Hind bin Ebu Hale Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

39

Hind b. Ebû Hâle (ö. 36/656) Hz. Peygamber’in üvey oğlu.

Babası, Hz. Hatice’nin ilk kocası olan Ebû Hâle Hind b. Zürâre et-Temîmrdir. Ebû Hâle’nin adı hususunda ihtilâf edil­miş, Nebbâş, Zürâre yahut Mâlik olduğu da söylenmiştir. Resûl-i Ekrem’in terbiye­si altında yetişen Hind genç yaşta müslüman olmuş, Medine’ye hicret etmiş. Bedir ve bir rivayete göre Uhud Gazvelerine katılmıştır. Hind b. Ebû Hâle’nin Resûl-i Ekrem’den sonra ilk üç halife devrindeki hayatına dair bilgi bulunmamakla bera­ber Hz. Ali döneminde onun yakınında yer aldığı ve Cemel Vak’ası’nda şehid düş­tüğü anlaşılmaktadır. Kendisiyle aynı adı taşıyan oğlu Hind’in ise Mus’ab b. Zübeyr’in yanında Muhtar es-Sekaf ye kar­şı yapılan savaşta (67/687) veya Basra’da vebadan öldüğü, halkın kendi cenazele­rini unutup Hind’in cenazesinde toplan­dığı, onun ölümüyle Hind b. Ebû Hâle’nin neslinin tükendiği söylenmektedir.

Hind b. Ebû Hâle’nin çok güzel konuştu­ğu bilinmekte olup onun adını unutulmaz kılan olay, Hz. Hasan’ın ona dedesini sor­ması üzerine Resûl-i Ekrem’in şemailini çok güzel bir şekilde anlatmasıdır.

TDV İslâm Ansiklopedisi