevdet Paşa, Mizancı Murat Bey bunun örnekleridir....

DİN ve KÜLTÜR

DİN ve KÜLTÜR Yukarıda işaret edildiği üzere, hakikaten, toplumsal yapının bir modelini oluşturan toplum kültürünün içerisinde maddî unsurlar ile manevî unsurları birbirinden ayırt etmek mümkün olup; maddî kül­türe toplumun üretim araçları, taşıtlar, saklama ve koruma...

SOSYAL BÜTÜNLEŞME NEDİR?

SOSYAL BÜTÜNLEŞME NEDİR? Birleşmek, kaynaşmak, birlik, ahenk ve denge içinde bulunmak, yek vücût olmak ... gibi manâlara gelen ve Batı dillerindeki “integra- tion”m karşılığı olan “bütünleşme” sosyolojide, toplumdaki küçük ya da alt gruplar, cemâatler, menfaat...

Din Sosyolojisinin Konusu

Bir sosyal bilim olan sosyoloji, diğer bilimlerden konusu ve alanı itibariyle farklılık gösterir. Sosyolojinin konusu insan toplumlarıdır. Toplumu ve orada meydana gelen sosyal olayları inceler. Toplum içinde ortaya çıkan sosyal ilişkileri, sosyal olayları, sosyal kurumları, sosyal yapıları...

Sosyal İlişkiler Nedir ?

Sosyal İlişkiler Toplum üyelerinin ortaklaşa maddî ve manevî faaliyetleri dolayısıyla aralarında oluşan bağlantıların tamamına toplumsal ilişkiler denir. Aslında toplumsal ilişkiler, toplumu meydana getiren kişiler arasındaki benzerlikler ve farklılıklardan doğarlar ve aynı gruba birlikte mensup olma...

Cinsiyet ve Yaş Üzerine Kurulmuş Cemiyetler – Tabi Dini Gruplar

Cinsiyet ve Yaş Üzerine Kurulmuş Cemiyetler Tabiî bağlarla dinî bağların aynîleştiği grup şekillerinden biri de cinsiyet ve yaş gruplarıdır. Zira, yerine göre aynı yaştan olanlar veya aynı cinsiyete mensup bulunanlar çok sıkı bir şekilde kenetlenmiş...

Dinî ikaz, İtiraz ve Protestoların Sosyolojik Sonuçla

Dinî ikaz, İtiraz ve Protestoların Sosyolojik Sonuçlan Müesses bir dinî cemâatin, ümmetin veya kilisenin, teşkilatlanıp müesseseleşerek geleneksel bir hal alması karşısında, çeşitli sebep ve iddialarla dinî ikaz, itiraz ve protestolarda bulunan kimselere başka­larının da iltihakı...

SOSYAL FARKLILAŞMANIN TİPİK BİR ANLATIMI OLARAK DERNEKLEŞME OLGUSU VE DİN

SOSYAL FARKLILAŞMANIN TİPİK BİR ANLATIMI OLARAK DERNEKLEŞME OLGUSU VE DİN Toplumu teşkil eden muhtelif tabakalar müşterek bir menfaat ve fikir katsayısı tarafından birleştirildikleri sürece büyük boyutlara ula­şan değişmeler ortaya çıkmaz. Ancak bu birleştirici gücün kısmen...

En Çok Okunanlar

Kategoriye Göre Sırala