Kara Davut Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

51

Kara Davud İzmiti (ö. 948/1541) Karadâvudzâdeler diye bilinen ulemâ ailesinin ilk temsilcisi.

İzmit’te doğdu, Kara Dâvud diye tanın­dı. Babasının adı Kemal’dir. Tahsilini Mev-lânâ Lutfî, Hacıhasanzâde Efendi, Müeyyedzâde Abdurrahman Efendi gibi âlim­lerin yanında tamamladı. Bursa Kaplıca, Trabzon. Edirne Üç Şerefeli ve Sahn-ı Se­mân medreselerinde müderrislik göre­vinde bulundu. 929’da (1522-23) Bursa kadılığına getirildi, ardından da bu gö­revinden azledilip emekliye sevkedildi. Uzun bir aradan sonra kadılık görevine tekrar döndüyse de bu defa kendi isteğiy­le emekliye ayrıldı. 948 yılı Safer ayında (Haziran 1541) vefat etti ve Bursa’da Yıl­dırım civarında yaptırdığı mescidin hazîresine defnedildi.