KARŞI-KÜLTÜR

 

 KARŞI-KÜLTÜR

 

Kurumlara, değerlere,
alışkanlıklara, hi­yerarşilere, toplumun geleneklerine karşı çıkışı sembolize
eden hareketlere “kar-şı-kültür” adı verilir. “Tüketim
toplumu” -nun çelişkileri, Marksist dogmatizmden doğan hayal kırıklıkları,
idareci sınıfın he­gemonyacı kültürü 1960’lardan beri, özel­likle Birleşik
Amerika’da karşı-kültür ha­reketinin doğuşuna neden olmuştur. Aşı­rı
merkeziyetçi olarak nitelenen bir top­lumdan kopuşun, küçük grupçuklar halin­de
toplanan rahat yaşayan insanların me­rakı haline gelen her türlü yabancılaşma­nın
ve marjinalleşmenin dişlanışı karşı–kültür olarak yansıdı.

Toplumsal, ahlaki,
dilsel, sanatsal, cin­sel vb. yasakların bir sonucu olan bu kültü­rel red
tavrı, bir “karşı-iktidar”dan ziyade gerçekten özgürlükçü bir
“karşı-toplum*a kayışı ifadeetmektedir.Karşı-kültür hare­ketleri, temeli
yeraltı kültürlerden topla­ma elemanlarla atılmış, ütopyaci, bazen Doğunun
mistik motifleriyle süslü bir kül­tür oluşumuna varır.

(SBA) Bk. Kültür.