İmam Muhammed el-Mehdi, Onikinci, 12. İmam Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

4

Muhammed b. el-Hasen b. Alî b. Muhammed el-Mehdî el-Muntazar. İmâmiyye Şîası’nca halen gaybei halinde olduğuna, gelecekte mehdî olarak ortaya çıkıp dünyada adaletli bîr düzen kuracağına inanılan on ikinci îmam.

On birinci imam Hasan el-Askerî’nin ölümünden (ö. 260/874) sonra Şiîler ima­metin kime intikal edeceği hususunda çe­şitli gruplara ayrıldı. Bu grupların sayısı kaynaklarda on bir. ondört, on beş ve yir­mi ola­rak gösterilmektedir. Grupların genel dü­şünceleri şöyle belirtilebilir: