Haşmet Kimdir, Kısaca Hayatı, Eserleri, Hakkında Kısa Bilgi

24

HAŞMET ( ? -1768)

Osmanlı Divan şairi. Yergi, nükte ve fıkralarıyla tanınmıştır.

İstanbul’da doğdu, Rodos’ta öldü. Doğum tarihi bilinmemektedir. Asıl adı Mehmed’dir. Kazasker Abbas Efendi’nin oğludur. Medrese öğrenimi görüp müderrisliğe dek yükseldi. Sadrazam Koca Ragıb Paşa’nm sevgisini kazanıp bir süre onun yanında kaldı. 1761’de yazdığı yergiler yüzünden önce Bursa’ ya, oradan da Rodos’a sürüldü. Yaşamının sonuna
değin orada kaldı.

Haşmet’in Divan’ ı Bursa’da sürgündeyken İmamzade Said Efendi tarafından derlenmiştir. Tüm şiirlerini kapsamaz. İntisâbü’l-Mülûk adlı yapıtı III. Mustafa’yı öven bir düzyazıdır. Divan’ıyla birlikte basılmıştır. Sumâme ya da Vilâdetname-i Hümayun adıyla tanınan yapıtında, III.Mustafa’nın 1758’de doğan kızı Hibetullah Sultan onuruna düzenlenen eğlenceleri anlatır. Senedü’ş-Şuara adlı yapıtında da şiirin ve şairlerin değerlerini irdeler.

Şiirlerinde Nâbî, Nef’i ve Koca Ragıb Paşa’nm etkisi görülür. III.Mustafa’ya, I.Mahmud’a ve birçok sadrazama kaside yazmıştır. Koca Ragıb Paşa ve şair Fıtnat Hamm’la karşılıklı şiir yollu konuşmaları ve nükteleri vardır. Divan’vada. yergilere rastlanmaz. Bu tür şiirleri dağınık durumdadır.

•    YAPITLAR (başlıca): Divan-ı Haşmet ve İntisâbü’l-Mülûk, (ö.s.), 1841; Senedü’ş-Şuara, (ö.s.), 1871; Vilâdetname, (ö.s.), R.E.Koçu (yay.), 1940; Vilâdetname-i Hümayun, (ö.s.), (ty).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi