Kasım -Hz. Muhammed’in Oğlu- Hayatı, Kimdir, Hakkında Bilgi

20

Kasım. Hz. Peygamber’in oğlu.

Resûl-i Ekrem’in nübüvvetinden kısa bir süre önce Mekke’de dünyaya geldi. Annssi Hz. Hatice’dir. Kâsım’ın doğumuy­la ilgili başka rivayetler de bulunmakla birlikte İbn İshak, genel bir ifadeyle Hz. Peygamber’in Hatice’den doğan bütün çocuklarının nübüvvetten Önce dünyaya geldiğini belirtmektedir. Resûlullah ilk ço­cuğu Kasım olduğu için Ebü’l-Kâsim künyesiyle anılmıştır. Kâsım’ın ebesi Ümmü Râfi* Selmâ olup akika için iki kurban ke­silmiştir. Onun ne kadar yaşadığı ve ne zaman öldüğü konusunda da ihtilâf var­dır. Yedi gün veya yedi ay yaşadığı, süt emme yaşını tamamladığı, hatta temyiz yaşında yahut hayvana binecek yaşta Öl­düğü ileri sürülmüştür. Resûl-i Ekrem’in çocuklarının vefatıyla ilgili olarak yine ge­nel bir ifade kullanan İbn İshak kızlarının peygamberlik dönemine ulaştığını, erkek çocuklarının ise nübüvvetten önce, Öldü­ğünü kaydeder. Kâsım’ın nübüvvetten sonra vefat ettiğini kabul edenlerin en önemli dayanağı, onun ölümünün Kevser sûresinin nüzul sebepleri arasında zikredilmesidir. Buna göre Kasım öldüğünde müşriklerden biri Resûlullah’ın soyunun kesildiğini iddia etmiş, bunun üzerine Kevser sûresi nazil olmuştur. İbn Mâce’nin es-Sünen’inde yer alan bir rivayette, Kasım’ın süt emme ça­ğını tamamlamasına az bir süre kala öl­mesi üzerine annesinin bu süreyi doldurmadan ölmesi sebebiyle üzüntüsünü di­le getirdiği, Resûl-i Ekrem’in de onun bu müddeti cennette tamamlayacağını söy­lediği belirtilmektedir.     

TDV İslâm Ansiklopedisi