Habbab bin Eret Hz. Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi -Sahabi-

70

Ebû Abdillâh Habbâb b. el-Eret b. Cendele et-Temîmî (o. 37/657-58) İslâmiyet’i ilk kabul eden sahâbîlerden biri.              

Künyesi Ebû Yahya ve Ebû Muham­med olarak da kaydedilir. Aslen Ttemîm ka­bilesinden olmakla beraber Câhiliye dö­neminde büyük bir ihtimalle Irak taraf­larında esir alınıp Mekke’de satıldığı ve so­nunda Ümmü Enmâr bint Sibâ’ el-Huzâiyye adlı bir kadının kölesi olduğu için Huzâî nisbesiyle de anılır. Müslüman ol­duklarını ilk defa açıklayan Hz. Ebu Bekir, Bilali Habeşi, Suheyb-i Rûmî ve Ammar b. Yasir’in yanında o da bulunuyor­du. Habbâb bazı kaynaklarda altıncı, ba­zılarında yirminci müslüman olarak zik­redilir. Utbe b. Gazvân’ın kölesi olan bir diğer Habbâb ile de karıştırılan ve de­mircilik yapan Habbâb b. Eret. okuma yaz­ma bildiği için bazı müslümanlara yeni nazil olan âyetleri öğretirdi. Bir defasın­da Tâhâ sûresinin ilk âyetlerini bir sayfa­ya yazıp Hz. Ömer’in kız kardeşi Fâtıma ile kocası Said b. Zeyd’e öğretirken he­nüz İslâmiyet’i kabul etmemiş olan Ömer içeriye girmiş, ancak dinlediği âyetlerin tesiriyle müslüman olmak istediğini bil­dirince Habbâb ona Resûl-i Ekrem’in giz­lendiği yeri haber vermiş ve müslüman olması için daha önce Resûlullah’ın dua ettiğini söylemişti.

İslâmiyet’i kabul ettikleri için işkence gören kölelerden biri olan Habbâb’a bazan kızgın taşlar üzerinde işkence edilir­di. Nitekim hilâfeti zamanında Hz. Ömer’i ziyarete giden Habbâb’a halife, “Yanıma gel, bu meclise Ammâr’dan sonra sen­den daha lâyık kimse yoktur” diye iltifat etmiş, Habbâb da yıllar sonra bile İzleri silinmeyen sırtındaki işkence kalıntılarını göstermişti. Habbâb müşriklerin işkencesine dayana­mayıp Resûl-i Ekrem’e, “Bize yardım di­lemeyecek, Allah’a bizim için dua etme­yecek misin?” demiş, Resûlullah da geç­miş ümmetler içinde daha ağır işken­celere mâruz kaldıkları halde dinlerin­den dönmeyen müminlerin bulunduğunu anlatmış, yakında kurtulacaklarını söyleye­rek kendilerine sabır tavsiye etmişti.

Habbâb yaptığı birkaç kılıcı Kur’an’da “ebter” diye nitelendirilen Âs b. Vâil’e sat­mış, fakat parasını alamamıştı. Âs ona dinini terketmedikçe borcunu ödemeyeceğini söyleyince Habbâb, “Senin ölüp tekrar dirildiğini görmedikçe bu işi yap­mam” demiş. Âs’ın, “O halde kıyamet gü­nünde gel. o gün benim malım da ola­cak, evlâdım da, o zaman öderim” diye alay etmesi üzerine kaynakların belirtti­ğine göre Meryem sûresinin 77-80. âyet­leri nazil olmuştur.