Gürcü Meh­met Paşa Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

70

Gürcü Meh­med Paşa (ö. 1070/1660) Osmanlı veziriazamı.

Kafkasya kökenli olup Veziriazam Koca Sinan Paşa’nın kölesi iken daha sonra kendi isteğiyle saraya alınmıştır. Ende­run’da yetişmesinin ardından sarayda çeşitli görevler üstlendi. Tesbit edilebilen ilk görevi matbah eminliğidir. Cemâziye­lâhir 1023’te (Temmuz 1614) cebecibaşı oldu. Bu görevdeyken Damad Mehmed Paşa’nın doğu seferine katıldı. Zilkade 1026’da (Kasım 1617) çavuşbaşı olunca İs­tanbul’a döndü. Kapıcılar kethüdâlığı yap­tı. Rebîülevvel 1029’da (Şubat 1620) kapıcıbaşı unvanıyla II. Osman’ın Lehistan se­ferinde bulundu. Bu arada vezîriâzamlığa tayin edilen Damad Mehmed Paşa’ya ve ardından Güzelce Ali Paşa’ya sadâret mühürlerini teslim etme görevi de ona verilmişti. Lefkeli Mustafa Paşa vezîriâzam olduğunda Şevval 1031’de (Ağustos 1622) mîrâhurbaşılığa getirildi. Dokuz ay sonra Rumeli beylerbeyiliği ne tayin edil­di.[Receb 1032/Mayıs 1623] Veziriazam Çerkez Mehmed Paşa’nın maiyetinde Abaza Paşa üzerine yapılan sefere katıl­dı, ardından Hafız Ahmed Paşa’nın Bağ­dat seferinde bulundu. Seferin tamam­lanmasından sonra 1035’te (1626) Şam beylerbeyi oldu. Bu arada kendisine ve­zirlik payesinin de verildiği kaynaklarda belirtilir. Safer 1037’de (Ekim 1627) Diyarbekir beylerbeyiliğine gönderildi, er­tesi yıl İstanbul’a dönüp kubbe veziri ola­rak görev yaptı.[Rebîülâhir 1038 /Aralık 1628] Rebîülevvel 1041’de (Ekim 1631) Erzurum, ardından Anadolu beylerbeyi­liğine getirildi (1042/1632). Bir ara görev­den azledildiyse de IV. Murad’ın Revan se­feri sırasında (1044/1635) Anadolu bey­lerbeyi sıfatıyla orduda yer aldı. Sefer es­nasında Ahıska Kalesi’nin tamiriyle görev­lendirildi. 1047’de (1637) Erzurum bey­lerbeyi oldu. IV. Murad’ın Bağdat seferi­ne katıldığında mâzui durumdaydı, an­cak sefer esnasında Maraş beylerbeyili­ğine getirildi. Bağdat’ın yeniden zaptının ardından Anadolu beylerbeyiliğine tayin edildi.[Ramazan 1048/Ocak 1639] 3 Zil­kade 1049’da (25 Şubat 1640) kendisine ikinci defa kubbe vezirliği verildi. Bu sı­fatla Nasuhpaşazâde Hüseyin Paşa’nın tenkiliyle görevlendirildi. Hemen sonra merkezden uzaklaştırılarak Şam beyler­beyiliğine yollandı. Muhtemelen Veziria­zam Civankapıcıbaşı Sultanzâde Mehmed Paşa ile olan rekabeti dolayısıyla onun aleyhinde faaliyette bulunmakla suçlana­rak rütbesi sancak beyliği derecesine in­dirildi ve Adana’ya gönderildi. 1055-1059 (1645-1649) yıllarında Şam, Halep, Erzu­rum beylerbeyiliklerinde bulundu. Ar­dından yeniden İstanbul’a dönüp kubbe vezirliği yaptı.