Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Hubeyb bin Adiy Kimdir, Hayatı, Şehadeti, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Hubeyb bin Adiy Kimdir, Hayatı, Şehadeti, Hakkında Bilgi -Sahabi-

0

Hubeyb b. Adî b. Mâlik el-Ensârî (ö. 4/625) Sahâbî.

Medine’nin iki büyük kabilesinden biri olan Evs’e mensuptur. Bedir ve Uhud gaz­velerinde bulundu. Uhud Gazvesi’nden sonra Adal ve Kare kabilelerinden birkaç kişi Medine’ye Resûl-i Ekrem’in yanına ge­lerek kabilelerinde İslâmiyet’in yayılma­ya başladığını, kendilerine dini ve Kur’an okumayı öğretecek kimselere ihtiyaç duy­duklarını söylediler. Bu kişileri veya onla­rın bir kısmını, Medine’ye saldırmak üze­re adam topladığı için Hz. Peygamber’in emriyle Abdullah b. Üneys tarafından öl­dürülen yahudi lider Hâlid b. Süfyân’ın intikamını almayı planlayan Lihyânoğul-lan’nın gönderdiği anlaşılmaktadır. Bu arada müşriklerin yeni bir saldırı hazırlığı yapıp yapmadıklarını öğrenmek isteyen Resûlullah, aralarında Hubeyb b. Adî’nin de bulunduğu yedi (veya on) kişiyi Âsim b. Sabitin (veya Mersed b. Ebû Mersed) kumandasında irşad heyeti olarak gö­revlendirdi. Heyet Hüzeyl kabilesi toprakların­da bulunan Recî” suyuna ulaştığında on­ları Lihyânoğullarf ndan 100 kadar okçu karşıladı. Hubeyb, Abdullah b. Târik ve Zeyd b. Desine dışındaki müslümanlar çarpışarak şehid düştüler. Müşrikler da­ha sonra Abdullah b. Tarık’ı da şehid et­tiler ve Hubeyb ile Zeyd’i Mekke’ye gö­türdüler: onları Bedir’de öldürülen ya­kınlarının intikamını almak isteyen Mekkeliler’e sattılar. Hubeyb’i, Bedir’de öl­dürdüğü söylenen Haris b. Âmir’in oğul­larının veya babaları Bedir’de öldürülen altı müşrikin satın aldığına, yahut Haris b. Âmir’in anne bir kardeşi Huceyr b. Ebû İhâb et-Temîmî tarafından satın alınıp cariyesi Mâviyye’nin evinde hapsedildiği­ne dair rivayetler vardır. Daha sonra müs-lüman olan Mâviyye veya Haris b. Âmir’in kızı Zeyneb pran­gaya vurulmuş olan Hubeyb’i zaman za­man kapı aralığından gözetlediğini, üzüm mevsimi olmadığı halde onu üzüm yer­ken gördüğünü, bunu ona Allah’ın ikram etmiş olabileceğini söylemekte. Hubeyb’den daha hayırlı bir esire rastlamadığını belirterek isteği üzerine kendisine su ve putlara kurban edilmeyen et ikram etti­ğini zikretmektedir.