Havle binti Hakim Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

61

Ümmü Şerik Havle bint Hakîm b. Umeyye es-Sülemiyye Kadın sahâbî.

Mekke’de doğdu. Adının Huveyle oldu­ğu da kaydedilmektedir. İslâmiyet’i ilk ka­bul edenlerden biri olan Havle. Hz. Muhammed’in sevdiği sahâbîlerden Osman b. Maz’ûn ile evlendi. Daha sonra Medi­ne’ye hicret etti. Kocasının ibadete çok düşkün olması sebebiyle kendisiyle ilgi­lenmediğinden Havle’nin de giyimine önem vermediği, Hz. Âişe’nin onun üzün­tüsünü öğrenip durumu Resûl-i Ekrem’e bildirmesi üzerine Resûlullah’ın Osman b. Maz’ûn’a her hususta ölçülü olma ko­nusunda kendisini örnek almasını tavsi­ye ettiği bilinmektedir.

Mehrini bağışladığını belirterek Resûl-i Ekrem’e evlenme teklif etme yolunu (Buhâri, “Nikâh”, 29) ilk defa onun açtığı söylenmekte ve bu teklifi hicretin ikinci yılında eşinin ölümünden sonra yaptığı sanılmaktadır. Onun bu arzusunu rahat bir şekilde Resûlullah’a bildirmesini Hz. Âişe çok yadırgamış, bunun üzerine bu tür tekliflerin yapılmasında sakınca bu­lunmadığını bildiren âyet nazil olmuştur (Ahzâb 33/50). Hz. Peygamber’in Hav­le ile evlendiği, fakat hanımlarından dile­diğini bırakabileceğine dair âyet gelince (Ahzâb 33/51} kendisini bıraktığı da ri­vayet edilmiştir. Bazı kaynaklarda Havle’­nin Resûl-i Ekrem’e hizmet ettiği ve on­dan, Taife sefer düzenleyip orayı fethe­decek olursa meşhur Bâdiye bint Gaylân’ın veya Fâria bint Akîl’in takılarıyla süs eşyalarını kendisine vermesini istedi­ği, ancak Resûlullah’ın ona Tâif’in fethini düşünmediğini söylediği belirtilmekte­dir. Hz. Ömer’in şehid edildiği gün Havle’­nin rüyasında bir horozun halifeyi üç de­fa gagaladığını gördüğü, bunu halifeye bir suikast düzenleneceği şeklinde tabir ederek durumu kendisine bildirdiği de ri­vayet edilmektedir.

Havle’nin ne zaman vefat ettiği bilin­memektedir. Faziletli bir kadın olarak anı­lan Havle’nin dinî konuları sorup öğren­me hususunda hiç çekinmediği, hatta rü­yasında ihtilâm olan bir kadının ne yap­ması gerektiğini Resûl-i Ekrem’e sordu­ğu belirtilmektedir. Havle Resûlullah’tan on beş hadis rivayet etmiş, bunlar Şa-hîh-i Müslim ile İbn Mâce, Tlrmizîve Nesârnin sünenlerinde yer almıştır. Kendisinden Sad b. Ebu Vakkas, Saîd b. Müseyyeb. Beşîr b. Sa’d ve Urve b. Zübeyr gi­bi şahıslar rivayette bulunmuştur.

TDV İslâm Ansiklopedisi

Önceki İçerikDüşmanlık Nedir, Düşmanlık/Husumet Ne Demektir
Sonraki İçerikNazım Hikmet Ran Sözleri (Anlamlı Sözler)