Hadım Sinan Paşa Kimdir, Hayatı, Dönemi, Hakkında Bilgi

23

Hadım Sinan Paşa (ö. 922/1517) Osmanlı veziriazamı.

Dubrovnik belgelerine göre aslen Bos­nalıdır. Hadım olduğu için Habeşli olma­yan harem ağalarının bulunduğu Akağalar Ocağı’na alındı. Daha sonra sancak beyliğiyle saraydan çıkarıldı ve çok geçme­den Bosna sancak beyliğine getirildi. Ya­vuz Sultan Selim, İran seferi için İstan­bul’dan ayrılıp Maltepe konağına geldiğin­de Anadolu Beylerbeyi Mustafa Paşa’yı görevden alarak yerine Hadım Sinan’ı ge­tirdi (23 Nisan 1514). Sinan Paşa. emrin­deki Anadolu askeriyle Seyitgazi yakının­da Akçaviran konağında “alay gösterdi”. Ordu 10 Temmuz’da Akşehir sahrası Gü­zeller çayırında konaklayınca karakol hiz­metine tayin edilerek ileriye gönderildi.

Çaldıran’da, Osmanlı klasik savaş düze­ni gereği Sinan Paşa beylerbeyilik kuvvet­leriyle ordunun sağ kolunda görev aldı. 2 Receb 920’de (23 Ağustos 1514) savaş başladığı zaman SaYevî kuvvetlerinin so­lunda yer alan Diyarbekir hâkimi Ustaclu Mehmed Han’ın {Ustacluoğlu Mehmed) hü­cumuna uğradı. Fakat toplarla tam za­manında ateş açtırıp Safevî kuvvetlerini bozdu; bu arada Ustacluoğlu Mehmed ya­kalanıp öldürüldü. Çaldıran Savaşı’nın za­ferle sonuçlanmasında büyük payı olan Hadım Sinan Paşa. 25 Ağustos’ta topla­nan divanda savaş sırasında hayatını kay­beden Hasan Paşa’nın yerine Rumeli beylerbeyiliğine getirildi.

Çaldıran dönüşünde yiyecek sıkıntısı çe­kilmemesi için Rumeli ve Anadolu beylerbeyilerine kışı Amasya’da geçirmeleri em­ri verilmişti. 151S yılı baharında Sinan Pa­şa Dulkadıroğullan ülkesini zaptetmekle görevlendirildi. Zira Osmanlılar’m deste­ğiyle Dulkadıroğullan Beyliği’ni ele geçi­ren Alâüddevle Memlükler’le de anlaşa­rak ikili bir siyaset takip etmiş, böylece II. Bayezid döneminde Memlükler’le ya­pılan savaşlarda olumsuz bir rol oynamış­tı. Yavuz Sultan Selim Şah İsmail üzerine yürürken kendisini sefere çağırdığı halde buna katılmamış, üstelik Osmanlı ikmal kollarına saldırmıştı. Bu sebeple Çaldıran dönüşünde, Osmanlı hizmetinde bulunan eski Dulkadır beylerinden Şehsuvar’ın oğ­lu Ali Bey, Kayseri ve Bozok sancakları kendisine tevcih edilerek Dulkadriye sını­rına gönderilmişti. Sıkışan Alâüddevle. Memluk Sultanı Kansu Gavri’ye başvurup korunmasını istedi. Kansu Gavri de Os­manlı padişahına bir elçi göndererek Şeh-suvaroğiu Ali Bey’in o yöreden alınmasını talep etti. Bu durumda Dulkadıroğullan problemini kesin olarak çözmeye karar veren Yavuz Sultan Selim, 5 Haziran 1515te Sivas’ta Hadım Sinan Paşa’yı se­rasker tayin edip Alâüddevle üzerine gön­derdi. Yanında Şehsuvaroğlu Ali Bey ol­duğu halde 10.000 kişilik bir kuvvetle Dulkadıroğullan topraklanna giren Sinan Paşa, 12 Haziran 1515’te Göksün yakın­larında cereyan eden savaşta Alâüddev-le’yi bozguna uğrattı. Ele geçirilen Alâ-üddevie. dört oğlu ve otuz kadar ileri ge­len Dulkadır beyi öldürüldü. Yavuz Sultan Selim, oğlu Süleyman’a gönderdiği Ke­mah ve Dulkadriye fetihnamesinde Sinan Paşa’mn hizmetinden övgüyle söz ettiği gibi, 18 Haziran’da Göksün çayırında top­lanan divanda Sinan Paşa’yı Dukakinzâde Ahmed Paşa’nın katlinden sonra boş ka­lan vezîriâzamlığa getirdi.