Hakem bin Keysan Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

Hakem b. Keysân (ö. 4/625) Bi’rimaûne’de şehid olan sahâbîlerden.

Ebû Cehil’İn babası Hişâm b. Mugire el-Mahzûmrnin kölesidir. 2. yılın Receb ayında (Ocak 624) Abdullah b. Cahş ida­resinde gönderilen bir müfreze Batn-ı Nahle’ye ulaşıp orada beklerken Amr b. Hadramî, Osman b. Abdullah. Nevfel b. Abdullah ve Hakem b. Keysân’ın bulunduğu bir Kureyş kervanının Tâiften dön­mekte olduğunu farketti. Sahâbîler, ha­ram ayların son gününde bulunmaları se­bebiyle kervana hücum edip etmemekte tereddüt gösterdiler. Ancak bir gün son­ra kervanın Mekke haremine gireceğini ve yeni bir yasağın başlayacağını düşü­nerek Abdullah b. Cahş’ın emriyle kerva­na saldırdılar. Vâkıd b. Abdullah kafilenin başkanı Amr b. Hadrami’yi öldürdü. Seriyyede bulunan diğer sahâbîler, kaçmak­ta olan Osman b. Abdullah b. Mugire ile Hakem b. Keysân’ı yakalayıp Medine’ye götürdüler. Hakem’in müslüman olma­sını isteyen Resûl-i Ekrem onu ısrarla İs­lâm’a davet ediyor, Hz. Ömer ise boynu­nun vurulmasını teklif ediyordu. Sonun­da Müslümanlığı kabul eden Hakem 4. yılın Safer ayında (Temmuz 625) Bi’rima­ûne’de şehid oldu. Resûlullah’a onun öldü­rülmesini teklif eden Hz. Ömer’in bu dav­ranışından dolayı pişman olduğu ve çok üzüldüğü rivayet edilir. Hakem b. Keysân, İslâm tarihindeki ilk seriyyede ele geçirilen ve müslüman olan ilk esirdir.