HALK

 

HALK

 

Dilimize arapçadan
geçmiş olan “halk” kelimesi, “aynıülkedeyaşayan, aynı devle­tin
tabiiyetinde bulunan insan topluluğu” anlamına geldiği gibi, ayn ülkelerde
yaşa­dıkları halde aynı ırktan gelen insan toplu­lukları anlamında da
kullanılır. Belli bir bölgede veya çevrede yaşayanların hepsi­ne, yahut bir ülkede
idareciler dışındaki vatandaşların tümüne de halk denir. Aynı zamanda toplumun
ilkel ya da daha az eği­tilmiş kesimlerine de halk denilmektedir. Bu anlamda
“halk” (folk) kelimesi, gele­nekçilik, halk zihniyeti, anonimlik,
basit­lik ve samimilikle ilgili çağrışımlara sahip­tir ve daha çok kırsal bölge
insanları için kullanılır (sade bir hayat sürdükleri ve ba­sit bir örgütlenme
biçimleri olduğu anla­mında). Bu ifadelerin hepsini toplamak gerekirse, halk,
belirli bir toprak parçası üzerinde oturan, kendisini diğer grup ve
topluluklardan ayıran, belirli kültürü, âdetleri, gelenekleri olan insan
topluluk­larına verilen addır.

Sosyal bilimler
tarafından halk terimi şu anlamlarda kullanılır:

1) Çeşitli
ırk ve sosyal tabakalardan olu­şan insanların yaşadığı bölgelerden her­hangi
birine yerleşmiş, sosyal zümreler­den biri. Konya halkı, Kayseri halkı, Kara­deniz
halkı gibi…

2) Irk,
etnik köken dikkate alınarak kullandan-halk tabiri vardır ki, bu diğerleri­ne
oranla gelecekte gerçekleştirmek iste­diği idealleri olan, kendi âdet, gelenek
ve yaşayış biçimine sahip insan toplulukları­nı ifade eder. Türk Halkı, Alman
Halkı, İngiliz Halkı gibi.

3) Değişik
resmî topluluklar ve devletler topluluğu gibi çeşitli halk topluluklarım ifade
için kullanılır. Amerikan halkları, Sovyet halkları deyince ABD’de veya Sov­yetler
Birliği’nde yaşayan çeşitli kültür ve ırklara sahip insan topluluklarının hepsi
anlaşılır.

Bk.Anonimlik. Halk
kültürü.