Cemaatler Tarikatler

Cemaatler Tarikatler Tarikat Ve Cemaatler

SÜHREVERDİYYE

SÜHREVERDİYYE Ebû Hafs Ömer Sühreverdî'nin (0.632/1234) kurduğu tari-kattır. Bazı kaynaklarda tarikat Ebû Hafs'ın amcası Ebu'n-Necîb Abdülkâhir Sühreverdî (ö.563/1166)'ye nisbet edilirse de, iki görüşü birleştirmek mümkündür. Şöyle ki, Abdülkâhir Sühreverdi'nin tarikatların tekevvünü sırasında "Âdâbu'l-mürîdîn" adlı eseriyle...

RIFÂİYYE

RIFÂİYYE Ahmed Rıfâî (Ö.578/1182) tarafından kurulmuştur. Ahmed Rıfâî, seyyid-nesebdir. Tasavvuf yoluna girişi dayısı Mansur Batâihî vasıtasıyladır. Ancak onun asıl mürşidi Ali el-Vâsitî el- Kureşidir. Dayısının vefatmdan sonra onun dergâhında yerine postnişin olmuştur. Şâfiî mezhebinde fakîh...

YESEVÎYYE – YESEVİLİK TARİKATI Ahmed Yesevî

YESEVÎYYE Türk mutasavvıfı Ahmed Yesevî (0,562/1166) tarafından kurulmuştur. Ahmed Yesevî, Yusuf Hemedânî (6.525/1130) halî-felerinden olup hayatı hakkındaki bilgiler genellikle menkıbe türü şeylerdir. Ahmed Yesevî, Çimkent-Sayram'da doğduktan sonra Buhârâ'da ilim tahsili ve tarîkat eğitimiyle meşgul olmuş, şeyhin'n...

KÂDİRÎYYE Tarikatı – Abdülkâdir Geylânî

KÂDİRÎYYE Abdülkâdir Geylânî (Ö.562/1166) tarafından kurulmuştur. Abdülkâdir Geylânî, Hazar denizinin güney batısında Gilân'a bağlı Neyf kÖyündendir. Soyunun Hz. Ali'ye ulaştığı rivayet edilir. Devrin ilim ve irfan merkezi Bağdad'da tahsilini tamam-ladı. Hadis, fıkıh ve edebiyat gibi...

Nefsin Yedi Mertebesi, Esma ve Makamlar

Nefsin Yedi Mertebesi, Esma ve Makamlar   Nefsin Sıfattan Seyrin Çeşitleri Âlemler Hâller Mahaller Vâridât Şuhûd Es mâ * Nur Rengi Em mİ re tlallah Şehadct Zevk Sadr Şertat Tcvhid-i ef âl Lâ ilâhe illallah Ezrak (mavi) Lcvvâmc AİeUah Misal Şevk Kalb Tarikat Tcvhıd-i afat Allah Asfar (san) Mülheme BUlah Ervah Aşk Ruh Hakikat Tcvhid-i zât HÛ Ahmer (kırmızı) Mubnetnne Ani Uah Ceberut Vasi Sut Ma'rifct Cem Hakk Esved (siyah) Râziye Fillah Lâhût Hayret Sittu'mut Vdâyet Ccm'ul-cem Hayy Ahdar (yeşil) Marzıye MaalUh Nâsut Fen! ftt-feni Hafi Stddıkıyet Hazrctü'l-Cem'u't-cem' KayyOm Ebyaz (beyaz) Kâmile LÜlah Hakikat Baki bi'l-bakâ Ahfl Kurbet AhadtyyetûVccm' Kahhâr Btlâ-lcvn (renksiz)      

SEYR U SÜLÜK USÛLLERİNE GÖRE TARİKATLAR

SEYR U SÜLÜK USÛLLERİNE GÖRE TARİKATLAR insan, Cenâb-ı Hakk'ın cemâl ve celâl sıfatlarının müştereken tecellî ettiği "zübde-i âlem" bir varlıkdır. Cemâl tecellisinin eseri ruh, celâl tecellisinin eseri de nefstir. Nefs ve ruh insanın vücûd mülkünde...

TARİKAT NEDİR ?

TARİKATLAR Tasavvufun, zühd ve tasavvuf döneminden sonra tarikat dönemini yaşadığı ve XII. asırdan sonra İslâm ülkelerinin muh-telif bölgelerinde bir takım tarikatların kurulmaya başladığını daha önce belirtmiştik. Lügatte "gidilecek yol, izlenecek usûl, hâl ve durum" gibi...

MİSTİSİZM NEDİR ?

MİSTİSİZM NEDİR ? Mistisizm kelimesi eski Yunanca'dan alınmadır. "Dilsiz olmak, konuşmamak, dudakları ve gözleri yummak" gibi anlamlara gelir. Terim olarak ise, inşam ahlâkan yüceltme, rûhî saadete erdirme, özündeki hakikati kavratma, görünen dünya¬nın üstünde ve ötesinde...

En Çok Okunanlar