İbn Nefis Hayatı, Felsefesi, Eserleri, Hakkında Bilgi

İbn Nefis ayrıca deneysel tıbbın, postmortem otopsinin ve insan diseksiyonunun erken savunucularındandır. Metabolizma kavramını ilk tanımlayan kişi olan İbn Nefis, ek olarak İbn-i Sina ve Galen’in anatomik ve tıbbî sistemlerinden ayrılan yeni fizyoloji, anatomi, psikoloji ve nabız sistemleri geliştirmiş, bu sistemlerde kendisinden önceki hekimlerin ortaya attığı veya kabul ettiği çeşitli fizyolojik, anatomik vb. hatalara yer vermemiş, yeni fizyoloji sisteminde vücut bölgelerini betimlemek için çeşitli şemalar, şekiller kullanmıştır.

Tıp bilimine yaptığı katkıların yanı sıra İslam dini ilimlerini konu alan eserler de kaleme almıştır; özellikle hadis ilmine dair kaleme aldığı Muhtasar fî İlm-ı Usûl el-Hadîs (“Hadis Usûlünün Kısa Bir Açıklaması”) eseri önem arz eder ki bu eserinde hadis ilimi için daha akılcı ve mantıksal bir sınıflandırma ortaya atmıştır. Ayrıca Arapça edebî eserler de vermiş, kurgusal edebiyata katkıda bulunmuştur. Bunlardan en kayda değeri er-Risaletü’l-Kâmiliyye fi’s-sîreti’n-nebeviyye (Theologus Autodidactus) isimli eserdir. Hikâyede ıssız bir adada kalan bir çocuğun ergenliğe giriş süreci ele alınır; İbn Nefis bu hikâye temelini kullanarak çeşitli dinî, felsefî ve bilimsel temaları ve görüşlerini ortaya koymuştur.

Tıp bilimi dışında vermiş olduğu eserler arasında el-Muhtasar fi İlm-i Usul el-Hadis, er-Risale el-Kamiliye fi’s-Sıra en-Nebeviye’yi verebiliriz.

Onun belli başlı tıp eserleri arasında el-Muhtar min el-Agdiye,Tefasir el-İlal ve Abad el-Emrad, Şerh Fusul l’İbokrat, Şerh Takdimat el’Ma’rife li İbokrat, Şerh al-Mesâil et-Tıbbiye li Hüneyn, ve el-Mucez fi’t-Tıb’ı verebiliriz.