Kab bin Adî Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Kâ’b b. Adî b. Hanzale et-Tenûhî (ö. 25/646 ) Sahâbî.

Hîre’de doğduğu tahmin edilmektedir. Hîre civarında yaşayan Tenûh kabilesinin müttefiki olup Yemen asıllı Tücîb kabile­sinin İbâd koluna mensubiyeti sebebiyle İbâdî nisbesiyle de anılır. Onun Câhiliye döneminde Hz. Ömer’le birlikte kumaş ti­careti yaptığı, bu münasebetle İskende­riye’ye çeşitli seyahatleri olduğu kaydedilmektedir.

Kâ’b, Hz. Peygamber hakkında araştır­ma yapmakla görevli Hîreli dört kişilik bir heyetle birlikte Resûlullah’ın vefatından kısa bir süre önce (11/632) Medine’ye git­ti ve bir müddet sonra müslüman oldu. Hîre’ye dönüşünün ardından Resûl-i Ek­rem’in vefat ettiği duyulunca irtidad eden yakınlarının tesiriyle kısa bir süre tered­düt geçirdiyse de daha sonra kendini to­parladı; Medine’ye giderek Hz. Ebû Bekir’e biat etti ve buraya yerleşti. Müseylimetülkezzâb’a karşı yapılan Yemâme Savaşı’na katıldı. Hz. Ebû Bekir tarafın­dan İskenderiye’de ikamet eden Mısır Mukavkısı Cüreyc b. Mînâ’ya elçi olarak gönderildi. Diplomatik alanda başarılı ol­duğu anlaşılan ve Mısır’a yaptığı ticarî seyahatler sebebiyle orayı iyi bilen Kâ’b’ı Hz. Ömer de aynı görevle Mukavkıs’a yol­ladı (15/636). Başarılı hizmetlerinden do­layı Hz. Ömer’in oluşturduğu divana ka­yıtlı ücretliler arasına girdi. Mısır’ın fethi­ne katılan ve fetihten sonra oraya yerle­şen Kâ’b muhtemelen 25 (646) yılı civa­rında Mısır’da vefat etti. Kaynaklarda Alkame adında bir oğlundan bahsedilmek­tedir.

Kâ’b b. Adî’nin bir râvisi ve bir rivayeti olduğu zikredilmiş olup Zehebî, Hz. Peygamber devrinde İslâm’a girmediğine dair bazı ri­vayetlere dayanarak onun tabiîn neslin­den veya muhadramûndan sayılması ge­rektiğini söylemiş, İbn Hacer ise sahabe­den olduğunu belirten rivayetleri daha isabetli bularak kendisini sahâbîler ara­sında zikretmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi