Hersekli Mehmed Ka­mil Bey Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Hersekli Mehmed Kâ­mil Bey (ö. 1900) Son devir Osmanlı müellifi.

İstanbul’da doğdu. Bugünkü Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin Hersek bölgesin­deki Trebinye (Trebinje) kazasının tanın­mış ailelerinden Cvijeticler’e mensup olan ve daha sonra İstanbul’a göç eden Hacı Abdullah Efendi’nin oğludur. İlk öğreni­minin ardından Hacı İbrahim Efendi’nin yeni bir yöntemle kısa zamanda Arapça öğretmek için kurduğu Dârütta’lîm’e de­vam etti. Burada Arapça’sını geliştirdi ve bir müddet sonra aynı mektebe hoca ol­du. Bir ara Şehremaneti Tahsilat Kalemi’nde çalıştı, ardından II. Abdülhamid döneminde sarayda şifre kâtipliğine ge­tirildi. Bu memuriyette iken Madrid’de toplanan müsteşrikler kongresine Os­manlı Devleti’ni temsilen katıldı. Bir ara V. Murad’ın mabeyinciliğinde de bulundu­ğu bilinen Kâmil Bey, 17 Ramazan 1317′-de (19 Ocak 1900) İstanbul’da vefat etti ve Edirnekapı dışındaki aile kabristanına defnedildi. Bazı kaynaklar­da 1315 olarak verilen ölüm tarihi hicrî değil rûmî olmalıdır.