Göçün Halk Edebiyatına Etkisi Bağlamında Samsun Kurugökçe Köyü

33

Cafer
Özdemir –
Göçün Halk Edebiyatına Etkisi Bağlamında Samsun Kurugökçe Köyü

Samsun ili Atakum ilçesine bağlı mübadil köyü
olan Kurugökçe Köyü, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra mübadele çerçevesinde
Yunanistan’dan göç etmiş Türklere ev sahipliği yapmıştır.

Mübadele esasları çerçevesinde Yunanistan’ın
Selânik ilinin Sarışaban kazasının Karacaova Köyü’ndeki Türkler 1924 yılında bu
köye yerleşmişlerdir. Bu köyde yer alan Rumlar ise Yunanistan’a göç
etmişlerdir.

Öcal Oğuz, kültürel belleğin oluşup geliştiği,
kültürel üretimlerin nesilden nesile aktarılıp yaşatıldığı mekânların terk
edilmesinin, kültürü yok olma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktığını belirtir
(Öcal Oğuz, Somut Olmayan Kültürel Miras Nedir? Ankara 2009, Geleneksel
Yayıncılık, s. 97).

Özdemir, Cafer. (2017). “Göçün Halk Edebiyatına Etkisi Bağlamında Samsun Kurugökçe Köyü,” Geçmişten Günümüze Göç, Ed. Osman
Köse, Canik Belediyesi Kültür Yayınları, Cilt: 2, (s. 927-936), Samsun