Kamil Akdik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi

Kamil Akdik kimdir? Hayatı ve eserleri hakkında bilgi: (1862-1941) Türk hattat. Yazılarında gösterdiği ustalık dolayısıyla Reisü’l-hattatin sanı verilmiştir. İstanbul’da doğdu, 23 Temmuz 1941’de aynı kentte öldü. Tersane-ı Amire erzak ambarı başkâtibi Hacı Süleyman Efendi’nin oğlu, ressam Şeref Akdik’ in babasıdır. Zeyrek, Saliha Hatun Sıbyan Okulu’n-da okudu. İlk yazı derslerini bu okulun hocası Hacı Süleyman Efendi’den aldı. Mülkiye Mektebi’ni bitir­di. 1881 ‘de Dahiliye Nezareti’ne kâtip olarak girdi. Hattat Sami Efendi’den dört yıl hat dersi gördükten sonra yazdığı Hilye-i Saadet (Peygamber’in nitelikle­rini anlatan yazı) ile 1884’te nesih ve sülüs yazıdan icazetname aldı.

1894’te, Divan-ı Hümayun Mühimme Kalemi’ne atandı. Ertesi yıl namenüvisliğe (resmi yazıları ya­zan), 1909’da da ek görev olarak Nişan-ı Hümayun Kalemi mümeyyizliğine getirildi. Yazıdaki başarısın­dan dolayı V. Mehmed Reşad’ın emri ile Reisü’l-hattatin sanı verildi.

Sülüs, nesih, celi, reyhanı, divanî celisi yazı türlerini büyük bir başarı ile yazdı. 1914’te açılan Medresetü’l-Hattatin’de rıka, nesih ve sülüs yazı dersleri verdi. 1918’de Galatasaray Sultanisi hüsnü hat (güzel yazı) öğretmeni, 1929’da Şark Tezyini Sanatlar Okulu’nda müdür, 1936’da Güzel Sanatlar Akademi-si’nde güzel yazı öğretmeni oldu. Bir süre sonra emekliye ayrıldı.

1940’ta, Prens Mehmed Ali Tevfik Paşa’nın Kahire’de yaptırdığı caminin kubbe ve kuşak yazıları­nı yazmak için Mısır’a gitti. Ayrıca prensin kurduğu vakıf müze için ayrılacak yazıların, levhaların seçimini ve düzenlemesini yaptı.

Hayatı boyunca yüzlerce levha, Kuran cüzü, mevlid, murakkaa (yazı albümü) yazdı. Ahmet Midhat Efendi, Hattat Sami Efendi ve Şeyh Cemaleddin Afgani gibi ünlülerin mezartaşı yazıtları onun elinden çıktı. Yazdığı ve özenle topladığı özel hat koleksiyonunu ve reislik icazetnamesini sağlığında Topkapı Sarayı Müzesi’ne bağışlamıştır.

Kaynak: Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi, 3. cilt, Anadolu yayıncılık, 1983