Hadikatü’l Vüzera Kitabı, Nedir, Konusu, Hakkında Bilgi

0
31

Hadîkatü’l-Vüzerâ. Osmanzâde Ahmed Tâib’in (ö. 1136/1724) Osmanlı sadrazamlarına dair biyografik eseri.

Türünün Türkçe’de ilk örneği olup Nev­şehirli Damad İbrahim Paşa’nın emriyle yazılmış ve ona ithaf edilmiştir. Dibace­sinde adı Hadîka-i Vüzerâ şeklinde ge­çerse de eser Hadîkatü’l-vüzerâ adıyla tanınmış ve bu adla yayımlanmıştır.

Hadîkatü’l-vüzerâ, Osman Gazi’nin oğlu olduğu ileri sürülen Alâeddin Pa­şa’dan Rami Mehmed Paşa’ya kadar (ö. 1707) doksan üç sadrazamın biyografisi­ni ihtiva eder. Ancak bu dönemde vezîri-âzamlık makamında bulunanlardan ba­zıları kitapta yer almamaktadır. Nitekim Orhan Gazi’nin vezirlerinden Mahmud oğlu Nizâmeddin Ahmed Paşa ve Hacı Paşa; Orhan Gazi ve I. Murad devri ve­zirlerinden Sinâneddin Yûsuf Paşa; Çelebi Mehmed za­manında Çandarlı Ali Paşa’nın kısa bir süre halefi olan Osmancıktı İmamzâde Halil Paşa; Çelebi Mehmed’in son, II. Murad’ın ilk veziriazamı Bayezid Paşa; II. Murad devri veziriazamlarından Amas­yalı Hızır Dânişmend oğlu Koca (Hoca) Mehmed Nizâmeddin Paşa; Fâtih Sultan Mehmed devri vezi­riazamlarından üç yıl bu makamda kalan Rûm Mehmed Paşa ile Tazarru’nâme sahibi Sinan Paşa; Yavuz Sultan Selim’in veziriazamlarından Dukakinzâde Ahmed Paşa: I. Ahmed ve IV. Murad devri vezi­riazamlarından olan Kayserili Halil Paşa ile Koca Mûsâ Paşa; IV. Mehmed tarafından vezîriâzam-lığa tayin edilen, fakat daha İstanbul’a gelmeden azledilen Girit serdarı Deli Hü­seyin Paşa’dan bahsedilmemektedir.

Eserini kaleme alırken faydalandığı kay­nakların adını zikretmeyen Osmanzâde Ahmed Tâib, veziriazamların biyografile­rine önemlerine göre değişik hacimlerde yer vermiştir. Hadîkatü’l-vüzerâ 1271 (1855) yılında İstanbul’da yayımlanmış, bunun tıpkıbasımı 1969’da Freiburg’da yapılmıştır.

Hadîkatü’l-vüzerâ büyük ilgi görmüş ve esere müteselsil zeyiller yazılmıştır: