Edebiyat

Gazel Neşati Şiirleri

Gazel

Şevküz ki dem-i bülbül-i şeydâda nihânuz
Hûnuz ki dü-i gonca-i hamrâda nihânuz

Biz cism-i nizâr üzre döküp jâle-i eşki
Çün rişte-i can gevher-i ma’nâda nihânuz

Olsak n’ola bî-nâm ü nişan şöhrei-i âlem
Biz dil gibi bir turfa muammada nihânuz

Mahrem yine her hakûmüze bâd-ı
Dâim şiken-i zülf-i dil-ârâda nihânuz

Hem gül git-i rengin-i ma’nâ ile zahir
Hem Neş’e gibi hâlet-i sahbâda nihânuz

Geh hâme gibi şekve-tırâz-ı gam-ı aşkuz
Gel, nâle gibi hâme-i şekvada nihânuz

Ettik o kadar ref’i taayyün ki Neşâti
Âyîne-i pür-tâb-ı mücellâda nihânuz

Neşâti