Din Sosyolojisi

SOSYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ NELERDİR ?

SOSYOLOJİNİN BÖLÜMLERİ Bu açıklamalar ışığında, sosyolojinin bölümlerini aşağıda görüldüğü şekilde toplamak mümkündür: 1. Genel Sosyoloji, 2. Genetik Sosyoloji, 3. Sosyal Morfoloji: a) Coğrafî Sosyoloji (Beşerî Coğrafya), b) Sosyal Demografi (Nüfus bilimi), c) Sosyal Ekoloji. 1. Sosyal Fizyoloji, 2. Küçük Gruplar Sosyolojisi (İlk Gruplar...

DİN VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME

DİN VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME sosyoloji tarihi ile meşgul olanların dikkatini çeken önemli husus­lardan biri, toplumla ilgili en orijinal görüşlerin, sosyal olayların realitesinin insanlar üzerindeki nüfuzunu en güçlü bir şekilde hisset­tirdiği toplumsal çalkantı ve kriz dönemlerinde...

Modern Dönemde İslâmiyet

Modern Dönemde İslâmiyet Aslında, özellikle Hıristiyanlık ve Yahudilik gibi Sami kökenli iki dinin rekabet ortamında, putperest Arapların arasında ortaya çıkan İslâmiyet, bir yandan daha başlangıçtan itibaren kendini Hz. İbrahim kanalı ile bir şekilde bu iki...

DİN ve BÜYÜ

DİN ve BÜYÜ Birtakım gizli yöntemlerle tabiatüstü güçlere başvurmak süreriyle insanlara ve toplumsal yaşamın akışına etki edilebileceği ve olayların istenilen yönde değiştirilebileceğine inanmaktan ibaret olan sihir olaylarına en eski çağlardan bilim ve tekniğin, rasyonel düşüncenin...

Sosyal Fonksiyon Nedir ?

Sosyal Fonksiyon Fonksiyon terimi statü, mevki, meslek, iş ve uğraş manâlarını ifade eder. Belli bir mevki işgal eden kişinin yükümlülüğü altında bulunan görevlere “fonksiyon” (işlev) denir. Sosyal sistemin bütününe göre unsurlarının işleyiş biçimi onların fonksiyonunu...

DÎNÎ TECRÜBENİN SOSYOLOJİK ANLATIMI: DÎNÎ BİRLİK VEYA CEMÂAT

DÎNÎ TECRÜBENİN SOSYOLOJİK ANLATIMI: DÎNÎ BİRLİK VEYA CEMÂAT Dinî tecrübenin teorik ve pratik anlatımları onun bir üçüncü yö­nü olan sosyolojik veçhesiyle tamamlanmaktadır. Çünkü, yaşayan bir din, tabiatı icabı sosyal münasebetler kurmak ve sürdürmek zorunda­dır. Din...

Sosyolojinin Konu ve Metot Bakımlarından Bazı Özellikleri

Sosyolojinin Konu ve Metot Bakımlarından Bazı Özellikleri Bu gün sosyoloji sahasında birbirinden farklı ekoller ve cereyan­lar mevcuttur. Şüphesiz bu durum, bu bilim dalının nisbeten genç ol­masından ileri gelmektedir. Bununla birlikte, modern sosyolojide, tüm sosyologların üzerinde...

Zühd ve Takvâ Hareketleri

Zühd ve Takvâ Hareketleri Bu çeşit zühd ve takvâ hareketlerinin çeşitli örneklerini Hıristi­yanlık, Zerdüştlük, Budizm, Jainizm, Yahudilik ve İslâmiyet’te bul­mak mümkündür. Meselâ Hıristiyanlıkta özellikle XVII. yüzyıldan itibaren çok sayıda görülen zühd hareketleri bunun tipik örnekleridir....

KOLEKTİVİST TOPLULUKLAR VE MİLLÎ DİNLER

KOLEKTİVİST TOPLULUKLAR VE MİLLÎ DİNLER İnsanlığın dinî tarihi aracılığı ile sahip bulunduğu dinî miras göz önünde tutulduğunda, din ve toplum ilişkileri açısından dikkate de­ğer olan hususlardan biri şudur ki, dinî yaşayış, bu tiplerin her birine...

Karizma, Otorite, Teşkilat ve Gelenekleşme – Din Sosyolojisi

Karizma, Otorite, Teşkilat ve Gelenekleşme Dinin yayılması, mensuplarının çoğalması, dinî cemâatin farklılaş­ması ve giderek karmaşık bir yapıya bürünmesinin güçlü bir teşkilatın kurulmasını da gerektirdiğine işaret edilmişti. Zira, aslında karizma­ya dayalı bir otorite istisnaîdir. Onun hukukî...

SOSYAL BÜTÜNLEŞME NEDİR?

SOSYAL BÜTÜNLEŞME NEDİR? Birleşmek, kaynaşmak, birlik, ahenk ve denge içinde bulunmak, yek vücût olmak ... gibi manâlara gelen ve Batı dillerindeki “integra- tion”m karşılığı olan “bütünleşme” sosyolojide, toplumdaki küçük ya da alt gruplar, cemâatler, menfaat...

İslâm Dini İle Toplumsal Değişme Arasındaki Fonksiyonel İlişkiler

İslâm Dini İle Toplumsal Değişme Arasındaki Fonksiyonel ilişkiler Özünde aşkın kutsala referanslı ancak yine de bir şekilde toplum­sal bir olgu olarak dini bir değişken olarak aldığımızda, din ve toplum arasındaki ilişkilerin, etki ve tepkilerin karşılıklı...

Peter Berger Kimdir Hayatı ve Fikirleri

Çağdaş dinin sosyal psikolojisi hakkındaki görüşünü büyük ölçüde Luckmann’a borçlu olduğunu ifade eden Berger, “Dinin Sosyal Gerçekliği” adlı eserinde, insanı merkeze oturtan antropolojik ve fenomenolojik bir din sosyolojisinin yöntemlerini geliştirmeye çalışmaktadır. Dini, onun toplumsal işlevselliği açısından tanımlamaya girişen...

Din Sosyolojisinde Dini Grup Tipolojileri

   Bu noktada Hıristiyanlığın dışındaki diğer dinler pek itibara alınmamıştır. Batılı din sosyologları genel olarak dini grupları; topluma verilmiş birer cevap, birer sosyal realite ve sosyalleşme çabaları olarak algılamaktadır. Bu durum Batı’da birçok dini grubun...

Olay İncelemesi

Olay İncelemesi Sosyolojide ve tabii ki din sosyolojisinde, zincirleme süreçlerin veya bir olaylar yahut olgular grubunun inceleme konusu yapılmasının yanı sıra, münferit olayların incelenmesi de söz konusu olabilmektedir. Buna “vak3a incelemesi” {etüde de cas) denmektedir....

İslam Dünyasında Din Sosyolojisi

İslam dünyasında bilimlerin oluşum süreci çok erken bir dönemde başlamıştır. İslam’ın başlangıç yıllarından itibaren gerek Kur’an–ı Kerim’in gerekse Hz. Muhammed’in bilgiyi, öğrenmeyi, aklı ve düşünceyi öven, özendiren açık beyanlarının Müslümanların kısa zamanda bu alanlarda önemli mesafeler kat etmelerinde...

KARMAŞIK TOPLUMLARDA SOSYAL FARKLILAŞMA, TABAKALAŞMA VE DİN

KARMAŞIK TOPLUMLARDA SOSYAL FARKLILAŞMA, TABAKALAŞMA VE DİN Tıpkı ilkel ve az farklılaşmış toplumlarda olduğu gibi, daha ileri ve karmaşık toplumlarda da meşguliyet, mevki, durum ve fonksiyon fark­lılıklarının dinle yakından ve karşılıklı münasebetleri bulunmaktadır. Gerçekten de, ilkel...

ÇEŞİTLİ TOPLUM TİPOLOJİLERİ

ÇEŞİTLİ TOPLUM TİPOLOJİLERİ Sosyologlar toplumları çeşitli şekilde tiplere ayırmaktadırlar. Esa­sen toplumları belli kriterlere göre tasnif etme işi oldukça eskidir. İs­lâm bilginlerinden meselâ Fârâbî onları “Fazıl Toplum” ve “Fazıl Ol­mayan Toplum” şeklinde ikiye ayırmaktadır. İbn Haldûn’un...

TRANZİSYONEL TOPLUMLARDA DİN

TRANZİSYONEL TOPLUMLARDA DİN Rocher’nin ideal-tipleştirmesinden hareketle toplumlarm di- kotomik bir biçimde geleneksel/modem şeklindeki ikili tasnifinden hareketle, bu tür toplumlarda din konusunun makro sosyolojik dü­zeyde ele almışı ve nihayet post-modern toplumlarda din meselesi ve bunun özellikle...

Sosyolojide Karşılaştırma Çeşitleri

Sosyolojide Karşılaştırma Çeşitleri Tıpkı genel sosyolojide olduğu gibi, din sosyolojisinde de üç türlü karşılaştırma söz konusu olabilir: 1) Tarihî Karşılaştırma, 2) Etnolojik karşılaştırma, 3) İstatistik karşılaştırma. Tarihî karşılaştırma, dinler tarihi, karşılaştırmalı dinler tarihi ve öteki çeşitli dinî ilimlerin verilerinin...

SOSYAL HAREKET VE DİNİ HAREKET KAVRAMLARI

SOSYAL HAREKET VE DİNİ HAREKET KAVRAMLARI Din sosyolojisi konularına başlamadan önce, sosyoloji ile ve özel- vi' likle de bazı temel sosyolojik kavramlarla ilgili hazırlık mahiye­tini taşıyan ön bilgiler vermeye çalışırken, “sosyal hareket” kavramı üzerinde de...

Dolaysız Gözlem

Dolaysız Gözlem Günün olaylarını olduğu gibi doğrudan doğruya müşahede etmek demektir. Bir başka deyişle dolaysız gözlem, toplumda yaşayan dinî gerçeğin dolaysız olarak gözlenmesinden ibarettir. Bu usûl günümüzün yaşayan toplumlarının dinî yaşayışının sosyolojik tetkiki için söz...

İtizali Gruplar ve Mezhepler – Dini Gruplar Sosyoloji

İ’tizâlî Gruplar ve Mezhepler Ayrılıkçı Gruplar ve Mezhepler - Dini Gruplar Sosyoloji Dinî ikaz, itiraz ve protestolar yerine göre ana dinî cemâatten bir kopuşu da ifade edebilirler. Böylece oluşan itizâlî gruplara bütün bü­yük dinî cemâatlerin tarihinde...

En Çok Okunanlar

Kategoriye Göre Sırala