George Granville Monah James – Çalınmış Miras

George Granville Monah James – Çalınmış Miras

Yunan Felsefesi, Mısır Felsefesi’nden çalınmıştır.

Mısır Gizemleri Öğretileri, Atina’ya ulaşmadan uzun asırlar önce başka topraklara ulaşmıştır. (s. 19)

Yunan filozofları kronolojisi sadece bir spekülasyondur. (s. 24)

(Aristoteles’in okulu vasıtasıyla yürütülen ) Yunan Felsefe Tarihi derlemesi, Aristotle’ın planıydı. (s. 28)

Yunan Felsefesi dönemi (MÖ. 640 – 322) bir iç ve dış savaşlar dönemi idi ve bu nedenle felsefe üretmek için uygun değildi. (s. 31)

Peloponez Savaşları MÖ. 460-445 / MÖ. 431-421

Şehir devletleri arasındaki daimi savaş durumu felsefe üretimi için elverişsiz… (s. 37)

Yunan Felsefesi, Mısır gizem sistemlerinin ürünü idi. (s. 39)

Mısır dininin başarısı; şüphe yok ki, bir taraftan muhafazakarlığı, buna karşın diğer taraftan Greko-Romen dinini teşkil eden müphem felsefi soyutlamalar dolayısıyla idi. Öyle ki Mısır dini, gizemli ibadet formlarıyla, Antikler arasında; Mısır’ın sadece Kutsal Toprak değil fakat topraklar ya da ülkelerin en kutsalı olduğu ve aslında tanrıların orada ikamet ettiğine dair evrensel bir kanaate neden oldu. (s. 49)

Theodosius ve Justinyen’in fermanları, gerek Mısır gizemleri gerekse Yunan felsefe okullarını yasaklaması bakımından, Mısır gizemleri ve Yunan felsefesinin doğasının özdeş olduğunu ve Yunan felsefesini Mısır gizemler sisteminden kaynaklandığını ortaya koyuyor. (s. 52)

Yunanlıları ilk medenileştiren Mısırlılar idi.

Yunaistan ilk defa Mısır’dan, daha sonra Fenike ve Trakya’dan gelen koloniler tarafından medenileştirildi.
Foroneus (Phoroneus) ve Kekrops (Cecrops) Mısırlı, Kadmus (Cadmus) bir Fenikeli ve Orfeus (Orpheus) bir Trakyalı idi ve kendi kolonileri vasıtasıyla ülkelerinin dini felsefi doktrinlerini Yunanistan’a taşıdılar. (s. 66)

Mısırlılar kendi tapınaklarının üzerine “Ey insan, kendini bil” yazmışlardı. (s. 103)

Orijin olarak Mısır Gizemleri’nden gelen en üstün iyi kavramı; en erken kurtuluş teorisidir ve Sokrates bu doktrini, o kaynaktan (Mısır Gizemleri) ya da dolaylı olarak Pisagorculardan türetmiş olmalıdır. (s. 106)

Nous ve dünya ruhu doktrini bir Mısır büyü prensibidir. (s. 116)

Nous doktrini, gerçekte; tanrı Osiris’in Açık Göz sembolü ile tüm Mısır tapınaklarında temsil edilmesiyle bağlantılı olarak Mısır Gizem Sistemi’nden türemiştir. (s. 117)

Büyü, antik dinler ve felsefenin yorumlanmasının anahtarıdır. (Peter Kingsley)

Plato, Cumhuriyet’in yazarı değildi ve ikincisi, savaş arabası sürücüsü ve kanatlı atlar alegorisi Plato’nun bir eseri değildi, fakat, Yardılanma Draması’nda geçen, Mısır’ın Ölüler Kitabı’ndan alınmıştır. (s. 123)

Schaarsmith, 36 diyalogun sadece 9’unun gerçek olduğunu ifade ediyor.

Aristotle, gerçek olduğunu düşündüğü sayı olarak dokuz diyalogu, Kanunlar, Timaeus, Phaedo, Symposium, Phaedrus, Georgias, Theatus, Philebus ve Cumhuriyet’i dikkate aldı.

Kala 27 diyaloga ilişkin olarak bazı bilim adamları gençlik diyaloglarının gerçek diyalogları ihtiva ettiğini ileri sürerler; Apology, Crito, Enthydemus, Laches, Lysis ve Protagoras’tır.

…geriye kalan 21 diyaloga ilişkin olarak ise bilim adamları; bunların Plato tarafından değil, onun öğrencileri tarafından yazılmış olması gerektiğini ileri sürerler. (s. 112)

Aristotle söz konusu kitapları İskenderiye Kütüphanesi’ni yağmalayarak elde etti. (s. 147)

Yunan Felsefesi, Mısır Felsefesi’nden çalınmıştır. (s. 183)

Aristotle’ın tüm doktrinlerinin orijinin Mısır Gizem Sistemi’nden olduğu ortaya çıkmıştır. (s. 196)

Yunan – Pers (ve diğer) Savaşları
İyonya Pers hakimiyetine karşı isyan eder. (MÖ. 499-494)
Maraton Muharebesi (MÖ. 490)
Termofil Muharebesi (MÖ. 480)
Salamis Muharebesi (MÖ. 479)
Delos İttifakı ve Persler ile savaşlar (MÖ. 478-448)
Peloponez Savaşları (MÖ. 460-445 / MÖ. 431-421)

Çeviren: Murat Sürmen
Yarın Yayıncılık, Mayıs, 2010