İhsan İyisan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

26

İhsan İyisan (1873-1946) Şeyh, dinî eserler bestekârı ve icracısı.

İstanbul Üsküdar’da Şâbâniyye’den Nalçacı Halil Efendi Dergâhfnda doğdu ve orada yetişti. Aynı dergâhın şeyhlerin­den Mustafa Enverî Efendi’nin küçük oğ­ludur. Kaynaklarda hayatı hakkında bil­gi bulunmamaktadır. Tarikat bilgilerini büyük ölçüde, babasının vefatıyla (1872) şeyhliğe getirilen ağabeyi Mehmed Tay­yar Efendî’den almış olmalıdır. Kendisin­den hilâfet aldığı ağabeyinin 1910 yılında Ölümü üzerine bu dergâhın şeyhliğine getirildi ve tekkeler kapatılıncaya kadar (1925) vazifesini sürdürdü. Ayrıca bir sü­re defter-i hâkânîde görev yaptı.

Güzel sesinin yanında dinî mûsikiye vukufuyla ve bu sahadaki bestekârlığıyla ta­nınan İhsan Efendi özellikle durak oku­makta şöhret bulmuştur. İlk mûsiki bilgi­lerini Selâmî Ali Efendi Tekkesi şeyhi Ahmed Muhtar Efendi’den aldıktan sonra Bandırmali Tekkesi zâkirbaşısı Paşa Meh­med Efendi, Atik Valide Sultan Dergâhı şeyhi Şerefeddin Efendi’nin kardeşi Agâh Bey ve Sünbül Efendi Dergâhı zâkirbaşı­sı Sinan Efendi’den de faydalandı; ilâhi ve durak meşketti. Öğrendiği durakların büyük kısmını dayısı musikişinas Behlûl Efendi’den meşkettiği söylenir. Sadece üç ilâhisinin notası günümüze ulaşabil­miştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi