Din Sosyolojisi

Sırf Dinî Gruplar

Sırf Dinî Gruplar Yukarıda işaret edildiği gibi, dinî grupların ikinci çeşidi olan sırf dinî gruplar üyelerini her şeyden önce din bağı ile birbirine bağlamış topluluk...

Mahallî Birlikler: Köyler ve Şehirler Tabiî Dinî Gruplar

Mahallî Birlikler: Köyler ve Şehirler Tabiî Dinî Gruplar Tabiî bağlarla kurulmuş olan gruplar sadece aileler ve klanlardan ibaret değildir. Kan hısımlığının yanı sıra komşuluğun etkisiyle...

Cinsiyet ve Yaş Üzerine Kurulmuş Cemiyetler – Tabi Dini Gruplar

Cinsiyet ve Yaş Üzerine Kurulmuş Cemiyetler Tabiî bağlarla dinî bağların aynîleştiği grup şekillerinden biri de cinsiyet ve yaş gruplarıdır. Zira, yerine göre aynı yaştan olanlar...

Kabile ve Millet – Tabi Dini Gruplar

Kabile ve Millet Kan hısımlığına dayanmasının yanı sıra yerine göre komşuluk fak­törünün de işin içine karıştığı bir başka organik cemâat şekli de kabi­ledir. Üstelik kabilede...

Klan Dini Gruplar

Klan Dini Gruplar Aile grubundan daha büyük organik gruplar klanlardır. Klan sözü menşeini Keltçe‘den almakta ve oğul anlamına gelmektedir. İskoç- ya’da kabile veya aileye mensubiyeti...

Aile Tabiî Dinî Gruplar

Tabiî Dinî Gruplar Aile Aile, organik cemâat bağları ile dinî bağların çakıştığı tabiî dinî grupların karakteristik bir örneğidir. Esasen, din gibi aile kurumu da bütün toplumlarda...

Tabiî Dinî Gruplar

Tabiî Dinî Gruplar   Aile, organik cemâat bağları ile dinî bağların çakıştığı tabiî dinî grupların karakteristik bir örneğidir. Esasen, din gibi aile kurumu da bütün toplumlarda...

DİNÎ GRUPLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ

DİNÎ GRUPLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ Sosyal grupların yukarda sayılan genel özelliklerini, çoğunlukla dinî gruplarda da görmek mümkündür. Esasen, dinî gruplar, sosyal grupların özel bir...

SOSYAL GRUPLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ

SOSYAL GRUPLARIN GENEL ÖZELLİKLERİ VE ÇEŞİTLERİ İnsan sosyal bir varlıktır. Bu bakımdan, insanlık tarihinin ne ka­dar eski devirlerine indirse inilsin, yeryüzünün her yerinde insanla­rın daima...

DİNÎ GURUPLAR

Dinin sosyolojik anlatımı, her şeyden önce onun belli bir dinî topluluk veya cemâat oluşturma özelliğinde toplanmak­tadır. Esasen, her din bir toplum içinde ortaya çıkar...

DÎNÎ TECRÜBENİN SOSYOLOJİK ANLATIMI: DÎNÎ BİRLİK VEYA CEMÂAT

DÎNÎ TECRÜBENİN SOSYOLOJİK ANLATIMI: DÎNÎ BİRLİK VEYA CEMÂAT Dinî tecrübenin teorik ve pratik anlatımları onun bir üçüncü yö­nü olan sosyolojik veçhesiyle tamamlanmaktadır. Çünkü, yaşayan bir...

DİNÎ TECRÜBENİN PRATİK ANLATIMI: İBADET

DİNÎ TECRÜBENİN PRATİK ANLATIMI: İBADET Her din, mukaddesatla ilgili birtakım inançlar, ta­savvurlar ve düşüncelerle irtibat halindedir. Ancak, hiçbir dini sadece birtakım tasavvurlar, fikirler ve inançlar...

DİNİ TECRÜBENİN TEORİK ANLATIMI: AKİDE

DİNİ TECRÜBENİN TEORİK ANLATIMI: AKİDE Her din birtakım inançlara dayanmaktadır. Öyle ki, böyle bir­takım temel inançlara dayanmadan bir din tasavvur etmek imkânsız­dır. En ilkelinden en...

Dinî tecrübelerin objektifleştikleri boyutlar

Pinard de la Boullaye, dinî olaylara şu üç perspektiften yaklaşıl­ması gerektiğini ifade ederken, dinî tecrübelerin objektifleştikleri üç boyuta işaret etmekteydi: Dinî olayların sosyal-psikolojik tezahürleri, ...

Dinî tecrübenin üç ana tezahür sahası­

Fransız din sosyoloğu G. ie Bras, dinî hayat içerisinde üç ana ke­sim ayırt etmektedir ki, bunlar dinî tecrübenin üç ana tezahür sahası­nı oluşturmaktadır. Bunlar...

DİNİ TECRÜBENİN İFADE ŞEKİLLERİ

DİNİ TECRÜBENİN İFADE ŞEKİLLERİ Kutsalın tecrübesi şeklinde tanımlanan dinî tecrübe muhtelif şekil- lerde objektifleşerek türlü ifade tarzlarına bürünmektedir. Strük- türal Din Sosyolojisi, bir dinî tecrübede...

SÜBJEKTİF DİNÎ TECRÜBENİN OBJEKTİFLEŞMESİ

SÜBJEKTİF DİNÎ TECRÜBENİN OBJEKTİFLEŞMESİ Sübjektif din ve objektif din arasındaki zorunlu ve kaçınılmaz rabı­ta dolayısıyla, din sosyolojisi araştırmalarında daima dinin mahi­yeti icabı ilkin tek tek fertlere...

SÜBJEKTİF DİN VE OBJEKTİF DİN

SÜBJEKTİF DİN VE OBJEKTİF DİN Din ve toplum arasındaki karşılıklı münasebetlerin, etki ve tepki­ce/ lerin sistematik incelenmesine geçmeden önce, üzerinde durul­ması gereken hususlardan biri de,...

SOSYOLOJİK YAKLAŞIMDA DİN

SOSYOLOJİK YAKLAŞIMDA DİN Gerçekte ise, dinin tabiatının tek taraflı anlaşılmalarından her bi­ri gerçeğin sadece bir yönünü kapsamakta olup, üstelik onlar genel­likle öteki veçhelerin önemini azaltmak...

DİN HAKKINDA YAPILAN ÇEŞİTLİ TARİFLER VE TENKİDİ

DİN HAKKINDA YAPILAN ÇEŞİTLİ TARİFLER VE TENKİDİ Genellikle İslâm Kelâmcıları dini, “Allah tarafından vahiy yo­luyla ve peygamberleri aracılığıyla vazedilen ve saliklerini dünya ve ahirette...

DİN KELİMESİNİN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI

DİN KELİMESİNİN ÇEŞİTLİ ANLAMLARI Etimolojik ve semantik bakımlardan Arapça’da “din” kelimesinin, “de-ye-ne” veya “dâ-ne” kökünden geldiği ve genellikle üç muhtelif kaynağa dayanan farklı manâları ifade...

SOSYOLOJİK BAKIMDAN DİN

SOSYOLOJİK BAKIMDAN DİN Din sosyolojisinin sosyoloji ve din gibi iki temel mesnede dayanmakta olduğu dalıa önce ifade edilmiş ve buradan hareketle sos­yoloji hakkında gerekli genel...

TÜRKİYE’DE DÎN SOSYOLOJİSİ

TÜRKİYE'DE DÎN SOSYOLOJİSİ Eğer bağımsız ve tecrübî bir ilim olarak din sosyolojisi yakın bir ta- rihe sahipse, şüphesiz o Türkiye’de daha da yakın bir tarihe...

İslamiyet Ve Din Sosyoloji

İslâm dininin insanlara tebliğ edilmesinden ve yayılmasından itiba­ren Müslüman âlimlerin ve araştırıcıların bütün Orta Çağ boyun­ca, müstakil ve deneysel ve objektif bir din sosyolojisi...

Konfesyonel Din Sosyolojileri

Konfesyonel Din Sosyolojileri Marksist ve dolayısıyla da ideolojik yönelimli bu din sosyolojisi araştırmalarından başka bir de, genel olarak Kilise çevrelerinin din sosyolojisi araştırmalarının da değer...

En Çok Okunanlar