İmrahor Kasrı Tarihi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

29

İmrahor Kasrı. İstanbul’da Kâğıthane deresi kıyısında XVI. yüzyılda yapılmış çeşme île daha geç bir döneme ait kasır.

Yapılar, İstanbul’un fethinden sonra şehrin en sevilen mesire yeri hüviyetini kazanan Kâğıthane deresi kıyısında sara­ya ait atların bahar mevsiminde otlatıl­dığı yerde bulunmaktaydı. Burası günü­müzde Kâğıthane deresinin üstünden ge­çen viyadüklü yolun altında kalmaktadır. Yapıların bulunduğu çayırda önceleri cirit oyunu için büyük bir meydan düzenlendi­ği bilinmektedir. Nisan ayında saray ahır­larından alınarak buraya getirilen atların bakımı için tesis edilen ahırların yakının­da ve dere kıyısında ahşaptan bir kasır yapılmıştı. Bu bina, birçok yenilenmeden sonra yakın zamana gelinceye kadar İmrahor (Mîrâhur) Kasrı adıyla tanınagelmiştir. XVI. yüzyıl sonlarında buradaki kasra gelen Sultan III. Murad, Istabl-ı Hâss’ın karşısında ve kasrın üzerinde bulunduğu çayırda bir çeşme yaptırılmasını İstemiş, bu isteği Mîrâhur Mehmed Ağa tarafın­dan yerine getirilerek dere ile yol arasında kalan arazide bir çeşme İnşa edilmişti.

Kasır. III. Murad’ın Kâğıthane deresi kıyısında bir çeşme yapılmasını istemesi. daha XVI. yüzyılda padişahların buraya geldiğini ve istirahatleri için küçük bir kasır İnşa edilmiş olması gerektiğini gös­termektedir. I. Ahmed döneminde! 1603-1617 Kâğıthane çayırları padişahların sık­ça uğradığı bir yerdi. Franz Taeschner’e ait iken 1943-1944’teMünster’de (Al­manya) bir hava hücumu sırasında çıkan yangında yok olan ve elde yalnız çizgi ola­rak kopyası kalan orijinal bir minyatür al­bümünde görülen dere kıyısındaki köş­kün en eski İmrahor Kasrı olabileceği Se­dat Hakkı Eldem tarafından Heri sürül­müştür. Sirkeci sahilindeki Yalı Köşkü’ne benzeyen bu kasır geniş saçaklı ve tek katlı bir yapıdır. Ancak bunun gerçekten İmrahor Kasn’nın ilk binası olduğu kesin değildir. İmrahor Kasn’nın görünümü XVIII. yüzyıldan itibaren belirlenebilmek-tedir. Sadrazam Nevşehirli Damad İbrahim Paşa’nın dere kıyısında ünlü Sâdâbâd Sarayı’nı yaptırması ile Kâğıthane’nin yıl­dızı daha da parladı. Dere kıyılarında ve yamaçlarda pek çok özel kasır inşa edilir­ken İmrahor Kasrı da yenilendi.