Ana Sayfa Tarih Tarihi Şahsiyetler Hind binti Amr Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Hind binti Amr Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

0

Hind bint Amr b. Haram b. Sa’lebe el-Ensâriyye es-Selemiyye Kadın sahâbî.

Medine’nin iki büyük kabilesinden biri olan Hazrec’in Benî Seleme kolundan olup Uhud Gazvesi’nde şehid düşen Abdullah b. Amr b. Harâm’ın kız kardeşi ve Câbir b. Abdullah’ın halasıdır. Annesi Hind bint Kays b. Kureym’dir. Benî Seleme’nin rei­si Amr b. Cemûh ile evlenen Hind’in bu evlilikten dört oğlu olmuştur.

Hicretten sonra Hz. Peygamber’e biat eden kadınlar arasında Hind de bulunu­yordu. Uhud Gazvesi’nde yaralanan müslümanları tedavi etmek için Medine’den savaş alanına giden dokuz (veya on dört) kadından biri de Hind idi. Kocası Amr b. Cemûh. oğlu Hailâd ve kardeşi Abdullah b. Amr’ın şehid edildiğini gören Hind, bunların cesetlerini devesine yükleyerek Medine’ye götürmek isteyince deve çök­müş, yönü Uhud tarafına çevrildiğinde ise koşmaya başlamıştı. Hz. Aişe Harre mev­kiinde rastladığı Hind’e olup bitenleri sor­muş, Hind de, “Hayırdır. Resûlullah sağ olduktan sonra hiçbir felâket önemli sa­yılmaz” cevabını vermişti. Hind devenin bu garip durumunu haber verdiğinde Hz. Peygamber, “Deve görevlidir; Amr sana bir şey söylemiş miydi?” diye sordu. Hind de topal olduğu için Bedir Gazvesi’ne ka­tılamayan Amr’ın Uhud’a gitmeden ön­ce, “Allahım! Beni aileme zillet içerisinde geri döndürme, bana şehidlik nasip et” şeklinde dua ettiğini söyledi. Bunun üze­rine Resûl-i Ekrem şöyle buyurdu: “İşte deve bunun için yürümez. Ey ensar! Siz­den her kim Allah’a yemin etmişse yemi­ninde sadık olsun. Amr b. Cemûh bu sa­dık kimselerdendir. Ey Hind! Şehid edi­linceye kadar kardeşinin üzerine melek­ler gölge yaptılar ve nereye defnedilece­ğine bakıp durdular”. Hz. Peygamber, şehidlerin defnedilmesinden sonra Hind’e kocası, oğlu ve kardeşinin cennette bera­ber olduklarını haber verince Hind ken­disinin de onlarla birlikte olması için Resûlullah’tan dua etmesini istedi. Vâkıdî. Hz. Peygamberle beraber Hayber Gazvesi’ne katılan Medineli yirmi kadın arasın­da Hind bint Amr’ın ismini de vermekte­dir.

TDV İslâm Ansiklopedisi