Hüdavendigar Camii -Bursa, Keleş- Tarihçesi, Mimari, Özellikleri, Hakkında Bilgi

41

Hudâvendigâr Ca­mii. I. Murad Hudâvendigâr tarafından Marmara bölgesinin değişik yerlerinde yaptırılan camilerin ortak adı.

XIV. yüzyılın ikinci yarısında henüz sı­nırları fazla genişlemiş olmayan Osmanlı Beyliği’nin Marmara bölgesindeki çeşitli yerleşim yerlerinde I. Murad tarafından inşa ve vakfedilen bazı küçük camiler bu İsimle anılmaktadır. Mimarileri bakımın­dan fazla önem taşımayan veya sonraları çok değişikliğe uğradıklarından gerçek sanat hüviyetleri belirsiz olan bu yapılar­dan Osmanlılar’ın ilk devirlerine ait eser­ler olmaları dolayısıyla kısaca bahsedile­cektir.

Keleş. Uludağ’ın güney tarafında Bur­sa-Tavşanlı yolu üzerindeki bu küçük yer­leşme yerinde bulunan Hudâvendigâr Ca­mii yakın tarihlerde geçirdiği bir yangın­dan sonra yeniden yapılmıştır. Bir sanat değeri olmayan günümüzdeki cami kare­ye yakın ölçülerde (15,50 16,50 m.) üs­tü kiremit örtülü, ahşap çatılı ve tavanlıdır. Minaresi XIX. yüzyıl yapısı görünü­mündedir. Evvelce caminin yanında ev­kafından olan han da bütünüyle yıktırıl­mıştır. Hamamı ise İbadet yerinin az öte­sinde bulunmaktadır. Bu da çok ufak Öl­çülerde basit bir yapı olup kare şeklinde ve daha önce kubbeli iken şimdi çatı ile örtülü bir ılıklıkla buna açılan kubbeli iki halvet hücresinden İbarettir.

TDV İslâm Ansiklopedisi