Hüsn ü Aşk Şeyh Galip, Nedir, Konusu, Kimin Eseri, Hakkında Bilgi

79

Hüsn ü Aşk. Şeyh Galib’in (ö. 1213/1799) kaleme aldığı divan edebiyatının son büyük tasavvufi mesnevisi.

Şeyh Galib eserin “sebeb-i te’lîf” bölü­münde, kendisinin de bulunduğu bir mec­liste Nâbî’nin Hayrâbâd adlı eserinin methedildiğini, bir benzerinin yazılamayacağı ileri sürülünce Hayrâbdd’ın bazı kusurları olduğunu söyleyerek bu görü­şe karşı çıktığını, medistekilerin daha iyi­sini yazmak mümkünse bunu kendisinin yapmasını istediklerini anlatır. İki yıl önce divanını tertip eden ve o sırada yirmi altı yaşında bulunan Şeyh Galib Hüsn ü Aşk’ı bu olay üzerine yazmaya başlamış ve altı ay gibi kısa bir sürede tamamlamıştır.

Mesnevi kısmı 2041 beyitten meydana gelen Hüsn ü Aşk’n beyit sayısı, aralara serpiştirilen ve her biri altı kıtadan olu­şan dört tardiyye ile beraber 2101’e ulaş­maktadır. Şair klasik tarza uyup tahmîd, na’t, mi’râciyye, iki ayrı başlık altında Mevlânâ Celâleddîn-i Rûmî ve kendi ba­bası Mustafa Reşid Efendi hakkındaki on sekizer beyitlik methiye bölümlerinden sonra telif sebebini anlatıp esere başlar.