Hanzala Bin Ebu Amir Hayatı, Kimdir, Hakkında Bilgi -Sahabi-

33

Hanzale b. Ebî Amir Amr b. Sayfî el-Ensârî el-Evsî (ö. 3/625) Gasîlü’l-melâîke lakabıyla tanınan sahâbî.

Câhiliye devrinde Râhib diye bilinen ba­bası Amr (Abdüamr), önceleri Hanîf dini­ne mensupken daha sonra azılı bir İslâm düşmanı olmuştu. Hanzale’nin Hz. Peygamber’in Medine’ye hicretinden sonra müslüman olduğu tahmin edilmektedir. Uhud Gazvesi’nden bir gün önce Übey b. Selûl’ün müslüman oian kızı Cemîle ile evlendi. Resûl-i Ekrem’in Mekkeli müş­riklerle savaşmak için Uhud’a gittiğini du­yunca boy abdesti almaya fırsat bulama­dan İslâm ordusuna katıldı. Savaşta müş­rik ordusunun kumandanı Ebû Süfyân ile karşılaştı ve onu atından yere düşür­dü. Ebû Süfyân’ın yardım istemesi üzeri­ne İbn Şeûb diye bilinen Şeddâd b. Esved Hanzale’yi mızrağı ile şehid etti. Bazı kay­naklarda Hanzale’nin bizzat Ebû Süfyân tarafın­dan öldürüldüğü kaydedilmekt eyse de birinci görüş ağırlık kazanmaktadır. Uhud Savaşı’nı Bedir’in intikamını almak için gerçekleştiren Ebû Süfyân, Hanzale’nin öldürülmesini Bedir’de öldürülen oğlu Hanzale’ye karşılık olarak kabul etti. Müş­rikler intikam duygusu ile şehidlerin organlarını kesmeye başlayınca müşrik or­dusunu destekleyen Ebû Âmir er-Râhib oğlu Hanzale’nin cesedine eziyet edilme­sine engel oldu.

Hanzale’nin naaşını meleklerin yıkadı­ğını Hz. Peygamber’den öğrenen müslü-manlar. ona boy abdesti alamadan şehid düştüğü için “gasîlü’l-melâike” (melek­lerin yıkadığı kimse) lakabını verdiler. Ye-zîd b. Muâviye’ye karşı Medine halkının biat ettiği Abdullah, Hanzale’nin Cemîle’den olma oğludur.

Bazı kaynaklarda, Hanzale’nin İslâm düşmanı babasını öldürmek için Hz. Pey­gamber’den izin istediği, fakat Resûlullah’ın buna müsaade etmediği kaydedil­mektedir.

TDV İslâm Ansiklopedisi