Hz. Muhammed İsimleri, Peygamberin İsimleri, Nelerdir, Hakkında Bilgi

Hz. Peygamber kendine has beş adının bulunduğunu, bunların Mu­hammed, Ahmed, Mâhî, Haşir ve Âkıb ol­duğunu, bu isimlerin daha önce kullanıl­madığını söylemiştir. Muhammed, Resûl-i Ekrem’in en çok bilinen adı olup “övgüye değer bü­tün güzellikleri ve iyilikleri kendinde top­layan kişi” anlamına gelmektedir. Kur’ân-ı Kerîm’de. “Muhammed ancak bir pey­gamberdir [Âl-i İmrân3/I44] “Muham­med sizin erkeklerinizden hiçbirinin ba­bası değildir.[Ahzâb 33/40] “Rableri tarafından hak olarak Muhammed’e in­dirilene inananların günahlarını Allah ba­ğışlamıştır” [Muhammed 47/2]”Muham­med Allah’ın elçisidir [Feth 48/29] me­alindeki âyetlerde geçen bu isim aynı za­manda kırk yedinci sûrenin adıdır. Hz. Peygamber’in en çok kullanılan ikinci is­mi Ahmed’dir. Bu isim de “hamd” kökün­den türemiş olup “Allah’ı herkesten da­ha iyi ve daha çok öven; herkesten daha çok övülen” mânalarına gelmektedir. Ah­med ismi Kur’ân-ı Kerîm’de bir yerde geç­mekte ve burada, Hz. îsâ’nın İsrâiloğulları’na kendisinden sonra gelecek Ahmed adındaki peygamberi müjdelediği belir­tilmektedir.[Saf 61/6] Yuhanna İncili’ndeki Parakletos kelimesiyle de bu adın kastedildiği ifade edilmektedir.[ bk. Faraklit] Mâhî ismi küfrün onun eliyle yok edileceğini, Haşir kıyamet gününde insanların onun ardından giderek haşrolacağını, Âkıb da kendisinden sonra hiç­bir peygamberin gelmeyeceğini bildir­mektedir. Resûlullah’ın yine kendi isim­lerinden olduğunu söylediği diğer adlar arasında “nebiyyü’l-melhame” kendisi için savaşın meşru kılındığı peygamber Mukaffî son pey­gamber, “nebiyyü’t-tevbe”ve”nebiyyü’r-rahme” (tövbe etmeyi ve merhametli ol­mayı insanlara öğreten) bulunmaktadır. Hadislerde Resûl-i Ekrem’in daha başka adlarından bahsedilmesi, yukarıdaki beş İsmin sade­ce ona has olduğunu öteki isimlerinin diğer peygam­berlere de verilebildiğini göstermekte­dir. Hz. Peygamber’in yaygın adlarından biri de Mustafâ olup “seçilmiş” anlamın­da bir sıfattır. Bir hadiste, “Allah Teâlâ, İbrahim’in çocuklarından İsmail’i seçti: İsmail’in çocuklarından Kinâneoğulları’nı, Kİnâneoğulları’ndan Kureyş’i. Kureyş’-ten Hâşimoğullan’nı ve Hâşimoğullan’ndan da beni seçti” bir diğerinde, “Ben son peygamberim (âkıb), ben seçilmiş (mustafâ) nebîyim denilmiştir. Kur’ân-ı Kerîm’de Resûl-i Ek­rem için “müzekkir [Gâşiye 88/21] “beşîr [İsrâ 17/105; Fâtir 35/24] “şâhid, mübeşşir, nezîr, dâî ilallah, sirâc [Ahzâb 33/45, 46] ve “rahmet [Enbiyâ 21/107] gibi isimler de zikredilmektedir. Abdullah b. Selâm, Tevrat’ta Allah’ın ona verdiği adlardan birinin “mütevekkil” ol­duğunu söylemektedir. Bu konuda müstakil eserler kaleme alınmış olup Hz. Peygamber’in 300’ü aşkın adı ve sıfatı hakkında bilgi verilmiştir.

TDV İslâm Ansiklopedisi