Haris bin Hişam Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

55

Ebû Abdirrahmân el-Hâris b. Hişâm b. el-Mugire b. Abdillâh b. Mahzûm el-Kureşî (ö. 18/639 [?]) Sahâbî.

Ebû Cehil’in kardeşi ve Halid bin Velid’in amcasının oğludur. Kureyş kabilesinin ileri gelenlerinden olup cömertliğiyle ta­nınmıştır. Bedir ve Uhud Gazvelerine müşriklerin safında katılmış ve Bedir’de sa­vaş meydanından kaçmıştır.

Haris b. Hişâm, Mekke’nin fethedildiği gün Hz. Ali’nin kız kardeşi Ümmü Hânî’nin evine sığındı. Ümmü Hânî, evine sığı­nan diğer kişilerle birlikte onu da hima­yesine alıp durumu Hz. Peygamber’e bil­dirdi. Hz. Peygamber de Ümmü Hânî’nin himayesine aldığı kişileri kendi himaye­sinde kabul ettiğini söyledi. Aynı gün müslüman olan Haris b. Hişâm daha son­ra Huneyn Gazvesi’ne katıldı. Resûl-i Ek­rem Huneyn ganimetlerini taksim eder­ken onu Müellefe-i kulûbdan sayarak kendisine 100 deve verdi. Haris bu tarih­ten itibaren samimi bir müslüman oldu ve ashabın ileri gelenleri arasında yer al­dı. İslâmiyet’i kabul ettikten sonra da Mekke’de oturdu ve ridde savaşlarına katıldı.

Hz. Ebu Bekir’in halifeliği döneminde Suriye’de Bizans’a karşı yapılan sefere ka­tılan Haris bütün mal varlığını da bu se­fere tahsis etti. Ecnadeyn Savaşı’nda İs­lâm ordusunun sancağını taşıdı ve Fihl Savaşı’nda bulundu. Bir rivayete göre Yermük Savaşı’nda (15/636), daha güve­nilir bir başka rivayete göre ise 18 (639) yılında Amvâs veba salgını sırasında ve­fat etti. Aynı zamanda iyi bir şair olan Ha­ris b. Hişâm’ın, Bedir Gazvesi’nden kaç­ması üzerine aleyhine söylenen şiirlere verdiği cevap savaştan kaçanların maze­retine en güzel örnek kabul edilir.

TDV İslâm Ansiklopedisi