Cemaatler Tarikatler

Cemaatler Tarikatler Tarikat Ve Cemaatler

RIFÂİYYE

RIFÂİYYE Ahmed Rıfâî (Ö.578/1182) tarafından kurulmuştur. Ahmed Rıfâî, seyyid-nesebdir. Tasavvuf yoluna girişi dayısı Mansur Batâihî vasıtasıyladır. Ancak onun asıl mürşidi Ali el-Vâsitî el- Kureşidir. Dayısının vefatmdan sonra onun dergâhında yerine postnişin olmuştur. Şâfiî mezhebinde fakîh...

MİSTİSİZM NEDİR ?

MİSTİSİZM NEDİR ? Mistisizm kelimesi eski Yunanca'dan alınmadır. "Dilsiz olmak, konuşmamak, dudakları ve gözleri yummak" gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, inşam ahlâkan yüceltme, rûhî saadete erdirme, özündeki hakikati kavratma, görünen dünya¬nın üstünde ve ötesinde...

KÂDİRÎYYE Tarikatı – Abdülkâdir Geylânî

KÂDİRÎYYE Abdülkâdir Geylânî (Ö.562/1166) tarafından kurulmuştur. Abdülkâdir Geylânî, Hazar denizinin güney batısında Gilân'a bağlı Neyf kÖyündendir. Soyunun Hz. Ali'ye ulaştığı rivayet edilir. Devrin ilim ve irfan merkezi Bağdad'da tahsilini tamam-ladı. Hadis, fıkıh ve edebiyat gibi...

YESEVÎYYE – YESEVİLİK TARİKATI Ahmed Yesevî

YESEVÎYYE Türk mutasavvıfı Ahmed Yesevî (0,562/1166) tarafından kurulmuştur. Ahmed Yesevî, Yusuf Hemedânî (6.525/1130) halî-felerinden olup hayatı hakkındaki bilgiler genellikle menkıbe türü şeylerdir. Ahmed Yesevî, Çimkent-Sayram'da doğduktan sonra Buhârâ'da ilim tahsili ve tarîkat eğitimiyle meşgul olmuş, şeyhin'n...

Nefsin Yedi Mertebesi, Esma ve Makamlar

Nefsin Yedi Mertebesi, Esma ve Makamlar   Nefsin Sıfattan Seyrin Çeşitleri Âlemler Hâller Mahaller Vâridât Şuhûd Es mâ * Nur Rengi Em mİ re tlallah Şehadct Zevk Sadr Şertat Tcvhid-i ef âl Lâ ilâhe illallah Ezrak (mavi) Lcvvâmc AİeUah Misal Şevk Kalb Tarikat Tcvhıd-i afat Allah Asfar (san) Mülheme BUlah Ervah Aşk Ruh Hakikat Tcvhid-i zât HÛ Ahmer (kırmızı) Mubnetnne Ani Uah Ceberut Vasi Sut Ma'rifct Cem Hakk Esved (siyah) Râziye Fillah Lâhût Hayret Sittu'mut Vdâyet Ccm'ul-cem Hayy Ahdar (yeşil) Marzıye MaalUh Nâsut Fen! ftt-feni Hafi Stddıkıyet Hazrctü'l-Cem'u't-cem' KayyOm Ebyaz (beyaz) Kâmile LÜlah Hakikat Baki bi'l-bakâ Ahfl Kurbet AhadtyyetûVccm' Kahhâr Btlâ-lcvn (renksiz)      

SÜHREVERDİYYE

SÜHREVERDİYYE Ebû Hafs Ömer Sühreverdî'nin (0.632/1234) kurduğu tari-kattır. Bazı kaynaklarda tarikat Ebû Hafs'ın amcası Ebu'n-Necîb Abdülkâhir Sühreverdî (ö.563/1166)'ye nisbet edilirse de, iki görüşü birleştirmek mümkündür. Şöyle ki, Abdülkâhir Sühreverdi'nin tarikatların tekevvünü sırasında "Âdâbu'l-mürîdîn" adlı eseriyle...

SEYR U SÜLÜK USÛLLERİNE GÖRE TARİKATLAR

SEYR U SÜLÜK USÛLLERİNE GÖRE TARİKATLAR insan, Cenâb-ı Hakk'ın cemâl ve celâl sıfatlarının müştereken tecellî ettiği "zübde-i âlem" bir varlıkdır. Cemâl tecellisinin eseri ruh, celâl tecellisinin eseri de nefstir. Nefs ve ruh insanın vücûd mülkünde...

TARİKAT NEDİR ?

TARİKATLAR Tasavvufun, zühd ve tasavvuf döneminden sonra tarikat dönemini yaşadığı ve XII. asırdan sonra İslâm ülkelerinin muh-telif bölgelerinde bir takım tarikatların kurulmaya başladığını daha önce belirtmiştik. Lügatte "gidilecek yol, izlenecek usûl, hâl ve durum" gibi...

En Çok Okunanlar