III. Ahmet Hayatı, Dönemi, Olayları (Osmanlı Padişahları)

27

III. Ahmed. 23.Osmanlı padişahı, 88. İslam halifesi. IV.Mehmed’in oğlu olan, 30 yaşında iken, biraderi II.Mustafa’nın, Edirne vak’ası neticesinde, hal’i üzerine, 23 ağustos 1703’te, Edirne’de tahta geçti. Bir is­yan akabinde hükümete gelen bu padişah, tahta çıkışından sonra, isyancı yeniçerilerin istedikleri 60 kadar devlet adamını teslime mecbur olmuştur. Bu sırada, Osmanlı tarihinde, ancak üç defa vukua gelmiş olmak itibariyle, en mühim vak’a, II.Mustafa’nın en­trikacı ve ahlâksız şeyhülislâmı, Feyzullah Efen­di ‘nin yeniçerilere teslimi ve onlar tarafından türlü hakaretle katledilmesidir. Edirne’de isyanı müteakip, âsîler tarafından iktidar mevkiine getirilen Kavanoz Ahmed Paşa, yeniçeri ağası Çalık Ahmed ve şeyhülislâm Mehmed Efendi’ye ilk zamanlarda kimse dokunamıyor idise de, pa­dişahın İstanbul’a avdetinden sonra, bostancı­lardan 700 kişiyi birden saraydan çıkarması ve yerlerine, devşirme usûlü ile, yenilerini kaydet­tirmesi, zorbaları cezalandıracağı hissini verdi. Hattâ yukarıda isimleri geçen üç büyük devlet adamı da, sürgün, katil ve azil suretiyle, iş başın­dan uzaklaştırılmış ise de, bütün bu hamlelere rağmen, memlekette nizam ve asayiş sağlanamadı. Baltacı Mehmed Paşa’yi sadaretten azil ile yerine Çorlulu Ali Paşa’yi getiren (3 mayıs 1706 ) padişah, yedi yıl içinde yedi sad­razam değiştirmeğe mecbur oldu. Zaten bunla­rın içinde Çorlulu Ali Paşa ile Damad (Enişte) Hasan Paşa dışındakiler dar görüşlü, gev­şek karakterli, insanlardı. Zamanlarında ne iç ne dış siyasette kayda değer bir iş yapmak bir yana, devlet bir çok sıkıntılara uğradı.

Önceki İçerikAyın Yarılması (İnşikaku’l-kamer) Mucizesi, Olayı, Kuranda, Hadiste Kelamda Hakkında Bilgi
Sonraki İçerikİkarus (Yunan Mitolojisi)